13 May 2018

Ang Iglesia Ni Cristo at ang Pagkakaisa sa PagbotoKUNG BAKIT ANG IGLESIA NI CRISTO AY NAGKAKAISA SA PAGBOTO ANG mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay bumuboto upang tuparin ang kaniyang tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino, subalit bumuboto rin ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo upang tuparin ang kalooban o aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano ang aral ng Diyos nanakasulat sa Biblia na sinusunod ng bawat Iglesia Ni Cristo kapag bumuboto? Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Colosas 3:17:

“At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, GAWIN NINYONG LAHAT SA PANGALAN NG PANGINOONG JESUS, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya.”

Kung ang mga karaniwang mamamayan ay bumuboto sa pangalan ng kandidado, partido, kamag-anak, kaibigan at maaaring dahil sa pakinabang na panlaman. Ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo kapagbumubuto ay tinutupad ang isinasaad ng Biblia na “gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus.” Kaya, ang mga kaanib sa Iglesia NiCristo ay bumuboto sa pangalan ni Cristo o alang-alang sa pagka-Iglesia Ni Cristo. Ang isa pang aral ng Biblia na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo kapag bumuboto ay isinasaad naman sa I Pedro 4:11:

“Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ANG DIOS AY PAPURIHAN SA LAHAT NG MGA BAGAY SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man.  Siya nawa.”

Kaya, ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay bumuboto upang tuparin ang kaniyang tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino, subalit bumuboto rin upang tuparin ang aral ng Biblia na gawin ang lahat sa pangalan ni Cristo at upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Papaano magagawa ang paboto sa pangalan ni Cristo at sa ikaluluwalhati ng Diyos? Sa I Corinto 1:10:

“Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at HUWAG MANGAGKAROON SA INYO NG MGA PAGKAKABAHABAHAGI; KUNDI KAYO'Y MANGALUBOS SA ISA LAMANG PAGIISIP AT ISA LAMANG PAGHATOL.”

Maliwanag ang aral ng Biblia na ang mga tunay na Cristiano ay mangalubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol na huwag magkaroon sa kanila ng pagkakabaha-bahagi. Sa ating pagiging isa o pagkakaisa ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos:

“Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na KAYO AY MAGKAISA ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Upang KAYO NA MAY ISANG PAGIISIP SA PAMAMAGITAN NG ISANG BIBIG AY LUWALHATIIN NINYO ANG DIOS AT AMA ng ating Panginoong Jesucristo.” (Roma 15:5-6)

Kaya, ang malubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol, at ang huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa pagboto ay nagagawa ang pagboto sa pangalan ni Cristo at sa ikaluluwalhati ng Diyos.

SAMAKATUWID, KALOOBAN NG DIYOS AT HINDI KALOOBAN LAMANG NG TAO ANG SINUSUNOD NG MGA KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO KUNG NAGKAKAISA SA PAGBOTO. Ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay bumuboto upang tuparin ang kaniyang tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino, subalit bumuboto rin upang tuparin ang aral ng Biblia na gawin ang lahat sa pangalan ni Cristo at upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng mangalubos sa isa lamang pag-iisip, isa lamang paghatol at huwag magroon ng pagkakabaha-bahagi o ang malubos sa pagkakaisa.

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)