27 November 2017

MALI ANG PAGGAMIT NG MGA TIWALAG SA ISAIAS 1:8-9 unang bahagiMaling Paggamit sa Talata ng Biblia ang ginagawa ng mga tiwalag para lamang palabasin na may hula ng Biblia na tumutukoy sa kanila at taliwas pa sa itinuro ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw17 May 2017

03 May 2017

01 May 2017

On John 1:1c “the Word was God” – What it truly means?Is Jesus Christ called God
in John 1:1?
An in-depth discussion of the third clause of John 1:1
“The Word was God”


26 April 2017

It is “Trinitarianism” which is really just an assumptionSouth Dakota Religious Debate Review


WHO IS JUST ASSUMING?
__________________

How can we be just assuming when it is clearly in the text of John 17:3 that the Father is the one and only true God, WHILE we cannot read "Trinity" in the Bible, and nowhere in the Bible that says "the one true God has three persons." THEREFORE, THE TRINITARIANS ARE THOSE ASSUMING THAT THE BIBLE TEACHES THAT THERE IS THREE PERSONS IN ONE GOD (THE TRINITY).
__________________19 April 2017

Christ is the head of the true Church, but Peter is the head of the Catholic ChurchWhy the Roman Catholic Church is not the Church founded by Christ?
CHRIST IS THE HEAD OF THE TRUE CHURCH, BUT PETER IS THE HEAD OF THE CATHOLIC CHURCH16 April 2017

TITHING IS NOT PRACTICED IN THE IGLESIA NI CRISTODO YOU PRACTICE TITHING OR THE GIVING OF THE
TEN PERCENT OF YOUR INCOME?

“Are members of the Iglesia Ni Cristo (Church of Christ) compelled to give ten percent of their earnings or wealth to the Church? Do you practice tithing? Some say that your members are forced to tithe or give ten percent of their income?”


 03 April 2017

Primary Sources at Historical Facts and Dapat Panghawakan tungkol kay Kapatid na Felix Y. Manalo


HISTORICAL FACTS BA O 
“KUWENTONG-KUWENTO” 
LAMANG PALA?

Hindi natin dapat agad-agad na tanggapin na ang isang “kuwento” kundi dapat muna natin itong siyasating mabuti kung isang “historical fact” o isa lamang “alamat” ("legend" o "myth ") lalo na ang mga lumalabas na “mga kuwento” ukol kay Kapatid na Felix Y. Manalo.


Bible and Qur’an: What's the Difference?

“WHAT ARE THE MAJOR DIFFERENCES BETWEEN THE BIBLE AND QUR’AN?”

part 1


07 February 2017

Ang Tunay na Iglesia Ni Cristo ay Nananatiling sa Ama at sa AnakANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY NANANATILING SA DIYOS AT KAY CRISTO SA PARAANG NANANATILING MAY PAKIKISAMA AT PAKIKIISA SA PAMAMAHALA NA INILAGAY NG DIYOS SA IGLESIA

28 January 2017

23 January 2017

Maaangkin ba ng mga tiwalag o hiwalay na sila'y "tunay na Iglesia Ni Cristo"?

SINO ANG TUNAY NA 
“IGLESIA NI CRISTO”?
 Maaangkin ba ng mga tiwalag o hiwalay na sila'y "tunay na Iglesia Ni Cristo"?


16 January 2017

Ang Itinuturo ni Jesus na Pakinggan ay ang "Kapiling" Natin na Itinalagang MagturoANG ITINUTURO NG PANGINOONG JESUS NA DAPAT NATING PAKINGGAN AY ANG “KAPILING” NATIN NA ITINALAGANG MAGTURO NG SALITA NG DIYOS


12 January 2017

02 January 2017

May Dapat Munang Malaman ang Lahat Ukol sa Iglesia Ni CristoANG DAPAT MUNANG MALAMAN NG LAHAT UKOL SA IGLESIA NI CRISTO BAGO PAUNLAKAN ANG MGA PAANYAYA SA PAMAMAHAYAG AT PAGSAMBA
Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)