17 November 2017

ANG TUNAY NA “INC DEFENDERS” AYON SA BIBLIAANG DAPAT NA PANINDIGANAN AT ANG MGA TUNAY NA NANININDIGAN

ANG madalas nating marinig sa “mga tiwalag” ay sila raw ang “naninindigan” kaya tinawag pa nila ang kanilang mga sarili na “defenders” na ipinagtatanggol daw nila ang dapat na panindiganan. Subalit, kung ang tunay na dapat pnindiganan ay hindi naman siyang pinaninindigan bagkus ay kanila pang nilalabanan, sila ay mga huwad na “defenders.” Hayaan nating huwag opinyon o haka-haka lamang ang ating pagbatayan kundi ang itinuturo ng Banal Na Kasulatan. Ayon sa Biblia, alin ba ang dapat nating panindiganan?

“Ang tanging kondisyon ay lubos ninyong sampalatayanan ang Katotohanan, matatag at mahigpit na pinaninindigan ito, matibay sa Panginoon, naniniwala sa Mabuting Balita na namatay si Jesus para sa inyo...” (Colosas 1:23(a) TLB, salin sa Pilipino)

Maliwanag sa Biblia na ang KATOTOHANAN ang dapat na MAHIGPIT NA PANINDIGANAN. Ang sabi ng talata, “lubos ninyong sampalatayanan ang Katotohanan, matatag at mahigpit na pinaninindigan ito.”

Ang “katotohanang” dapat na panindiganan ay hindi ang “katotohanang” inaangkin lamang ng iba, kundi ANG KATOTOHANAN NA ITINUTURO NG BIBLIA. Ang tama pala ay defender ng katotohanan ng Biblia at hindi ng “katotohanang” inaangkin lamang at salig pa sa paratang at akusasyon lamang.

ANG KATOTOHANAN NG BIBLIA NA DAPAT PANINDIGANAN

Ang Banal Na Kasulatan ang may pahayag na ang Katototohanan ang dapat na matatag at mahigpit na panindiganan. Kaya, ang sinumang hindi naninindigan sa Katotohanan na itinuturo ng Biblia ay hindi nila maaangkin na sila’y tunay na naninindigan o defender ng katotohanan.

Alin ang Katotohanan na dapat nating panindiganan at i-depensa? Ito ang katotohanang itinuro ng Panginoong Jesucristo:

“Kaya muling nagsalita si Jesus: Buong katotohanang sinsabi Ko sa inyo, Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa…Ako ang pintuan: ang sinumang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan Ko ay maliligtas.” (Juan 10:7 at 9 REB, salin sa Pilipino)

Ang sabi ng Panginoong Jesus, “Buong KATOTOHANANG sinasabi Ko sa inyo.” Alin ang buong katotohanan na Kaniyang sinasabi? “Ako ang pintuan: ANG SINUMANG PUMASOK SA LOOB NG KAWAN ng kawan sa pamamagitan Ko AY MALILIGTAS.”  Alin ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na “kawan” na isang buong katotohanan na ang pumasok sa kawang ito ay maliligtas?

“Ingatan ninyo kung gayun ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Gawa 20:28 Lamsa, salin sa Pilipino)

Ang kawan ay ang Iglesia Ni Cristo at pinatunayan sa talata na ang Iglesia Ni Cristo ang binili o tinubos ni Cristo ng Kaniyang dugo. Ang Panginoong Jesus ang may sabi na isang BUONG KATOTOHANAN na ang pumasok sa kawan ay maliligtas. Kaya, isang katotohanan na itinuro ng Biblia na ang pumasok sa Iglesia Ni Cristo ang maliligtas. Dahil dito, ano ang itinuturo ng Panginoong Jesus upang malubos ang ating pagkaligtas?

“Subalit  kung kayo ay nananatiling [tapat, mga tunay na mananampalataya] hanggang sa [katapusan o kamatayan] kayo ay maliligtas.” (Mateo 24:13 CEV, salin sa Pilipino)

Bakit tayo inuutusan ng Panginoong Jesus na manindigan sa ating pagka-Iglesia Ni Cristo hanggang katapusan o hangang kamatayan para maligtas? Ano naman ang katotohanan na itinuro ni Apostol Pablo patungkol sa tunay na Iglesia Ni Cristo?

“Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesya?  Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? 13Ang Dios ang hahatol sa mga nasa labas. "Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan.” (I Corinto 5:12-13 NPV)

Maliwanag na itinuro ni Apostol Pablo na ang nasa labas ng Igesia ay may hatol ng Diyos. Kaya hindi lamang inuutusan tayo ng panginoong Jesus na pumasok sa Iglesia Ni Cristo, kundi tinuturuan din tayo na manatili hanggang katapusan o hanggang kamatayan.

SINALUNGAT NG MGA DIUMANO’Y “DEFENDERS”
 ANG KATOTOHANAN NG BIBLIA

Ang Katotohanan na itinuturo ng Biblia ay maliwanag na sinalungat ng mga diumano’y “defenders”. Ang paghikayat nila na umalis tayo sa Iglesia Ni Cristo ay maliwanag na pagsalungat sa katotohanang itnuro ni Cristo na manatili hanggang katapusan o kamatayan upang maligtas. Sinasabi nila na hindi na raw ito ang “katotohanan” ngayon na “ang nasa loob ng Iglesia Ni Cristo ang maliligtas.” DI BA’T ITO’Y TAHASAN NANG PAGLABAN SA KATOTOHANANG NAKASULAT SA BIBLIA?

Hindi kung gayon ang katotohanan ng Biblia ang pinaninindiganan o idinidepensa ng mga diumano’y “defenders” kundi lumalaban pa sila sa katotohanan ng Biblia.” Alin ang kanilang pinaninindiganan at idinidepensa? Ang mga akusasyon at ma paratang laban sa Pamamahala at sa Iglesia Ni Cristo. Samakatuwid, HINDI SILA MGA “DEFENDERS OF BIBLICAL TRUTH” KUNDI MGA “DEFENDERS OF THE ACCUSATION AGAINST THE IGLESIA NI CRISTO, MGA HUWAD NA “INC DFENDERS.”

KONKLUSYON

Ang tunay na na “INC Defenders” ay ang naninindigan sa katotohanan ng Biblia, naninindigan sa kanilang pagka-Iglesia Ni Cristo na mananatili hanggang katapusan o kamatayan, kaya hindi kailanman pahihikayat sa “katuparan” ng sinasabi ng Banal Na Kasulatan na:

“Samantalang para sa inyo, mga minamahal, alalahanin [ninyo] ang mga pahayag na sinalita nang una ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano nila sabihin noon sa inyo [na]: Sa huling panahon magkakaroon ng mga manlilibak na sinusunod ang sarili nilang mga paghahangad sa mga bagay na laban sa Diyos.” (Judas 1:17-18 NWT2013, salin sa Pilipino)

PATULOY KAMING KAISA NG PAMAMAHALA NG IGLESIA NI CRISTO

1 comment:

  1. Maninindigan hanggang sa wakas. kaisa ng Pamamahala Ipagtatangol maninindigan, Iglesia Ni Cristo hangang wakas. Barangka Mandaluyong MMEast.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)