07 February 2017

Ang Tunay na Iglesia Ni Cristo ay Nananatiling sa Ama at sa AnakANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY NANANATILING SA DIYOS AT KAY CRISTO SA PARAANG NANANATILING MAY PAKIKISAMA AT PAKIKIISA SA PAMAMAHALA NA INILAGAY NG DIYOS SA IGLESIA

  SAPAGKAT ang Iglesia Ni Cristo ay “katawan ni Cristo” (Col. 1:18; I Cor. 12:12 NTME), kaya ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay ang nananatiling “sangkap ng katawan ni Cristo” (I Cor. 12:27). Ang katumbas ng pagiging “sangkap” ay “member” o kaanib (Roma 12:4-5 NKJV) at “part” o kabilang, bahagi, at nakaugnay (Roma 12:4-5 TEV). Ang tiwalag ay hiwalay (hindi na bahagi o hindi na nakaugnay) at nasa labas ng Iglesia (I Cor. 5:12-13 NPV). Dahil dito, hindi maaaring angkinin ng isang tao na siya’y tunay na Iglesia Ni Cristo kung siya’y hindi kaanib, hiwalay o tiwalag sa Iglesia Ni Cristo. Subalit, sinasabi ba natin na sapat na ang maging kaanib lamang sa Iglesia Ni Cristo?


KAILANGAN DING MANATILING SA AMA AT SA ANAK
UPANG MANATILING TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO

Totoong kailangan muna na ang tao’y masangkap, mapaanib at mapabilang sa Iglesia Ni Cristo, at hindi maaangkin ng sinumang hindi kabilang o kaanib at hiwalay o tiwalag sa Iglesia Ni Cristo na siya’y tunay na Iglesia Ni Cristo. Subalit, kailanman ay hindi natin sinasabi na “sapat” na ang mapabilang lamang o mapaanib upang maging ganap na Iglesia Ni Cristo. Kailangan ang pag-anib sa tunay na Iglesia Ni Cristo, ngunit may kailangan pang matupad o gawin upang masabing isa ngang ganap na tunay na Iglesia Ni Cristo – ang isang tunay na Iglesia Ni Cristo ay nananatiling sa Diyos at kay Cristo. Itinuro sa atin ng Biblia kung papaano tayo mananatiling sa Diyos at kay Cristo. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Juan:

“Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa.  Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama.” (I Juan 2:24 MB)

Ang nananatiling sa Ama (sa Diyos) at sa Anak (kay Cristo) ay ang pinakaiingatan sa kanilang puso ang mga narinig. Maliban dito, ang isa pang itinuturo ni Apostol Juan na nananatiling sa Ama at sa Anak ay ang may pakikisama o pakikiisa, ang tumatanggap sa nagbabalita o nagtuturo ng aral na dapat pakaingatan sa puso:

“Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo.” (I Juan 1:3)

SAMAKATUWID, ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay nananatiling sangkap, kaanib o bahagi ng Iglesia Ni Cristo at nananatiling sa Ama (sa Diyos) at sa Anak (kay Cristo) sa pamamagitan ng pinakaiingatan ang mga aral na narinig sa kanilang puso at nananatili ang pakikisama o nananatiling tinatanggap ang “nagbabalita” o ang binigyan ng karapatan na magturo sa atin ng salita ng Diyos.


ANG SUGO AT ANG PAMAMAHALA ANG DAPAT NATING
TANGGAPIN UPANG MANATILING SA AMA AT SA ANAK

Ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay nananatiling sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng pagtanggap at pananatili sa pakikisama at pakikiisa sa “nagbabalita” o binigyan ng karapatang magturo sa atin ng salita ng Diyos. Ito ang ipinakikilala ni Apostol Pablo sa II Corinto 5:19-20:

“Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagka-sundo ang sanglibu-tan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y makipagkasundo sa Dios.”

Ang Kapatid na Felix Y. Manalo ang sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo na Sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ito ang dahilan kung bakit pinakaiingatan natin sa ating puso ang mga aral ng Diyos na itinuro ni Kapatid na Felix Y. Manalo. Ang mga aral na itinuro ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw ay itinaguyod ni Kapatid na Eraño G. Manalo noong nabubuhay pa, at patuloy pa ring itinataguyod ng kasalukuyang Namamahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo.

Subalit, batid natin na pinapagpahinga na ng Diyos ang Kapatid na Felix Y. Manalo. Sino ang patuloy na kinakasangkapan ng Diyos sa pagpapahayag ng Kaniyang mga salita sa Kaniyang mga hinirang? Ganito naman ang sagot ni Apostol Pablo sa Colosas 1:25:

“Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa  inyo upang maipahayag  ang salita ng Dios.”

Hindi ang kakasangkapanin ng Diyos sa pagpapahayag ng Kaniyang mga salita o kalooban ay kung sino-sino lamang. Maliwanag ang pahayag ng Biblia na “ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa  inyo upang maipahayag  ang salita ng Dios.”

Sapagkat ang Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ang binigyan Niya ngayon ng karapatan na magpahayag ng Kaniyang mga salita, kaya kung papaanong tinanggap natin at pinakinggan ang Kapatid na Felix Y. Manalo noong nabubuhay pa, at maging ang Kapatid na Eraño G. Manalo noong nabubuhay pa, dapat din nating tanggapin at pakinggan ang kasalukuyang Namamahala sa Iglesia, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo.

SAMAKATUWID, hindi maaaring maangkin ng sinuman na siya’y tunay na Iglesia Ni Cristo kung lumalaban sa Pamamahala na inilagay ng Diyos sa loob ng Iglesia. Ang tunay na Iglesia Ni Cristo ay may pakikisama o pakikiisa at nakikinig sa Pamamahala na siyang binigyan ng Diyos ng karapatan upang ipangaral o ihatid ang mga salita ng Diyos sa mga tao.


TANGGAPIN ANG PAGTUTURO NG PAMAMAHALA BILANG
KALOOBAN NG DIYOS NA DAPAT NATING MATUPAD

Papaano natin dapat tanggapin ang pagtuturo ng Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia? Ganito ang sagot sa atin ni Apostol Pablo:

“Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, at hindi ng tao.  Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya.” (I Tesalonica 2:13 MB)

Sampalatayanan natin na ang kinakasangkapan ngayon ng Panginoong Diyos sa paghahatid ng Kaniyang kalooban sa mga tao ay ang Pamamahala na inilagay Niya sa loob ng Iglesia. Kaya dapat nating tanggapin ang kanilang pagtuturo bilang kalooban ng Diyos at hindi sa tao lamang. TUNAY NA WALA NAMANG ITINURO SA ATIN MULA PA SA PANAHON NG SUGO NG DIYOS SA MGA HULING ARAW HANGGANG SA KASALUKUYANG NAMAMAHALA SA IGLESIA, ANG KAPATD NA EDUARDO V. MANALO, NA SA GANANG KANILANG SARILI LAMANG, KUNDI PAWANG KALOOBAN NG DIYOS NA NAKASULAT SA BIBLIA.

Ang isinasagawa nating pagpapasalamat sa Diyos tuwing katapusan ng taon at anibersaryo ng Iglesia ay kalooban ng Diyos:

“Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.” (I Tesalonica 5:18)

Ang ginagawa nating “Lingap sa Mamamayan” ay kalooban din ng Diyos na nakasulat sa Biblia:

“Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kapatid ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan.
“Kailanma'y hindi kayo mawawalan ng mga kapatid na mangangailangan, kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila.” (Deuteronomio 15:7-8 at 11 MB)

Maging ang ating “paghahandugan para sa paglingap sa mga mahihirap at nangangailangan” ay kalooban din ng Diyos na nakasulat sa Banal Na Kasulatan:

“Now at this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them named Agabus stood up and began to indicate by the Spirit that there would certainly be a great famine all over the world. And this took place in the reign of Claudius.  And in the proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send a contribution for the relief of the brethren living in Judea. And this they did, sending it in charge of Barnabas and Saul to the elders.” (Acts 11:27-30 NASU)

Maging ang ating mga “puspusang pagpapalaganap” ng mga salita ng Diyos tulad ng ating isinasagawang mga malalaking pamamahayag ay kalooban din ng Diyos na nakasulat sa Biblia:

“Ipapahayag ko ang katuwiran sa malaking pagtitipon; hindi ko tatakpan ang mga labi ko, tulad ng alam mo, O PANGINOON. Hindi ko kinukuyom sa aking puso ang 'yong katuwiran; aking sinasabi ang 'yong pagtatapat at ang kaligtasan.  Hindi ko ikinukubli ang iyong pag-ibig at katotohanan sa dakilang kapulungan.” (Awit 40:9-10 NPV)

Atang paggamit ngayon ng Pamamahala ng mga makabagong teknolohiya upang maabot ng patuturo ng mga salita ng Diyos ang mga kapatid at hindi kapatid sa iba’t ibang parte ng mundo ay ISA SA MGA GINAGAMIT NA PARAAN upang matupad ang iniutos ng Panginoong Jesus na:

“At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.” (Marcos 16:15)

Anupa’t ganap na sumasampalataya ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na ang itinuturo at ang mga kilusang ipinatutupad ng kasalukuyang Pamamahala sa loob ng Iglesia, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ay kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia.


KAYA ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY KAISANG LUBOS NG PAMAMAHALA NG IGLESIA SA PAGSULONG NG IKAPAGTATAGUMPAY NG LAHAT NG GAWAIN NG IGLESIA.


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)