28 January 2017

"Bayaang ang Bawat Isa'y Manatili sa Pagkatawag na Itinawag sa Kaniya" I Corinto 7:20“BAYAANG ANG BAWA'T ISA'Y MANATILI DOON SA PAGKATAWAG NA ITINAWAG SA KANIYA.” I CORINTO 7:20
ANG dapat pakinggan ng tao ay ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang kalooban ng Diyos na dapat nating masunod ay ang nakasulat sa Banal Na Kasulatan at hindi ang opinyon o haka-haka ng iba. Ang pangunahing dapat nating tularan sa panghahawak sa mga salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. Batid nating Siya man ay tinukso ng diablo at sinikap na maalis sa pagsunod. Gumawa ng hakbang ang diablo upang papag-alinlanganin Siya, gumamit pa ng talata ng Biblia (ngunit sa papilipit na paggamit), at ginamit pa ang mga kayamanan at kaharian ng sanlibutan upang magawang mahikayat ang Panginoong Jesus sa pagtalikod sa Diyos. Batid din natin na ang layunin ng diablo ay hindi ang ikaliligtas kundi ang maalis ang tao sa kaligtasan. Ngunit, nilabanan siya ng Panginoong Jesus na ang ginamit ay ang salita ng Diyos na nakasulat sa Banal Na Kasulatan.

Sa panahon natin ngayon, gumagawa rin ng paraan ang diablo upang ang mga hinirang sa mga huling araw ay maalis sa kanilang kahalalan. Sa pagkasangkapan sa mga tiwalag ay hinihikayat nila ang mga hinirang na lumabas sa Iglesia Ni Cristo – umalis o magpatiwalag. Tiyak na hindi ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Jesus ang may ibig na ang tao’y tumalikod sa Kaniyang pagka-Iglesia Ni Cristo, kundi ang kaaway ng Diyos at ni Cristo, ang diablo.Tularan natin ang ating Panginoong Jesus na nilabanan ang diablo sa pamamagitan nang panghahawak sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano ang isa sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Banal Na Kasulatan na dapat nating panghawakang matibay upang huwag tayong malinlang at maihiwalay ng diablo sa ating kahalalan? Ganito ang pahayag sa atin ni Apostol Pablo:

“Bayaang ang BAWA'T ISA'Y MANATILI DOON SA PAGKATAWAG na itinawag sa kaniya.” (I Corinto 7:20)

Kung mayroon palang hihikayat sa atin na bumitaw sa pagkatawag na sa atin ay itinawag ay tiyak na hindi galing sa Diyos, kundi kasalungat ng kalooban ng Diyos. Anupat ang paghikayat na bumitaw sa pagkatawag sa atin ay tiyak na pakana ng kaaway ng Diyos, ng diablo. ANG KALOOBAN NG DIYOS AY ANG BAWAT ISA’Y MANATILI SA PAGKATAWAG NA SA ATIN AY ITINAWAG NG DIYOS.

Alin ang pagkatawag na sa atin ay itinawag ng Diyos na dito’y kalooban Niyang manatili tayo? Ganito ang sagot sa atin ni Apostol Pablo:

“At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat.” (Colosas 3:15)

Ayon kay Apostol Pablo ay TINAWAG tayo sa ISANG KATAWAN. Ang “katawan” na tinutukoy na dito’y tinawag tayo ay ang “Iglesia”:

“At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia…” (Colosas 1:18)

Si Apostol Pablo din ang may sabi na ang “katawan” kung saan tayo’y tinawag ay ang Iglesia na pinangunguluhan ni Cristo. Si Apostol Pablo din ang nagpapatotoo na ito ang “Iglesia ni Cristo”:

“For just as the human body is one and yet has many parts, and all its parts, many as they are, constitute but one body, so it is with the Church of Christ.” (I Cor. 12:20 at 12 NTME)

SAMAKATUWID, ang tinutukoy ng Biblia na “Bayaang ang bawa't isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kaniya” ay ang PANANATILI SA IGLESIA NI CRISTO. Kaya, hindi kailanman hihikayatin ng mga tunay na mga tagapangaral na sa Diyos tulad ni Apostol Pablo na umalis ang mga hinirang sa Iglesia Ni Cristo. Bagkus, ang kanilang mahigpit na ibinibilin sa mga hinirang ay MANATILI SA PAGKATAWAG O MANATILI SA PAGKA-IGLESIA NI CRISTO.

Bakit hindi kailanman hihikayatin ng mga tunay na tagapangaral na sa Diyos na ang mga hinirang ay lumabas sa Iglesia Ni Cristo? Ganito ang itinuturo ng mga apostol ukol sa kahalagahan ng Iglesia Ni Cristo:

“At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.” (Gawa 4:12)

Ang tinatawag sunod sa pangalan ni Cristo ay ang “Iglesia ni Cristo” na siya ring pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ni Cristo:

“Take heed therefore to yourselves over which the Holy Spirit appointed you overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.” (Acts 20:28 Lamsa)

SALIN SA PILIPINO:
“Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ninyo ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.”

Ang Biblia ang nagpapatotoo na ang tiwalag ay nasa labas ng Iglesia at may hatol ng Diyos:

“Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesya?  Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? 13Ang Dios ang hahatol sa mga nasa labas. ‘Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan.’” (I Corinto 5:12-13 NPV)

Samakatuwid, ang paghikayat sa atin na lumbas sa Iglesia Ni Cristo ay paghikayat na lumabas sa “tanging ililigtas ng Panginoong Jesus”; paghikayat na lumabas sa sinasabi ng Biblia na “sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.” Tunay na ang humihikayat sa isang hinirang na lumbas sa tunay na Iglesia Ni Cristo ay hindi ang kaligtasan ng kaluluwa ang kanilang hangarin, KUNDI ANG PANSARILING KAPAKANAN lamang nila:

“Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo; iwasan ninyo sila. 18Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Cristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Roma 16:17-18 MB

Hindi ang ikabubuti ng mga hinirang ang kanilang hinahangad sapagkat hinihikayat nga nila ang mga tao na lumbas sa Iglesia Ni Cristo na sinasabi ng Biblia na “sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.” Ang kanilang layunin ay ang gamitin ang kanilang mahikayat para sa paglaban sa Pamamahala ng Iglesia na inilagay ng Diyos upang makamtan ang pansariling hangarin, kaya sila lumilikha ng pagkakabahabahagi at sari-saring paninira. Dito’y maliwanag na “pakana” ng diablo ang itinataguyod ng mga tiwalag sapagkat ang may nais na ang tao’y maalis sa kaligtasan o hindi maligtas ay ang diablo na kaaway ng Diyos:

“Ang nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manampalataya at maligtas.” (Lukas 8:12 NPV)

KAYA, TUNAY NA HINDI ANG KALIGTASAN ANG IPINAGLALABAN NG MGA TIWALAG SA IGLESIA, SAPAGKAT KUNG KALIGTASAN ANG KANILANG IPINAKIKIPAGLABAN AY HINDI NILA SASALUNGATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS NA MANATILI ANG HINIRANG SA PAGKATAWAG SA KANIYA, HINDING-HINDI NILA HIHIKAYATIN ANG TAO NA LUMABAS SA IGLESIA NI CRISTO NA SINASABI NG BIBLIA NA “SA KANINO MANG IBA AY WALANG KALIGTASAN.”

Ipagpapalit ba natin ang ating kahalalan at kaligtasan sa “anuman” at sa “sinuman”? maliwanag ang panawagan sa atin ng Diyos na nakasulat sa Biblia na: “BAYAANG ANG BAWAT ISA’Y MANATILI SA PAGKATAWAG NA SA ATIN AY ITINAWAG NG DIYOS.” ANUMAN ANG MANGYARI AY MANATILI TAYO SA PAGKATAWAG SA ATIN, MANATILI TAYONG IGLESIA NI CRISTO.

SA KANINO MANG IBA AY WALANG KALIGTASAN, KAYA
MAHAL KO ANG AKING PAGKA-IGLESIA NI CRISTO
HIGIT SA “ANUMAN” AT SA “KANINUMAN”


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)