22 November 2015

May Ibinabala ang Biblia na Paglitaw ng mga Anticristo Bago ang WakasANG MGA ANTICRISTO BAGO ANG WAKAS
I JUAN 2:18-19 MB
Unang Bahagi


MAY IBINABALA ANG BIBLIA
NA MGA ANTICRISTO NA
LILITAW BAGO ANG WAKAS
Kung papaano ibinabala ni Apostol Juan na may lilitaw na Anticristo na may bilang na 666 (Apoc. 13:11 at 18), at may mga Anticristo na hindi nagpapahayag na si Jesus ang Cristo (I Juan 2:22), at hindi rin magpapahayag na si Cristo ay tao sa likas na kalagayan (II Juan 1:7 at The Message), ay ibinabala rin niya na may mga Anticristo na lilitaw bago ang wakas (I Juan 2:18-19 MB)


 ANG tunay na Cristiano ay “alagad” ng Panginoong Jesuscristo: “…at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia” (Gawa 11:26). Para sa mga tunay na Cristiano, si Cristo ang kanilang Panginoon, Tagapagligtas, Tagapamagitan, at Guro. Batid natin na may ibinabala ang Biblia na pagbangon ng “Anticristo.” Para sa mga tunay na Cristiano ang “Anticristo” ay hindi dapat pakinggan, ni magkaroon man anumang kaugnayan sa kaniya kundi dapat ituring na kalaban sapagkat ang kahulugan ng “Anticristo” ay “Kaaway ni Cristo.” Sinu-sino ba ang mga “Anticristo” na ibinabala ng Biblia?


MAY IBINABALANG “ANTICRISTO” NA ANG
IKAKIKILANLAN AY MAY BILANG NA 666

Ang ukol sa bagay na ito ay batid na batid ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sapagkat ito’y naituro ng maraming beses ni Kapatid na Felix Y. Manalo at Kapatid na Erano G. Manalo. Ukol sa “Anticristo”  ay ganito ang sinasabi ng Banal Na Kasulatan:

Apocalipsis 13:11 at 18
“At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon.
“Dito'y may karunungan.  Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim.”

Ang isa sa ikakikilala sa “Anticristo” na ito ay may bilang na “anim na raan at anim na pu’t anim” (666). Bagamat tinawag ng Biblia na “hayop” subalit ito’y paglalarawan lamang sapagkat ang sabi ng Biblia ay “Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka’t siyang bilang ng isang tao.” Subalit, hindi lamang ang bilang na 666 ang ikakikilala sa “Anticristo” na ito. Ang sabi pa sa binabanggit ng talata ay “may dalawang sungay”; “katulad ng kordero”; at “nagsasalitang gaya ng dragon.” Maraming beses nang naituro sa mga pagsamba ang ukol sa paksang ito, kaya batid na batid na ng mga kapatid sa Iglesia ang katuparan ng hulang ito ng Biblia.


ANG IBA PANG MGA “ANTICRISTO”
NA IBINABALA NI APOSTOL JUAN

Ang nagsulat ng hula ukol sa “Anticristo” na ang isa sa ikakikilanlan ay ang bilang na 666, si Apostol Juan, ay siya ring nagbababala na marami pang anticristo na lilitaw sa mundo. Ang isa sa mga Anticristo na lilitaw sa mundo ay ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo:

I Juan 2:22
“Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo?  Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak.”

Mula pa sa panahon mismo ni Apostol Juan ay bumangon na ang mga tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo (sa isang salita’y “Iba si Jesus kay Cristo” at “si Jesus ay hindi si Cristo”). Mula nuon hanggang ngayon ay mayroong mga taong ganito. Subalit, sa panahon natin ay nagpapakilala pa naman silang mga diumano’y “Cristiano” subalit ang kanilang turo ay “turong Anticristo.” May mga grupo ngayon na nagsasabing “iba raw si Jesus kay Cristo” – sapagkat si “Jesus daw ang tao, at si Cristo daw ang Diyos.” Hindi ba’t ayon kay Apostol Juan ay “Anticristo” ang ganitong paniniwala?

Ano ang dapat nating mapansin dito? UNA, may mga taong naniniwala na sila’y Cristiano subalit ang totoo ay sila’y “Anticristo” sapagkat ang aral at turo ay kalaban ng turo ni Cristo. IKALAWA, hindi maitutulad ang Iglesia Ni Cristo ngayon sa mga taong binabanggit ni Apostol Juan sa I Juan 2:22 sapagkat maliwanag ang paninindigan ng Iglesia Ni Cristo na si Jesus ang Cristo.

May isa pang ipinakilala si Apostol Juan na “Anticristo” rin na lumitaw mula rin noon. Ganito ang kaniyang pahayag sa kaniyang Ikalawang Sulat:

II Juan 1:7
“Sapagkat maraming magdaraya na nangagsisilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.”

Ang isa pang ipinakilala ni Apostol Juan na “Anticristo” ay ang “hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman.” Ano ang ibig sabihin na “Si Jesuscristo ay naparitong nasa laman” na ang hindi nagpapahayag nito ay kabilang sa mandaraya at anticristo? Hayaan natin Biblia ang magpaliwanag:

II John 1:7 The Message
“There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe THAT JESUS CHRIST WAS TRULY HUMAN, A FLESH-AND-BLOOD HUMAN BEING. Give them their true title: Deceiver! Antichrist!” (Amin ang pagbibigay-diin)

Bakit Anticristo ang sinumang hindi magtuturo na si Cristo ay tao? Sapagkat salungat ito sa pagtuturo mismo ni Cristo na nakasulat sa Juan 8:40:

Juan 8:40
“Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, NA TAONG SA INYO'Y NAGSAYSAY NG KATOTOHANAN, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.” (Amin ang pagbibigay-diin)


MAY IBINABALANG ANTICRISTO
NA LILITAW BAGO ANG WAKAS

 Maliban sa mga nabanggit sa unahan, may binabangit pa si Apostol Juan na “mga Anticristo” rin subalit ang pagbangon ay bago ang wakas o sa panahon natin. Ukol dito ay ganito ang sinabi ni Apostol Juan:

I Juan 2:18-19 MB
“Mga anak, malapit na ang wakas!  Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo.  Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga anti-Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin.  Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.”

Ang sabi ni Apostol Juan ay “Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga Anti-Cristo kaya’t alam nating malapit na ang wakas.” Katumbas lang na sa panahong malapit na ang wakas o bago ang wakas ay lilitaw ang maraming Anticristo. Subalit, ibinigay din ni Apostol Juan ang pagkakakilanlan sa maraming mga “Anticristo” na lilitaw bago ang wakas. Ang sabi niya, “Bagama’t sila’y dating kasamahan natin.” Kung nasaan si Apostol Juan na isang apostol ay ganito ang pahayag ng Biblia:

I Corinto 12:28
“At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga aposto, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika.

Kung saang Iglesia inilagay ang mga apostol, ganito rin ang pahayag ng I Corinto:

I Corinthians 12:12 NTME
“For just as the human body is one and yet has many parts, and all its parts, many as they are, constitute but one body, so it is with the Church of Christ.”

Samakatuwid, ang sinasabing mga Anticristo na lilitaw bago ang wakas ay mga DATING KASAMAHAN NATIN SA IGLESIA NI CRISTO. Bakit mga “dating kasamahan sa Iglesia Ni Cristo”? Ang sabi ni Apostol Juan, “hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, NANATILI SANA SILANG KASAMA NATIN.  Ngunit UMALIS SILA, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.”

Kaya “dating kasamahan sa Iglesia Ni Cristo” sapagkat mga dati silang kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ngunit hindi nanatili, umalis, naalis, tumiwalag, natiwalag. KAYA, ANG TINUTUKOY NI APOSTOL JUAN NA “MGA ANTICRISTO” NA LILITAW BAGO DUMATING ANG WAKAS AY MGA TIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO.


KONKLUSYON

SAMAKATUWID, kung papaanong hindi maitatanggi na may ibinabala si Apostol Juan sa Apocalipsis na darating na Anticristo na may bilang na 666, at may ibinabala rin siya sa kaniyang mga sulat na mga Anticristo na hindi nagpapahayag na si Jesus ang Cristo at na si Cristo ay tao sa likas na kalagayan, gayon din ibinabala ni Apostol Juan mismo na may mga Anticristo na lilitaw bago ang wakas na mga dating kasamahan sa Iglesia Ni Cristo o mga tiwalag sa Iglesia (I Juan 2:18-19 MB).

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)