04 August 2015

Answer on Their Response on Our "Truth on Lottie and Angel's Central Visit VideoANSWERING “FALLEN ANGELS”
part 4

SAGOT SA KANILANG RESPONSE
SA ATING ARTIKULO NA
“SINSERO NGA BA ANG
PAGTUNGO NINA ANGEL AT
LOTTIE SA CENTRAL NOONG
PEBRERO, 2015?”


ANG isa sa inaakalang paraan ng mga kumakalaban sa Pamamahala o ng mga “Fallen Angels” para “pasamain” ang Kapatid na Eduardo V. Manalo sa mata ng kapatid at ng madla ay ang palabasing “ayaw niyang kausapin ang kaniyang mga kapatid.” Para lalo pang patindihin ang kanilang akusasyon at magbigay  ng “dramatic effect” ukol dito (another of their “appeal to emotion”) ay ang pag-post ni Lottie Hemedez sa timeline ng kaniyang FB account ng “video” na pinalalabas na nagsikap daw silang kausapin si Ka Eduardo subalit diumano’y “hindi sila hinarap.” Sa pamamagitan din ng “video” na ito ay nais nilang pabulaanan ang pagsasabing sila’y may “hidden agenda” o “may ibang layunin” (“masamang layunin”). Ang video na ito ay ini-upload nila sa Youtube, pinost sa pages at account ng kanilang mga “kasabwat” at sinikap na ipalaganap. Subalit, ito ay sinagot ng THE IGLESIA NI CRISTO sa pamamagitan ng artikulo sa kaniyang blog:


sa pamamagitan ng kaniyang post sa kaniyang FB account:


at pamamagitan ng “counter-video” na ini-upload sa kaniyang Youtube channel:


Sapagkat dahil sa sagot ng THE IGLESIA NI CRISTO ay “napabulaanan” ang “video” ni Lottie Manalo-Hemedez na naglalayon na pasamain si Ka Eduardo at naipakita rin namin na tunay nga na sila ang may “hidden agenda,” ngayon ay gumawa sila ng “response” sa pamamagitan ng kanilang pangunahing kasabwat” na si “Kelly Ong” (Joy Yuson). Ganito ang kanilang naging sagot:


“ANG KATOTOHANAN SA LIKOD NG VIDEO NG PAGHAHANGAD NG MAGKAKAPATID NA MAKAUSAP ANG KA EDUARDO
“Bago pa pumutok ang issueng ito ay ikinakalat na ng Tiwaling Sanggunian sa lahat ng mga kapatid at ministro na ang mga kapatid umano ng Ka Eduardo ang ayaw pumunta sa kanilang kapatid kahit na ipinapatawag. Matagal na panahong tiniis ng mga magkakapatid ang mga paninirang ito.
“Kung matatandaan po ninyo ay nagkaroon noon ng mga text blast sa iglesia tungkol sa panggigipit ng Sanggunian sa pamilya ng Ka Tenny. Walang humpay at sunod-sunod ang mga pamilya noon na kanilang itiniwalag, pawang mga driver, kasambahay ng Ka Tenny at mga anak, mga guwardiya at mga hardinero hanggang sa maubos nila ang lahat sapagkat gusto nilang ang Ka Tenny at ang mga anak ng KA ERDY ay lubos na mahirapan. Ikinandado nila at winelding ang gate ng Ka Tenny upang hindi makalabas. Ang laging ginagamit ng Sanggunian ay pangalan ng Ka Eduardo ang may utos subalit alam ng pamilya na utos ni Ka Babylyn.
“Sa lahat ng mga sunod-sunod na mga pang-aaping iyon ay sinikap nilang hanapin at makontak ang Ka Eduardo. May pagkakataon pang ang Ka Al Alcantara ay pinalad na makausap siya subalit ayaw niyang makausap ang kaniyang magulang at mga kapatid.
“Ang dahilan ng pagpunta ng Ka Angel at Ka Lottie Manalo sa opisina ng Ka Rene Panuncillo ay hindi po para gumawa ng katibayan o i stage ang video. Kay po sila nagtungo roon sapagkat gusto nilang ipakiusap kay Ka Rene na huwag paalisin at huwag itiwalag ang nag-iisa na lamang na kasambahay nila na natitira. Ito po ay nangyari ng Pebrero. Gusto nilang makausap ang Ka Eduardo upang linawin kung totoo ba na ang lahat ng pang-aapi sa kanila ay utos mismo ni Ka Eduardo.
Nakikusap ako sa lahat ng mga kapatid na hindi alam ang nangyayari sa pribadong buhay ng pamilya ng KA ERDY. Huwag po ninyong pagsalitaan ng masama ang kaniyang pamilya.
“HINHILING KO SA DIYOS NGAYON, AMA, DIYOS NA AMING PINAGTITIWALAAN, IBABA MO PO ANG IYONG KATARUNGAN. MAGBIGAY KA PO NG PATOTOO SA LAHAT MONG MGA ANAK UPANG HUWAG MAHULOG SA PAGKAKASALA. PAKISAWAY MO SILANG MGA LUMALAPASTANGAN SA ANGKAN NG IYONG SINUGO SA HULING ARAW. ALALAHANIN MO ANG IYONG MGA PANGAKO AT ANG IYONG MGA SALITANG BINITIWAN. GAWIN MO PONG MALINAW SA MGA TAONG ITO KUNG GAANO KASAMA ANG LUMAPASTANGAN SA IYONG MGA LINGKOD.
“MANGYARI PO ANG LAHAT NG IYONG KALOOBAN. SA PANGALAN NI JESUS NA AMING TAGAPAGLIGTAS. AMEN.”


HINDI RIN NILA NAPABULAANAN O NASAGOT 
ANG ATING IPINUNPUNTO

Ipinakita namin sa inyo ang kabuuan ng kanilang “response” na walang dagdag o bawas upang maipakita sa inyo na wala rin silang napabulaanan o nasagot sa ating punto, kundi lalo pa nga nilang pinatibay ang ating mga sinasabi. Hayaan po muna ninyo na muli naming i-post ang aming naging “mga punto” na hindi naman nila nasagot:

(1) Batid nating lahat na sa panahon pa ni Kapatid na EraƱo G. Manalo (“Ka Erdy”) ay ipinagbabawal na ang pagpapapasok ng cellphone, camera at iba pang gadget na tulad nito sa loob ng Central Office complex. Kaya nga sa panahon pa ni Ka Erdy nang itayo ang VCO na kung saan ay may metal at electronic detector upang masaway ang mga maydala at i-surrender sa VCO upang balikan na lamang sa pag-uwi. Isa nang matagal na tuntunin o patakaran ito mula pa sa panahon ni Ka Erdy. Hayag sa kanila mismong “video” na nagpasok sila ng camera at kinukunan ang paglakad, pagpasok at ang pakikipag-usap nila. Ang maliwanag na makikitang ito sa kanila mismong “video” na pagpasok nila ng camera sa loob ng Central ay hindi ba’t pagpapakita na AYAW TALAGA NILANG SUMUNOD AT PASAKOP? KUNG TALAGANG SINSERO SILA SA PAGTUNGO SA CENTRAL AY BAKIT AYAW NILANG SUMUNOD SA TUNTUNIN NA IPINATUTUPAD MULA PA SA PANAHON NI KA ERDY?

(2) Kung ang isang tao ay magtutungo sa isang lugar (sa isang “hostile” na dako o sa lugar na kinaroroonan ng “hindi kasundo”) at magdadala siya ng “camera” at kukunan ang lahat ng pangyayari ay tiyak na “may ibang nilalayon” ang gayong tao – ang makapangalap ng magagamit niya laban sa iba. KUNG TALAGANG “SINSERO” SILA SA PAGTUNGO SA CENTRAL UPANG KAUSAPIN LAMANG ANG KANILANG KAPATID NA SI KA EDUARDO AT WALA SILANG “HIDDEN AGENDA”  O “MASAMANG LAYUNIN” AY BAKIT SILA “NAGPASOK NG CAMERA” (NA PAGLABAG SA TUNTUNIN NA IPINATUTUPAD MULA PA SA PANAHON NI KA ERDY) AT “KUNAN ANG LAHAT NG MGA PANGYAYARI”? Hindi maaaring maitanggi na kaya “kinukunan” ang mga pangyayari ay upang pagdating ng araw ay magamit nila laban sa kanilang pinuntahan. Iyan ba ang walang “hidden agenda”? 

(3) Ang dahilan nga ba talaga ng pagtungo ninyo roon sa Central ay para kausapin si Ka Eduardo upang “makipagkasundo” sa kaniya at ipaabot ang sinasabi ninyo na diumano’y katiwalian (gaya ng pinalalabas ninyo ngayon) O ANG KUWESTIYUNIN ANG PASIYA NG PAMAMAHALA SA PAGTITIWALAG  SA INYONG “KASAMBAHAY”?

(4) Sa video na ipinakakalat sa social media nina Angel at Lottie ay nais nilang ipakita na “ayaw” silang kausapin ni Ka Eduardo. Let us put ourselves in the pyschological shoes of Ka Eduardo. Kung kayo si Ka Edurado, pumaroon sa Central ang inyong mga kapatid na tahasang nagdala ng camera na hindi napasaway, anupa’t tahasang sinuway ang tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ng kanilang ama na si Ka Erdy, kinukunan ang lahat ng pangyayari, iisipin ba ninyo na sinsero ang pakikipag-usap ng inyong mga kapatid? ALAM NA NATIN KUNG GANIYAN AY TIYAK NA HINDI SINSERO KUNDI NANGANGALAP NG MAAARING MAGAMIT NILA SA HINAHARAP LABAN (KAY KA EDUARDO).

KUNG HINDI NAMAN SINSERO, KUNG KINUKUWESTIYON PA ANG PASIYA NG PAMAMAHALA, AT KUNG NANGANGALAP PA NG MAAARI NILANG MAGAMIT SA HINAHARAP LABAN SA IYO, MAAASAHAN BA NA HAHARAPIN SILA? Kaya pala saglit lang sila kinausap ni Ka Rene at ang ipinasabi sa kanila ni Ka Eduardo ay “Kung handa kayong sumunod ay umuwi na kayo.”

Maliwanag na hindi nila nasagot ang mga punto nating ito bagkus ay pinatibay pa ang ating mga sinabi.


LALO LANG NAHAYAG NA TALAGANG MAY “HIDDEN AGENDA”
SILA AT MASAMANG LAYUNIN

Ang sabi ng mga kumakalaban sa Pamamahala, “Kaya po sila nagtungo roon sapagkat gusto nilang ipakiusap kay Ka Rene na huwag paalisin at huwag itiwalag ang nag-iisa na lamang na kasambahay nila na natitira. Ito po ay nangyari ng Pebrero.” Batay sa mga pahayag nilang ito ay pansinin po ninyo ang mga sumusunod:

UNA, sila mismo ang nag-confirm ng sinasabi nating “naparoon sila para kuwestiyunin ang pasiya ng Pamamahala sa pagtitiwalag sa kanilang kasambahay” (itiniwalag po dahil sa paglaban sa Pamamahala).

IKALAWA, PANSININ NATIN NA ANG DAHILAN NG KANILANG PAGHAHABOL. Ang sabi nila mismo, “gusto nilang ipakiusap kay Ka Rene na huwag paalisin at huwag itiwalag ang nag-iisa na lamang na kasambahay nila na natitira.” Sila na rin ang nagpatotoo na TAMA na ang kanilang kasambahay ay “nagsasalita ng laban sa Pamamahala” kaya itiniwalag, na naroon sila upang “maghabol” hindi sapagkat “mali ang ulat” sa kanilang kasambahay o “hindi naman totoo” na nagsasalita siya ng laban sa Pamamahala – kundi kasi “nag-iisa na lamang na kasambahay.”

IKATLO, “ang “kasambahay” nilang ito ay ang Iglesia ang nagbibigay ng “suweldo.” Kung hindi ang Iglesia ang nagpapasuweldo sa “kasambahay” na ito ay bakit kailangan nilang maghabol kay Ka Rene na head ng Personnel Departent ng Central Office. Kaya, kung nagsasalita ng laban sa Pamamahala ang “kasambahay” na ito, ang Iglesia ang nagpapasuweldo sa kaniya, bakit hindi siya aalisin?

IKA-APAT, dito kitang-kita ang KABAITAN ng Pamamahala kanila Angel at Lottie. Mula pa noong 2013 ay wala nang karapatan si Angel, si Lottie ay hindi naman “naglilingkod sa Iglesia,” ang Ka Tenny ay wala naman doon kundi nasa ibang bansa, subalit sa ilang taon ay pinananatili ang kanilang katulong na ang Iglesia ang nagpapasuweldo. Iyan ba ang pang-aapi sa kanila?

IKALIMA, bakit ang lalabas na MASAMA sa pagka-alis at pagkatiwalag sa kanilang “kasambahay” na ito ay ang Pamamahala? Bakit lalabas na “pang-aapi” ang pagka-alis ng kanilang kasambahay samantalang sa ILANG TAON ay nananatili ito sa kanila na ang Iglesia ang nagpapasuweldo at hindi naman inalis ang “kasambahay” na ito nang walang dahilan kundi siya rin naman ang may kasalanan (inalis lamang siya noong siya ay lumaban na sa Pamamahala)?

IKA-ANIM, makikiusap ka na nga lang (para sa pansariling kapakanan) na manatili ang kasambahay (na ang katumbas ay nakikiusap sila na ang Iglesia ang patuloy na magpasuweldo sa “kasambahay” na ito) BAKIT KAILANGAN PA NINYONG I-VIDEO? Makikiusap pala sila bakit kailangang tahasang labagin ang tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ng kanilang ama na si Ka Erdy? IYAN BA ANG WALANG “HIDDEN AGENDA? Iyan ba ang “hindi po para gumawa ng katibayan o i stage ang video”?

SAMAKATUWID, nananatili ang katotohanan na “may hidden agenda” sila sa kanilang pagtungo sa Central Office noong Pebreo, 2015. Nananatili ang katotohanan na hindi sila “sinsero” sa pagtungo at pakikipag-usap kundi may “plano” sila na kung hindi man makuha ang gusto nila (ang paghahabol sa kanilang itiniwalag na kasambahay) ay may magagamit sila sa matagal na nilang pinaplano na “paninira” at “paglaban” kay Kapatid na Eduardo V. Manalo.”

SA SUSUNOD AY SASAGUTIN DIN PO NATIN ANG SINASABI NILANG
“PANG-AAPI.” ITUTULOY NATIN ANG PAGTALAKAY AT PAGSAGOT
SA IKALAWANG BAHAGI NG KANILANG “RESPONSE”ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-punto na pagsagot sa mga 
Kumakalaban sa Pamamahala

Part 1

Part 2

Part 3
 

3 comments:

  1. Thanks po sa mga articles nyo that respond to the fallen angels.

    ReplyDelete
  2. Huwag po nating ipagpalit ang pagsunod at ang kaligtasan sa isang napakaliit na bagay: house helper na ito'y tip of the iceberg lamang ng tunay na dahilan ng hindi NILA pagsunod at pagpapasakop na sila mismo ang nagsambulat sa buong mundo. Good for us para huwag tayong madaya.

    ReplyDelete
  3. kaya sana magsuri ang ilan bago tayo husgahan :) kung di lang sila lumaban sa pamamahala edi wala sila sa stressfull na buhay ngayon. ginagamit pa nila ang media , at ang media kumakagat naman ,, hahaiiiiiiii kaya sana yung ibang kapatid ay wag padaya, at patuloy na magpasakop :)

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)