07 August 2015

Ang Layunin Daw Nila ay Makausap Lamang ang Ka Eduardo: Totoo o Kasinungalingan?ANSWERING “FALLEN ANGELS”
part 6

WALA RAW SILANG LAYUNIN
KUNDI ANG MAKAUSAP LAMANG
ANG KA EDUARDO”:
ISA NA NAMANG MALAKING KASINUNGALINGAN
 ANG paulit-ulit nilang ipinangangalandakan sa social media at nagsagawa pa ng press conference si Angel Manalo na ito rin ang sinasabi na diumano’y “ayaw niyang makipag-usap sa kaniyang mga kapatid (Angel at Lottie Manalo).” Ganito ang kanilang inaangkin:  

(1) Hindi raw sila kinakausap sa loob ng anim na taon.
(2) Pinagbabawalan daw sila na pumasok sa Central.
(3) Hinahadlangan daw ng Sanggunian ang pakikipag-usap o pakikipagkumunikasyon nina Angel at Lottie kay Ka Eduardo.

Masasabi ba na ang layunin sa pagpapakalat nito sa social media at gumawa pa ng press conference si Angel Manalo na ito ang kaniyang ipinagdidiinan ay ang “ikabubuti” ng Kapatid na Eduardo? Hindi ba’t mas tama pa ngang sabihin na ang nilalayon nila ay ang “pasamain” si Kapatid na Eduardo sa madla sapagkat pinalalabas nilang “walang pagmamalasakit” sa “ina at mga kapatid” dahil “ayaw silang kausapin”?

ITO ANG TOTOO: ang sinasabing hindi nakikipag-usap o walang komunikasyon si Ka Eduardo sa kaniyang mga kapatid, ang pinagbabawalan daw na magtungo ang kaniyang mga kapatid sa Central, ang ipinagtatabuyan pa raw ang kaniyang mga kapatid, at  hinahadlangan daw ng Sanggunian na magkausap si Ka Eduardo at ang kaniyang mga kapatid ay MALAKING KASINUNGALINGAN.

Kung hindi tayo mag-iisip at magsusuri ay madali tayong mapapaniwala ng kanilang “pagpaparatang” na ito. Subalit, kung magsusuri tayong mabuti ay makikita natin na ang “paratang” na ito ay malaking kasinungalingan.


UNA, MALAKING KASINUNGALINGAN NA WALANG KOMUNIKASYON
ANG KANIYANG MGA KAPATID KAY KA EDUARDO

Ang pag-aangkin na “walang komunikasyon” sina Ka Eduardo at ang kaniyang mga kapatid ay malaking kasinungalingan sapagkat:

(1) BATID NILA ANG PERSONAL E-MAIL ADDRESS NI KA EDUARDO
Kung humahadlang ang Sanggunian na sila’y makapasok sa Central at makalapit kay Ka Eduardo upang personal siyang maka-usap at masabi ang lahat ng nais nilang sabihin (gaya raw ng mga nangyayaring katiwalian at ang “tunay” daw na kalagayan ng Iglesia ngayon), MAGAGAWA NILA ANG “PAGSUSUMBONG” KAY KA EDUARDO sa pamamagitan ng e-mail yamang alam naman nila ang kaniyang personal e-mail address at TIYAK na hindi ito mahahadlangan ng Sanggunian (kung totoo man ang paratang nila na hinahadlangan ng Sanggunian ang kanilang pakikipag-usap kay Ka Eduardo). Hindi nga ba kayo nag e-mail sa kaniya sa mga nakaraan?

(2) BATID RIN NILA ANG PERSONAL CELLPHONE NUMBER NI KA EDUARDO. Kung totoo na hinahadlangan ng Sanggunian na makipagkita sila kay Ka Eduardo, bakit hindi nila tawagan gayong batid naman nila ng kaniyang cp number?

(3) MAY MGA KAMAG-ANAK SILANG MAAARING MAMAGITAN. kung talagang “sinsero” sina Angel at Lottie na “makausap” si Ka Eduardo ay magagawa nila kahit pa sabihing may Sanggunian na humahadlang sapagkat hindi sila ibang tao sa kaniya. Hindi nila maikakatuwiran na hindi nila alam ang personal e-mail account at personal cellphone number ni Ka Eduardo sapagkat magkapamilya sila kaya tiyak na may mga kamag-anak silang alam at makapagbibigay nito.

MAPAPANSIN na “may paraan” para maka-usap nila ang Ka Eduardo kung talagang sinsero silang makausap ito kahit pa sabihing may humahadlang na Sanggunian dahil ang “pakikipagkomunikasyon” ay magagawa hindi lamang sa personal na pakikipagkita kundi maging sa ibang paraan tulad sa e-mail at telepono. At hindi imposible ito sa kanila dahil sila’y hindi iba sa kaniya. SUBALIT, PANSININ NA ANG IPINAGPIPILITAN NINA ANGEL AT LOTIE AY SI KA EDUARDO ANG DAPAT NA MAKIPAG-USAP SA KANILA.

Kung puwede namang tawagan o sa pamamagitan kaya ng e-mail ay maaring makipagkomunikasyon ang isang tao, subalit ayaw niya at bagkus ay ipinagpipilitan na iyong taong iyon ang dapat na makipag-usap sa kaniya, hindi ba’t hindi mali na sabihing may “ibang nilalayon” o “hindden agenda” ang taong ito?

Ikakatuwiran nila na hindi ba sa Biblia ang pinagkasalahan ay siyang dapat magpunta sa nagkasala upang sila’y magkasundo? ITO NGA ANG DAHILAN KAYA DAPAT NA SINA ANGEL AT LOTIE ANG LUMAPIT AT KUMAUSAP? Sila ang nag-akusa na sila ang “pinagkasalahan” o sila ang inapi at ginipit, di ba? Sila ang nagsasabing nais nilang ipaabot kay Ka Eduardo ang diumano’y katiwaliang nagaganap? Lumalabas pa nga sa kanilang mga pananalita na “walang alam” si Ka Eduardo kaya nga daw gusto nilang kausapin para ipaabot ang tunay daw na kalagayan ng Iglesia, di ba? Kaya sa kanila umaaplikable ang sinasabing ito ng Kasulatan na sila ang magtungo, lumapit at kumausap.

Kung ipipilit nilang ang sinasabing ito ng Bibia ay kay Kapatid na Eduardo aplikable kaya siya ang dapat lumapit ay LALABAS NA NAGSISINUNGALING sila sa pagsasabing “hindi alam ni Ka Eduardo ang tunay na nangyayari kaya daw nais nilang kausapin para ipabatid ang tunay na nangyayari o tunay daw na kalagayan ng Iglesia.

Samakatuwid, sapagkat maaari naman pala silang makipagkomunikasyon kay Ka Eduardo sa pamamagitan ng ibang paraan tulad ng e-mail at phone, subalit ipinagpipilitan pa rin nilang sila’y kausapin, lumalabas na hindi ang “ipaabot kay Ka Eduardo ang sinasbi nilang katiwalian o tunay daw na kalagayan ng Iglesia ang nais nilang ipaabot” kundi “MAY IBA SILANG DAHILAN”.  


IKALAWA, MALAKING KASINUNGALINGAN NA SILA’Y
PINAGBABAWALAN NA PUMASOK SA CENTRAL.

Natatandaan ba ninyo ang “video” na ipinost ni Lottie sa timeline ng kaniyang FB account na nagpapakitang pumunta sila ng Central. Maliwanag sa video na ito na walang humadlang sa kanila; walang nagbawal sa kanila; malaya silang nakapasok ng compound ng Central at nakapasok sa Tanggapang Pangkalahatan:

SAMAKATUWID, SILA MISMO ANG NAG-PROVIDE NG EBIDENCIA NA HINDI SILA PINAGBABAWALAN AT MAAYOS NA NAKAPAPASOK SILA NG CENTRAL.


IKATLO, MALAKING KASINUNGALINGAN ANG PAGSASABING
HINDI PA SILA NAGKAKAUSAP NA MAGKAKAPATID

Sa mga post nila sa social media ay paulit-ulit na sinasabi nila na “hindi raw kinakausap ni Ka Eduardo ang kaniyang mga kapatid na may anim na taon na.” Nagpa-press con pa si Angel Manalo na ang sinsabi ay ang nais lang daw nila ay kausapin na sila ng kanilang “Kuya.” Hindi pa nga ba talaga kayo nagkaka-usap? Hindi ba kayo nagkausap noong pagkatapos ng closing centennial anniversary celebration? Tiyak naman na itatanggi ninyo ito sapagkat ang hangad ninyo ay “pasamain” ang Ka Eduardo sapagkat hindi siya sumang-ayon sa gusto o kondisyon nila.”


IKA-APAT, SINSERO BA SILA SA SINASABI NILANG
“PAKIKIPAG-USAP” KAY KA EDUARDO?

Kung pakikinggan natin ang kanilang mga sinasabi ay para bang tunay na “sinsero” sila sa paghahangad na makausap ang Ka Eduardo upang maipabatid daw sa kaniya ang katiwaliang nangyayari sa Iglesia at ang tunay daw na kalagayan ng Iglesia. Subalit, sa “video” rin na kanilang ini-upload sa Youtube na nagpapakitang nagpunta ng Central sina Angel at Lottie ay kitang-kita ang kawalan nila ng “sinseridad” sa sinasabi nilang kanilang “hangarin” na makausap si Ka Eduardo. Bakit”

(1) Batid nating lahat na sa panahon pa ni Kapatid na EraƱo G. Manalo (“Ka Erdy”) ay ipinagbabawal na ang pagpapapasok ng cellphone, camera at iba pang gadget na tulad nito sa loob ng Central Office complex. Kaya nga sa panahon pa ni Ka Erdy nang itayo ang VCO na kung saan ay may metal at electronic detector upang masaway ang mga maydala at i-surrender sa VCO upang balikan na lamang sa pag-uwi. Isa nang matagal na tuntunin o patakaran ito mula pa sa panahon ni Ka Erdy. Hayag sa kanila mismong “video” na nagpasok sila ng camera at kinukunan ang paglakad, pagpasok at ang pakikipag-usap nila. Ang maliwanag na makikitang ito sa kanila mismong “video” na pagpasok nila ng camera sa loob ng Central ay hindi ba’t pagpapakita na AYAW TALAGA NILANG SUMUNOD AT PASAKOP? KUNG TALAGANG SINSERO SILA SA PAGTUNGO SA CENTRAL AY BAKIT AYAW NILANG SUMUNOD SA TUNTUNIN NA IPINATUTUPAD MULA PA SA PANAHON NI KA ERDY?

(2) Kung ang isang tao ay magtutungo sa isang lugar (sa isang “hostile” na dako o sa lugar na kinaroroonan ng “hindi kasundo”) at magdadala siya ng “camera” at kukunan ang lahat ng pangyayari ay tiyak na “may ibang nilalayon” ang gayong tao – ang makapangalap ng magagamit niya laban sa iba. KUNG TALAGANG “SINSERO” SILA SA PAGTUNGO SA CENTRAL UPANG KAUSAPIN LAMANG ANG KANILANG KAPATID NA SI KA EDUARDO AT WALA SILANG “HIDDEN AGENDA”  O “MASAMANG LAYUNIN” AY BAKIT SILA “NAGPASOK NG CAMERA” (NA PAGLABAG SA TUNTUNIN NA IPINATUTUPAD MULA PA SA PANAHON NI KA ERDY) AT “KUNAN ANG LAHAT NG MGA PANGYAYARI”? Hindi maaaring maitanggi na kaya “kinukunan” ang mga pangyayari ay upang pagdating ng araw ay magamit nila laban sa kanilang pinuntahan. Iyan ba ang walang “hidden agenda”? 

(3) Ang dahilan nga ba talaga ng pagtungo ninyo roon sa Central ay para kausapin si Ka Eduardo upang “makipagkasundo” sa kaniya at ipaabot ang sinasabi ninyo na diumano’y katiwalian (gaya ng pinalalabas ninyo ngayon) O ANG KUWESTIYUNIN ANG PASIYA NG PAMAMAHALA SA PAGTITIWALAG  SA INYONG “KASAMBAHAY”?

(4) Sa video na ipinakakalat sa social media nina Angel at Lottie ay nais nilang ipakita na “ayaw” silang kausapin ni Ka Eduardo. Let us put ourselves in the pyschological shoes of Ka Eduardo. Kung kayo si Ka Edurado, pumaroon sa Central ang inyong mga kapatid na tahasang nagdala ng camera na hindi napasaway, anupa’t tahasang sinuway ang tuntunin na ipinatutupad mula pa sa panahon ng kanilang ama na si Ka Erdy, kinukunan ang lahat ng pangyayari, iisipin ba ninyo na sinsero ang pakikipag-usap ng inyong mga kapatid? ALAM NA NATIN KUNG GANIYAN AY TIYAK NA HINDI SINSERO KUNDI NANGANGALAP NG MAAARING MAGAMIT NILA SA HINAHARAP LABAN (KAY KA EDUARDO).

KUNG HINDI NAMAN SINSERO, KUNG KINUKUWESTIYON PA ANG PASIYA NG PAMAMAHALA, AT KUNG NANGANGALAP PA NG MAAARI NILANG MAGAMIT SA HINAHARAP LABAN SA IYO, MAAASAHAN BA NA HAHARAPIN SILA? Kaya pala saglit lang sila kinausap ni Ka Rene at ang ipinasabi sa kanila ni Ka Eduardo ay “Kung handa kayong sumunod ay umuwi na kayo.”


IKALIMA, ANG “PAG-UUSAP” NA KANILANG HINAHANGAD AY
ANG SUMANG-AYON ANG KA EDUARDO SA KANILANG GUSTO

Bakit may komunikasyon naman pala (alam nila ang personal e-mail address at nakapagse-send naman ng email, at alam ang personal cellphone number at nakapagse-send din sila ng text kay Ka Eduardo, o kung hindi man ay sapagkat hindi naman sila iba sa kaniya ay madali nila itong makukuha), nakakapasok naman pala sila ng Cenral, at ang totoo ay nagkakausap naman pala talaga sila, subalit iginigiit pa rin nila na “hindi raw” nakikipag-usap si Ka Eduardo at iniiwasan pa raw sila?

(1) Sapagkat ang “pakikipag-usap” na hangad nila ay hindi ang basta makausap si Ka Eduardo at hindi kailanman ang maisumbong ang sinasabi nilang diumano’y katiwalian, KUNDI ANG PAGBIGYAN SILA SA KANILANG GUSTO – ANG NAIS NILANG PAKIKIPAG-USAP NI KA EDUARDO AY ANG PAKIKIPAG-USAP NIYA NA SASANG-AYON SIYA SA KANILANG KONDISYON.

Napansin ba ninyo ang mga pananalita ni Angel Manalo sa kaniyang ginawang press con kung saan sinabi niyang ang hangad nila’y makipag-usap na raw si Ka Eduardo sa kanila? Hindi kababakasan ng “kababaang loob.” Nakapagtataka, ano po mga kapatid? Kung mayroon bang isang kapatid sa isang lokal na natiwalag, siya pa ba ang may karapatan na mag-demand na “hindi ako magbabalik-loob hanggang hindi ako kinakausap ng Tagapangasiwa ng Distrito at hindi ako pagbigyan sa aking kondisyon.” Ang ganito bang kapatid ay kinababakasan ng “pagpapakumbaba”? Alam nating hindi. Hindi ba’t sa ganiyan din mailalarawan ang ginawa ngayon nina Angel Manalo?

(2) Bagamat may “komunikasyon” sila at sinasabi nga na nagkausap na, subalit bakit nagpa-press con pa at ipinangangalandakan na ayaw silang kausapin at ang hangad nila’y kausapin na raw sana sila? Sapagkat ginagamit lang nila ang isyung ito upang i-pressure si Ka Edurado na sumang-ayon sa gusto nila o pagbigyan ang “kondisyon nila.”


KONKLUSYON

Malaking kasinungalingan ang sinasabing pinagbabawalan daw silang pumasok sa Central sapagkat sila pa nga ang nag-provide ng “video” na sila’y malayang nakapasok sa Central. Malaking kasinungalingan na “wala silang komunikasyon” kay Ka Eduardo sapagkat alam nila ang personal e-mail address at ang personal cellphone number ni Ka Eduardo; at malaking kasinungalingan rin na kaya raw hindi nila makausap ang Ka Eduardo ay hinaharang o pinipigilan daw sila ng Sanggunian na makausap nila ang kanilang kapatid sapagkat kung talagang sinsero sila na makausap si Ka Eduardo ay magagawa nila ito sa pamamagitan ng ibang “means” tulad ng e-mail at pagtawag sa cellphone.

Ang totoo’y hindi naman talaga sila sinsero na makausap si Ka Eduardo sa layuning diumano’y ipabatid ang katiwalian at tunay  na kalagayan ng Iglesia, kundi ang nais nilang “pakikipag-usap” kay Ka Eduardo ay ang “pagbigyan” o sumang-ayon siya sa kanilang kagustuhan o kondisyon. Kaya kahit may “komunikasyon” sila at sinasabi nga na nagkausap na, subalit nagpa-press con pa rin at ipinangangalandakan pa rin sa madla na ayaw silang kausapin ni Ka Eduardo sapagkat ginagamit lang nila ang isyung ito upang i-pressure ang Ka Eduardo na sumang-ayon sa gusto nila o pagbigyan sa kanilang “kondisyon.” Subalit, batid natin ang pagmamahal ni Kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia, kaya pala ang sabi niya sa tanging pagsamba sa Sacramento, Metro Manila South ay:

“…itong mga naninirang ito, bago sila magtagumpay, kailangan muna nila akong patayin, mga kapatid, sapagkat hindi ako papayag na kayo ay kanilang pinsalain.ANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-punto na pagsagot sa mga 
Kumakalaban sa Pamamahala

Part 1

Part 2

Part 3
 


 Part 4
Part 5No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)