19 September 2015

Kasinungalingan ang Pagsasabing May Tax Evasion Case ang INC sa JapanANSWERING “FALLEN ANGELS”
Punto-por-Punto na Pagsagot sa mga Fallen Angels
part 26


NASA BLOG DAW NI “ANTONIO EBANGELISTA”
ANG EBIDENSIYA NG KATIWALIAN:
TOTOO KAYA?

#03
KATOTOHANAN BA ANG SINABI NI
ANTONIO EBANGELISTA SA BLOG NIYA NA MAY TAX EVASION CASE ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN?SA artikulo sa orihinal na blog nI “Antonio Ebangelista” na may pamagat na “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN” na inilathala sa kanilang blog noong April 24, 2015 ay sinabi niya ang ganito:

“PAKSA: PROBLEMANG PANGPANANALAPI SA DISTRITO NG JAPAN DAHIL SA TAX EVASION AY NASASAPANGANIB NA MAPATAWAN NG PARUSA, MAGMULTA AT MAPASARA ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG BUWIS” [Antonio Ebanghelista, “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN” April 24, 2015]

Maliwanag dito ang pahayag ng mga kumakalaban sa Pamamahala na ang Iglesia Ni Cristo (ang organisasyon) sa Japan ay nahaharap sa Tax Evasion case dahil daw sa hindi pagbabayad ng buwis ng Iglesia Ni Cristo sa gobyerno ng Japan. PAKITANDAAN po na hindi ministro o kaanib ang tinutukoy niya sa “artikulo” niyang ito kundi ang organisasyon, ang Iglesia Ni Cristo. Ang sabi niya, “DAHIL SA TAX EVASION AY NANGANGANIB NA MAPATAWAN NG PARUSA, MAGMUMULTA AT MAPASARA ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN.” Sa salita pa lang na “MAPASASARA ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG BUWIS” ay TIYAK na hindi ministro o kapatid ang tinutukoy niya, kundi ang Iglesia mismo (ang organisasyon, ang relihiyon).

ISA ITONG MALAKING KASINUNGALINGAN!

Isang malaking kasinungalingan na sabihing ang Iglesia Ni Cristo ay may kakaharaping Tax Evasion Case sa Japan sapagkat hindi nagbabayad ng buwis dahil ang Iglesia Ni Cristo ay may TAX EXEMPTED STATUS sa Japan. Ang mga relihiyon po sa Japan gaya sa Pilipinas, ay exempted sa pagbabayad ng buwis. Ganito ang ating mababasa sa isang aklat na pinamagatang Handbook of Contemporary Japanese Religions:

“Local as well as national lawmakers and bureaucrats, starving for new forms of revenue, have ecouraged greater public scrutiny of religions, especially their tax-exempt status.” (Handbook of Contemporary Japanese Religions, edited by Inken Prohl, John K. Nelson, p. 168)

Marami pang mga referencia na makukuha na mga aklat at maging sa internet na nagpapatunay na gaya sa Pilipinas, sa Japan man ay tax-exempted ang mga relihiyon. Sa postwar constitution ng Japan ay maliwanag na isinasaad ang separation of state and religion. Subalit, noong 1951 ay napagtibay na isang batas sa Japan ang Religious Corporation Law na may provision ukol sa tax-exemption ng mga religions sa Japan, kaya mula pa noong 1951 ay tax exempted na ang mga   relihiyon sa Japan. Kaya ang malaking katanungan ay:

“PAPAANO MAGKAKAROON NG TAX EVASION CASE ANG
EXEMPTED SA PAGBABAYAD NG TAX?”

Pag-isipan po nating mabuti: Papaano magkakaroon ng tax evasion case ang isang tax-exempted? Ituturing ka bang absent kung exempted ka sa klase? Ibabagsak ka ba sa exam kung exempted ka rito? Dahil dito, isang malaking kasinungalingan ang pahayag na ito ni Antonio Ebangelista na:

“PAKSA: PROBLEMANG PANGPANANALAPI SA DISTRITO NG JAPAN DAHIL SA TAX EVASION AY NASASAPANGANIB NA MAPATAWAN NG PARUSA, MAGMULTA AT MAPASARA ANG IGLESIA NI CRISTO SA JAPAN DAHIL SA HINDI PAGBABAYAD NG BUWIS” [Antonio Ebanghelista, “GRAVE PROBLEM: TAX EVASION CASE OF INC DISTRICT OF JAPAN” April 24, 2015]

NASA BLOG DAW NI
“ANTONIO EBANGELISTA”
ANG EBIDENSIYA NG KATIWALIAN?
ANG NASA BLOG NIYA AY
KASINUNGALINGAN
HINDI EBIDENSIYA

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)