25 July 2016

Know the whole truthKNOW THE WHOLE TRUTH
(Alamin ang buong katotohanan)
 

WHEN they heard the news or read it in the social media, those deceived by the expelled members stop at this point and immediatey accepted what they heard or read because they are not really seeking the truth, because for them the “truth” is what they want to believe or accept. They are among the fulfillment of what the Bible says in II Timothy 3:8-9 and 4:3:

II Timothy 3:8-9 NKJV
“Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, disapproved concerning the faith; but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was.”

II Timothy 4:3-4 NIV
“For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear.  They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths.”

Don’t easilly be deceived. Know the whole truth.

_______________________________________________________


ALAMIN ANG BUONG KATOTOHANAN

Nang marinig ang balita o nabasa sa social media, ang mga napaniwala ng mga tiwalag ay huminto na rito at agad nang naniwala sa kanilang narinig o nabasa, Ito ay sapagkat hindi naman sila naghahanap ng katotohanan sapagkat ang “katotohanan” sa kanila ay ang nais lang nilang marinig o ang gusto lang nila. Natupad sa kanila ang sinasabi ng Biblia na:

II Timoteo 3:8-9
“At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya. Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon.”

II Timoteo 4:3-4 NPV
“Sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral. Sa halip, para masunod ang kanilang mga kagustuhan, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Ipagwawalang-bahala nila ang katotohanan at babaling sila sa mga alamat.

Huwag basta maniwala o madaya. Alamin ang buong katotohanan.”

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)