26 July 2016

AE REMEMBER THIS: Sagot sa Paratang nilang "Express Tiwalag" at "Pagtitiwalag na Walang Due Process"

 Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Sa artikulong ito ay sinagot ang paratang ni Antonio Ebangelista na "walang pakundangan" daw ang pagtitiwalag na hindi raw kinakausap at binibigyan ng pagkakataon. Inilakip da artikulong ito ang mga ebidensiya na mula mismo sa kanilang kampo na KINAUSAP at binigyan ng pagkakataon ang mga itiniwalag. Subalit, gaya ng dati ay hindi rin kinibo ni Antonio Ebangelista sapagkat HINDI MAPABULAANAN ang mga ebidensiya na mula rin kasi sa kanilang kampo.WALANG PATUMANGGANG PAGTITIWALAG?
PAGTITIWALAG NA WALANG 
“DUE PROCESS”? AT “EXPRESS PAGTITIWALAG?

First posted 14 July 2016

Isa na namang pagsisiwalat sa panlilinlang at pagsisinungaling ni Antonio Ebangelista at ng kaniyang mga kasama na kumakalaban sa Pamamahala


ANG isa sa ipinangangalandakan ng mga kumakalaban sa Pamamahala na katibayan daw na may katiwalian sa Iglesia ngayon ay ang diumano’y “walang patumanggang pagtitiwalag” na ang ibig nilang sabihin ay “may itinitiwalag daw na hindi dumadaan sa “due process.” Ganito ang pagpaparatang na sinasabi ng kampo ni Antonio Ebangelista:

“Hindi lingid sa kaalaman ng maraming mga kapatid na iba na ngayon ang takbo ng pagdidisiplina sa Iglesia o pagtitiwalag. Nabale-wala na ang buong sagradong proseso ng Pagtitiwalag.” [Antonio Ebangelista, “Walang patumanggang pagtitiwalag”]

Nagpaparatang si Antonio Ebangelista na kaya raw walang “due process” ang pagtitiwalag ngayon dahil daw sa hindi kinakausap at binibigyan ng pagkakataon ang mga itiniwalag.


TOTOO BANG HINDI KINAKAUSAP AT BINIBIGYANG
NG PAGKAKATAON ANG MGA ITINITIWALAG?

Ang totoo ay SILA MISMO ANG NAGPABULAAN SA KANILANG PARATANG NA ITO. Sa account ni “Antonio Ramirez Ebangelista” ay ganito ang isang post na isinasaad:
 
Image 01

Malinaw sa post na ito sa mismong timeline ng account ni Antonio Ebangelista na KINAUSAP at HINDI ITINIWALAG AGAD ang isa sa kanilang kasamahan. Ano ba ang katumbas ng “pinagsabihan”? Kinausap (maaari ding binabalaan). Ang salita nilang “ang pagtitiwalag ay ipinanakot” hindi ba’t nagpapatunay na hindi siya itiniwalag agad kundi binigyan ng pagkakataon. Kaya nga sila mismo ang nagpapatunay na ang kanilang kasamahan ay “piniling manahimik na lamang.” Di ba’t ang salitang “piniling manahimik” ay nagpapakita na binigyan siya ng “choice”?

SAMAKATUWID, SILA ANTONIO EBANGELISTA MISMO ANG NAGPABULAAN SA KANILANG PARATANG NA HINDI KINAKAUSAP AT BINIBIGYAN NG PAGKAKATAON ANG “MGA KASAMA” NILA NA KUMAKALABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA. Patunay ito na panlilinlang o pandaraya ang sinasabi niyang “walang patumanggang pagtitiwalag” at “pagtitiwalag na walang due process.”


SI LITO FRUTO?

Ang isa raw sa katunayan na wala nang “due process” sa pagtitiwalag ngayon ay ang pagtitiwalag daw kay Lito Fruto. Ganito ang sinasabi rito ni Antonio Ebangelista:

“Hindi lingid sa kaalaman ng maraming mga kapatid na iba na ngayon ang takbo ng pagdidisiplina sa Iglesia o pagtitiwalag. Nabale-wala na ang buong sagradong proseso ng Pagtitiwalag. Bakit?...Narinig din natin marahil ang ukol kay kapatid na Lito Fruto, itiniwalag at binasa sa buong Pilipinas, subalit hindi dumaan sa tamang proseso ng Pagtitiwalag.” [Antonio Ebangelista, “Walang patumanggang pagtitiwalag”]

Inaangkin ni Antonio Ebangelista na itiniwalag si Lito Fruto na walang “due process” at itiniwalag daw siya dahil lamang diumano’y “sa pagtulong sa pamilya ng Ka Erdy.” Totoo ba ito? Ano ang ikinatiwalag ni Lito Fruto? Tingnan natin ang sirkular ng pagtitiwalag sa kaniya na si Antonio Ebanghelista rin ang nag-provide sa atin sa pamamagitan ng pagpost niya sa kaniyang blog.
 
Image 02

Ating i-zoom in ang isinasaad sa sirkular na dahilan ng pagakakatiwalag kay Lito Fruto:


Image 03

Ang isinasaad sa sirkular na dahilan ng pagkakatiwalag sa kaniya ay “pamumuhay na labag sa pagka-Cristiano at paglaban sa Pamamahala. ANG TOTOO AY ANG KAMPO MISMO NI ANTONIO EBANGELISTA AY SUMASANG-AYON AT NAGPAPATOTOO NA ITINIWALAG SI LITO FRUTO DAHIL SA PAGLABAN SA PAMAMAHALA. Ganito ang inilakip na larawan ni Antonio Ebangelista sa kaniyang artikulo ngayong July 14, 2015:

 Image 04

Ang kampo mismo ni Antonio Ebangelista ang may saad na si Fruto ay itiniwalag dahil sa pagsasalita ng laban sa Pamamahala. Ang sabi nila sa “picture” na sila rin ang may gawa ay “expelled critic of the Iglesia Ni Cristo.” Baka naman ang sinasabi ni Lito Fruto patungkol sa Pamamahala ay napakaliit na bagay lamang para siya ay itiwalag? Gaano ba katindi ang mga sinasalita ni Fruto laban sa Pamamahala? Pansinin ninyo ang mga screenshots natin mula sa account mismo ni Lito Fruto. Ganito ang halimbawa ng kaniyang mga sinasabi laban sa Pamamahala:


Image 05
 
Image 06

KAYA, mga kapatid, kayo ang magpasiya. Wala bang katarungan ang pagtitiwalag kay Lito Fruto o tama lang na siya’y itiwalag dahil sa totoo naman na nagsasalita siya at gumagawa ng paglaban sa Pamamahala? Tandaan din natin na maliban sa “paglaban sa Pamamahala” ay itiniwalag din si Fruto dahil sa pamumuhay ng labag sa pagka-Cristiano.


KONKLUSYON

WALANG KATOTOHANAN ANG IPINAPARATANG ng kampo ni Antonio Ebangelista na hindi na raw nasusunod ngayon ang “proseso ng pagtitiwalag.”

Mayroon nga bang pagbabago ngayon sa proseso ng pagtitiwalag? SAKSI ANG LAHAT NG MGA MAYTUNGKULIN SA MGA PUROK, LOKAL AT DISTRITO NA WALANG NAGING PAGBABAGO SA PROSESO NG PAGTITIWALAG – PATULOY NA MAY DELIBERATION NG PUROK, DELIBERATION NG LOKAL AT DELIBERATION SA DISTRITO.  Ang tuntunin ukol dito na ipinatutupad noon ay siya pa ring tuntuning ipinatutupad ngayon.

Sa kabuuan ay nasusunod pa rin ang proseso ng pagtitiwalag. Kung mayroon mang purok, lokal o distrito na na “hindi nasunod” ang tuntunin, hindi ito rrpleksiyon ng KABUUANG KALAGAYAN NG IGLESIA. Ito ay mga “isolated case” na hindi pinahihinyulutan ng Pamamahala. Di ba’t mayroong mga nadisiplina na mga maytungkulin dahil sa pagkakamali sa bagay na ito? Dito lang sa Metro Manila ay mayroong mga may katungkulan pa sa distrito at distinado ng lokal na naksiyunan dahil sa “pagkakamali” ukol sa bagay na ito.  

KAYA, kahit si Antonio Ebangelista, ang mga taong nasa likod niya at ang mga kasamahan niya ay HINDI NILA MAAANGKIN na sila ay hindi binigyan ng pagkakataon. Sa pangkalahatang pulong na pinangasiwaan ng Tagapamahalang Pangkalahatan noong July 9, 2015, saksi ang lahat (at salamat sa iyo Antonio Ebanghelista dahil sa pagpost mo ng audio ng pulong sa internet ay SAKSI ngayon hindi lang ang lahat ng mga ministro at manggagawa kundi ang mga kapatid at maytungkulin) ang Pamamahala mismo ng Iglesia ang NAGBIGAY PA NG PAGKAKATAON sa kanila. Kaya, hinding-hindi nila malilinlang ang lahat ng mga tunay na kapatid na “basta na lang sila itiniwalag” o hindi idinaan sa “due process” ang pagtitiwalag sa kanila at sa mga nasa likod nila. TANDAAN NINYO ANG ISINASAAD NG BANAL NA KASULATAN:

I Corinto 5:12-13 NPV
“Ano ang karapatan kong humatol sa mga taga-labas ng iglesya?  Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? ANG DIOS ANG HAHATOL SA MGA NASA LABAS. "ITIWALAG NINYO ANG MASAMA NINYONG KASAMAHAN.”
No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)