08 July 2016

AE REMEMBER THIS: Panlilinlang lang ni AE ang pagsasabing wala siyang sinabing negatibo laban sa Pamamahala


Mula noong Abril 1, 2016 ay inire-repost po namin ang mga naging sagutan nina “Antonio Ebangelista” at “Pristine Truth” noong 2015 upang ipaala-ala kay AE, at sa kaniyang mga napapaniwala, at upang malaman ng madla na noon pa ay sinagot na si AE sa kaniyang mga paratang laban sa Iglesia at KUNG PAPAANO SIYA NALAGAY SA MALAKING KAHIHIYAN.

AE, REMEMBER THIS

Paulit-ulit na sinasabi noon ni Antonio Ebangelista sa kaniyang blog na hindi raw siya nagsasalita ng laban sa Pamamahala ng Iglesia at wala raw silang layunin na pabagsakin ang Tagapamahalang Pangkalahatan. Subalit, sa artikulong ito ni PRISTINE TRUTH ay malinaw na ipinakita na noon pa ay nanlilinlang lamang si AE sa pagsasabing wala siyang sinasabing masama laban sa Pamamahala ng Iglesia. Kapansin-pansin na ang petsa ng artikulong ito ni PT ay July 9, 2015 ngunit ipinagpauna na niya sa atin na ang layunin ni Antonio Ebangelista at mga kasamahan ay siraan ang Pamamahala, palabasing masama, galitin at kilusin ang mga kapatid laban sa Pamamahala, at magsagawa ng pagkilos laban sa Pamamahala. Ngayon, ang lahat ay makapagpapatunay na totoo ang sinabing ito ni PRISTINE TRUTH ukol sa masamang layunin nina Antonio Ebangelista at mga kasama laban sa Pamamahala ng Iglesia.


WALA NGA BANG SINASABING PAGLABAN O ANUMANG NEGATIBO LABAN SA PAMAMAHALA SI ANTONIO EBANGELISTA?

First posted last 09 July 2015


Ang paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang anumang sinasabing paglaban o anumang negatibo laban sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan o kay Kapatid na Eduardo V. Manalo ay isa sa kaniyang
MALAKING PANLILINLANGSA mga nagsusuri, malinaw na kitang-kita ang tunay na nilalayon ng grupo ni Antonio Ebangelista. Ito ang kanilang “master plan”:

(1) palabasin na may katiwalian na nagaganap ngayon sa Iglesia na pangunahin na sa mga kaanib sa Sanggunian na mga pangunahing katuwang ng kasalukuyang Namamahala sa pangangasiwa sa Iglesia. Galitin at kilusin ang mga kapatid laban sa Sanggunian.

(2) Palabasin na ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ay hindi kumikilos, hindi umaaksiyon, walang ginagawa, walang alam, madaling malinlang ng kaniyang mga kasama kaya walang gulugod, walang kakayahan na dalhin ang Iglesia sa malinis at walang kapintasang kalagayan tungo sa araw ng kaligtasan.

(3)  Gumawa ng isang pagkilos upang mapa-alis sa posisyon hindi lamang ang mga kaanib sa Sangunian, kundi maging kasalukuyang Namamahala sa Iglesia, at mailagay ang nais nila na mamahala sa Iglesia na diumano’y siyang may kakayahang ibalik ang Iglesia sa kalagayang malinis at banal na gaya ng panahon ng Ka Erdy.

Kitang-kita na ang kanilang pagkilos ay tungo sa ikatutupad ng kanilang “master plan” na ito. Maliwanag ang mga ebidensiya sa mismong mga pananalita at ipinakakalat ni Antonio Ebangelista at ng kaniyang mga kasama. SUBALIT, alam nilang ang isang “pagkilos” na laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan, lalo na ang isang “pagkilos” na naglalayong alisin at palitan ang Tagapamahalang Pangkahatan” ay MAHIGPIT NA TUTULAN NG BUONG KAPATIRAN sapagkat maliwanag na sa LAHAT o sa BUONG IGLESIA na ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ang inihalal ng Diyos upang mamahala sa buong Iglesia sa pagpanaw ng Kapatid na Erano G. Manalo.

Dahil dito, hindi nila maaaring tuwirang sabihin na ang pinakalayunin nila ay “laban” sa Pamamahala at ang maiposisyon ang kanilang gusto upang mamahala sa Iglesia. Kailangan nilang gumawa ng isang MALAKING PANLILINLANG sa lahat ng mga kapatid upang maitago ang kanilang tunay na nilalayon. At ang isa sa MALAKING PANLILINLANG na kanilang ginagawa ay ang gaya ng paulit-ulit na inaangkin ni Antonio Ebangelista na:

“…with all due respect to our beloved Executive Minister, for it is very known to all of you, THAT I HAVE NEVER TALKED NEGATIVELY ABOUT OUR EXECUTIVE MINISTER. Eventhough how much they wrongfully construed my writings to make it appear that I am against the Executive Minister, but all of you also know that, that is not true.. MY ONLY FOCUS IS AND HAS ALWAYS BEEN, THE CORRUPTION OF THE SANGGUNIAN AND THEIR COHORTS...” [Antonio Ebangelista, “VIDEO CONFERENCE BY BRO. EDUARDO V. MANALO -June 9, 2015” June 9, 2015]

Inaangkin ni Antonio Ebangelista na hindi raw siya nagsalita ng anumang “negatibo” laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan. SUBALIT SA KANIYA MISMONG MGA PANANALITA AY MAPATUTUNAYAN NA ITO PO AY ISANG MALAKING PANLILINLANG.

Binanggit niya ito (na hindi daw siya kailanman nagsalita ng negatibo laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan) sa kaniyang artikulo na tumatalakay sa ginawang Pangkalahatang Pulong na pinangasiwaan ni Kapatid na Eduardo V. Manalo noong June 9, 2015. Ang pag-aangkin niyang ito ay hindi lamang niya dito ginawa kundi may ilang beses din na sinasabi niya sa iba pa niyang mga artikulo na wala siyang sinabing anumang laban o negatibo laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Binanggit din niya na ang tanging “pokos” niya ay ang katiwalian ng Sanggunian at wala nang iba. ITO PO AY KAPUWA PANLILINANG.


TOTOO BA NA WALA SYANG SINABING ANUMANG “NEGATIBO” O ANUMANG LABAN SA TAHAPAMAHALANG PANGKAHALATAN AT ANG “FOCUS” DAW NIYA AY IYON LAMANG CORRUPTION NG SANGGUNIAN?

Hayaan nating ang sumagot ng ating mga katanungang ito ay si Antonio Ebangelista rin. Tunghayan natin kung totoo nga na wala siyang sinabing anumang negatibo laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan, laban kay Kapatid na Eduardo V. Manalo?


(1) Sinabi ni AE na “naitatago kay Ka Eduardo” hindi lamang ang katiwaliang nagaganap daw ngayon sa Iglesia kundi pati na ang pagiging “ubos na ng pondo ng Iglesia”:

“…Mga asong pipi at bulag na hindi makatahol sa harap ng panganib na nalalapastangan na ang kalinisan ng Pamamahala sa Iglesia. Ilan lang ito sa mga iregularidad na sa Iglesia ngayon na nangyayari na sa mahabang panahon subalit walang sumisita at NAITATAGO SA KA EDUARDO. At kaya nananahimik ang mga taga-Sanggunian ay dahil sa sila man ay may kani-kaniyang ginagawang kababalaghan sa Iglesia kaya hinahayaan na lang nila si Ka Jun dahil magkakasabwat sila. ITO ANG PINAKADAHILAN KUNG BAKIT UBOS NA ANG PONDO NG IGLESIA. Kaya mayat maya ay inuutusan tayong magtanging handugan, kung bakit ang mga ari-arian ng Iglesia na ipinundar sa panahon ng Ka Erdy ay isa-isa ng pinagbebenta sa murang halaga.” [Antonio Ebangelista, “Ang Simula” April 21, 2015]

Maliwanag dito ang pahayag ni Antonio Ebangelista na “naitatago kay Ka Eduardo” ang mga iregularidad o mga katiwalian daw na nangyayari ngayon sa Iglesia at naitatago din sa kaniya na “ubos na ang pondo ng Iglesia” at pati na ang pagbebenta ng mga properties ng Iglesia.

Kung ang pinatutungkulan niya ng mga salitang ito ay isang karaniwang kapatid o isang karaniwang ministro ay mapagpapaumanhinan pa natin sapagkat maaari ngang “maitago” sa isang karaniwang kapatid o karaniwang ministro kung ubos na ang pondo ng Iglesia at ang mga pagbebenta ng mga properties, SUBALIT SAPAGKAT ITO’Y IPINATUTUNGKOL SA TAGAPAMAHALNG PANGKALAHATAN KAYA ITO’Y ISANG TUWIRANG NEGATIBONG PAGPUNA LABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA AT TUWIRANG PAG-INSULTO SA KANIYA.

Isang pag-insulto at paglaban na sabihin na ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ang pagsasabing NAITATAGO AT HINDI NIYA ALAM na “ubos na pala ang pondo ng Iglesia” at “naibebenta na ang mga properties ng Iglesia” sapagkat bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ay siya ang “administrator” ng mga properties at finances ng Iglesia:

“Section 164. Such corporations shall have the right to purchase, hold, mortgage, or sell real estate for its church...” (The Corporation Law of the Philippines, Section 164.)

Kung ang Tagapamahalang Pangkalahatan ang may tuwirang pananagutan bilang “administrator” ng mga properties at finances ng Iglesia, kaya ang pagsasabi ni Antonio Ebanghelista na “naitatago sa kaniya ang mga iregularidad at katiwalian,” “naitatago sa kaniya  na ubos na ang pondo ng Iglesia,” at “wala siyang alam na naibebenta na ang mga properties” ng Iglesia ay NEGATIBONG PAGPUNA sa Pamamahala at katumbas na rin ng pagsasabing “inutil” siya at hindi niya nagagampanan ang pananagutan na dapat niyang gampanan.

Sinong may matinong pag-iisip ang magsasabing HINDI NEGATIBONG PANANALITA LABAN SA PAMAMAHALA ang mga sinabi ni Antoino Ebanghelista patungkol sa ating mahal na Tagapamahalang Pangkalahatan na “naitatago sa kaniya ang mga iregularidad at katiwalian,” “naitatago sa kaniya  na ubos na ang pondo ng Iglesia,” at “wala siyang alam na naibebenta na ang mga properties” ng Iglesia?

Ang mga pananalitang ito ay isang insulto sa may pananagutang mangasiwa sa mga mehoras o properties ng Iglesia na naibebenta na pala ang mga ari-arian na hindi pa niya alam, at malaking pag-insulto rin  sa may pananagutang pangasiwaan at sinupin ang pananalapi ng Iglesia na hindi niya alam na “ubos” na pala ang pondo ng Iglesia. HINDI BA’T KATUMBAS LANG ITO NG PAGSASABING SIYA’Y “WALANG KABULUHAN” AT “INCOMPETENT” NA TAGAPAMAHALA NG PROPERTIES AT FINANCES NG IGLESIA?

Bakit pinalalabas ni Antoio Ebanghelista na ang Tagapamahalang Pangkalahatan ay “napagtataguan” ng tunay na kalagayan ng Iglesia, tunay na kalagayan ng “pondo” at mga properties ng Iglesia? Para unti-unting papaniwalain ang mga kapatid na “incompetent” at “walang kakayahan” ang kasalukuyang Namamahala sa Iglesia. HINDI BA’T IYAN NGA ANG KASUNOD NILANG NILALAYON PAGKATAPOS NA PALABASIN NA MAY KATIWALIAN SA IGELESIA?

Bakit hindi niya tuwirang sinasabing ganito kundi dinadaan ni Antonio Ebangelista sa pagsasabing “napagtataguan” ang Tagapamahalang Pangkalahatan” ukol sa tunay na kalagayan ng pondo at properties ng Iglesia? Dahil alam niyang kung tuwiran niyang sasabihin na “incompetent” at “walang kakayahan” ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan ay MAGAGALIT sa kaniya ang buong kapatiran, KAYA ANG PAMAMARAAN NILA SA PANLILINLANG sa mga kapatid ay UNTI-UNTING MAGTATANIM NG MALING KAISIPAN LABAN SA PAMAMAHALA. Kaya pala ang kanilang motto ay “they try to bury us but we are seed.” Nagtatanim ng “binhi” ng maling kaisipan laban sa Pamamahala upang pagdating ng panahon ay matanggap ng mga kapatid na walang kakahayan ang kasalukuyang Namamahala sa Iglesia.


(2) Patuloy na pinagdidiinan ni Antonio Ebangelista na ang Tagapamahalang Pangkalahatan ay “walang kakayahan” at “madaling nalilinlang”:

“We entered with high hopes of finally hearing our beloved Executive Minister clarifying the issues and allegations concerning corruption, unexplained wealth, rampant selling of INC Properties, abuse of power by the Sanggunian, family issues, INC Commercial ventures, Fort Victoria high end condominiums, Ka Jun Santos’ monopolopy of corrupted power and the other 55 issues clouding the current situation of the church.  The lecture was delivered. Church Executive Minister’s divine calling defended. Iglesia Ni Cristo’s divine election reiterated. CORRUPTION ISSUES… DISREGARDED. CHURCH ANOMALIES… NEGLECTED. Only 3 things were briefly mentioned: 1) Church Administration Opposition 2) Offended by church offerings 3) FYM Coffee Table Book. It was mentioned, but not clarified. Majority of the Ministers, with the exeption of the Sanggunian and their cohorts, left the Video Conference disheartened. Very disheartened.  Before, we weren’t so sure if the Executive Minister was ONLY UNINFORMED. After hearing today’s lecture, THE MINISTERS ARE ALL IN AGREEMENT THAT OUR BELOVED EXECUTIVE MINISTER, IS INDEED, MISINFORMED. That is why the Sanggunian made KA EDUARDO TACKLE ISSUES WITH TWISTED INFORMATION. Thus the phrase “barking at the wrong tree”. [Antonio Ebangelista, “VIDEO CONFERENCE BY BRO. EDUARDO V. MANALO -June 9, 2015” June 9, 2015]

Ito ang komento ni Antonio Ebangelista pagkatapos ng naganap na Pangkalatang Pulong ng mga ministro at Manggagawa na pinangasiwaan mismo ng Tagapamahalang Pangkalahatan noong June 9, 2015. Pansinin ninyo na ang mga salitang ito ni Antonio Ebangelista ay ipinatutungkol niya kay Kapatid na Eduardo V. Manalo: “Corruption issues…disregarded”; “Church anomalies…neglected”; “Before, we weren’t so sure if the Executive Minister was ONLY MISINFORMED. After hearing today’s kecture…OUR BELOVED EXECUTIVE MINISTER IS INDEED, MISINFORMED…”; “Ka Eduardo tackle issues with TWISTED INFORMATION” at ang Pamamahala ay “barking at the wrong tree.” Isa lamang hindi matino ang pag-iisip ang magsasabing ang mga salitang ito na ipinatungkol ni Antonio Ebanghelista sa ating mahal na Tahapamahalang Pangkalahatan ay hindi negatibong pagpuna laban sa Pamamahala.

Kung ang pinatutungkulan niya ng mga salitang ito ay isang karaniwang kapatid lamang o isang “ordenaryong tao” ay mapagpapaumanhinan pa natin sapagkat ang isang “karaniwang kapatid” o “ordenaryong tao” ay hindi kataka-takang mahulog sa pagiging “uninformed,” “misinformed” at nagtaglay ng “twisted information” KAYA nga narito ang Pamamahala ng Iglesia upang magtuwird sa kanila. Subalit kung sa Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ipinatutungkol ni Antoino Ebanghellista ang mga salitang ito ay TIYAK NA ITO’Y MGA SALITANG PAGLABAN AT PAG-IINSULTO sapagkat ang Namamahala sa Iglesia ang may pananagutang magturo ng buong katotohanan, na magtuturo sa bawat tao sa “buong karunungan”:

Colosas 1:25 at 28-29
“Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa  inyo upang maipahayag  ang salita ng Dios.
“Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at TINUTURUAN ANG BAWAT TAO, SA BUONG KARUNUNGAN, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan.”

Kapag ang Namamahala sa Iglesia ay tumayo sa gitna ng kapulungan ng Iglesia at nagturo, sa kaniyang itinuturo ay nagtitiwala ang buong Iglesia na kaniyang siniyasat at pinag-aralang mabuti. Hindi lang “doktrina” ang pananagutan ng Pamamahala na itinuro ng “buong karunungan” kundi maging ang pagtalakay sa iba’t ibang mga isyu. Nang ang Pamamahala ay magturo ukol sa isyu ng “reproductive health” ay natitiyak nating tumayo siya at nagturo na hindi siya “uninformed” o “misinformed” o “nagtataglay ng twisted information.” KAYA ISANG MALAKING PAG-INSULTO, TUWIRANG PAGHAMAK, AT HINDI MAIKAKAILANG PAGLABAN SA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA ANG PAGPAPARATANG NA SIYA’Y “MISINFORMED” AT NAGTATAGLAY NG “TWISTED INFORMATION” AT SABIHANG “BARKING AT THE WRONG TREE.”

Hindi yata batid ni Antonio Ebangelista ng kaniyang mga kasama ang kahulugan ng salitang “paglaban” o “against”! Pagsinabing “paglaban” ang isang kahulugan nito ay “pagsalungat.” At ang “pagsalungat” ay hindi lamang sa pagsasalita ng iba o laban sa sinabi ng iba, kundi ang paratangan mo ang isang tao na “iba” sa kaniyang marapat na gawin ay maituturing din na pagsalungat o paglaban.

Halimbawa, isang doktor na espesialista sa mata ay nagturo sa isang pasyente nang “dapat niyang gawin” pero sinabi ni Antonia na “misinformed” kang doktor ka at “twisted information” ang sinasabi mo sa pasyenteng ito. Kung isang karaniwang tao lang ang nagpayo sa isang tao ng ukol sa kaniyang sakit, maaaring mapagpaumanhinan pa ang sinabi ni Antonia sa siya’y “misinformed” at “twisted ang kaniyang information” dahil baka nga tama si Antonia dahil isang karaniwang tao lang iyan at hindi doktor. Subalit kung isang “espesialista” na nagpakadalubha sa maraming taon ang sasabihan niya, hindi ba niya INIINSULTO ang doktor na ito? Di ba niya NILABANAN ang sinasabi ng doktor? At sa pagsasabi niya na ang doktor ay “misinformed” at nagsasabi ng “twisted information” hindi ba ito “NEGATIBONG PAGPUNA LABAN sa nasabing doktor?

Hindi naman sinabi ni Antonio Ebanghellista na mali ang Tagapamahalang Pangkalahatan? Di ba’t inakusahan niya ang Tagapamahalang Pangkalahatan na nagtataglay ng “twisted information” kaya siya daw ay “barking at the WRONG tree”? HINDI MATINO ANG KAISIPAN NG MAGSASABING HINDI SINASABIHAN ANG ISANG TAO NA SIYA AY MALI SA PAGSASABING SIYA AY NAGTATAGLAY NG “TWISTED INFORMATION” AT “BARKING AT THE WRONG TREE.” Samakatuwid, ang mga pananalitang ito ni Antonio Ebangelista ay mga pananalitang nagsasabing “MALI ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN.” Kung ang Pamamahala ayon kay Antonio Ebanghelista ay “misinformed” “twisted” ang alam na impormasyon at “barking at the wrong tree,” ayon mismo kay Antonio Ebanghelista, sino raw ang tama? Ganito ang kaniyang sinabi:

“…Before, we weren’t so sure if the Executive Minister was ONLY UNINFORMED. After hearing today’s lecture…OUR BELOVED EXECUTIVE MINISTER, IS INDEED, MISINFORMED. That is why the Sanggunian made Ka Eduardo tackle issues with twisted information. Thus the phrase “barking at the wrong tree”. With a heavy heart, I WILL BE TRANSCRIBING THE AUDIO RECORDING AND WILL POST IT HERE AND ANSWER IT ONE BY ONE…”[Antonio Ebangelista, “VIDEO CONFERENCE BY BRO. EDUARDO V. MANALO -June 9, 2015” June 9, 2015]

PANSININ na ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo ay sinasampalatayanan natin na pinili at inihalal ng Diyos, at siyang pangunahing ministro sa buong Iglesia at kapag “itinuro” niya ay kinikilala nating “opisyal” ang siyang sinasabihan ni Antonio Ebanghelista na “misinformed” at “twisted ang information” taglay, “barking at the wrong tree.” Batay sa mga pahayag na ito ni Antonio Ebanghelista laban sa Pamamahala, isang tao na hindi matino ang pag-iisip ang maniniwala sa kaniya sa kaniyang pagsasabing “I have never talked negatively about our Executive Minister.”

(3) Wala nga ba talagang layunin si Antonio Ebangelista na palabasin na ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ay “walang kakayahan” na dalhin ang Iglesia sa malinis at banal na kalagayan?

Sa isang artikulo ni Antonio Ebangelista ay ganito ang kaniyang sinabi:

“Sa kahit anong institusyon, organisasyon at gobyerno ng tao sa mundo, iisang kagawaran ang siyang laging ugat ng karumihan at katiwalian, at iyan ang Kagawaran ng Pananalapi o Finance Department. Diyan nasisira ang lahat ng tao, sa pera, iyan ang dahilan kaya maraming mga organisasyon ang siyang nabibigo na mapanatili ang integridad at kalinisan ng Pananalapi, ito rin ang dahilan kaya marami ang HUMAHANGA at NAMAMANGHA sa KALINISAN AT KAWASTUAN NG PANANALAPI NG IGLESIA….NOON…
“Mula ng pumanaw ang Kapatid na Eraño G. Manalo at nakabalik na sa pwesto ang Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. bilang Pangkalahatang Awditor ng buong Iglesia, dito na nagsimulang ang pagdungis sa napakalinis na pangalan ng pananalapi sa Iglesia. Papaano nga ba nagawang matukso ng Ka Jun Santos na pangahasang kalikutin ang handugan sa Iglesia….?” [Antonio Ebangelista, “PART 1: ANG KATANGIAN NG PANANALAPI NG IGLESIA….. NOON”]

Dito ay ikinukumpara niya ang panahon ng pamamahala ni Kapatid na Erano G. Manalo at ng pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo. Noon daw sa panahon ni Ka Erdy ay hinahangaan at namamangha ang marami sa kalinisan at kawastuhan ng pananalapi sa Iglesia. Ang sabi niya “NOON…” Pagkatapos ay sinabi nia na “Mula ng pumanaw ang Kapatid na Erano G. Manalo” (na ito ay panahon na ng pamamahala ni Kapatid na Edurado V. Manalo) ay “dito na nagsimula ang pagdungis sa napakalinis na pangalan ng pananalapi ng Iglesia.”

Sino ba ang Tagapamahalang Pangkalahatan ngayon? Di ba’t si Kapatid na Eduardo V. Manalo? Kaya sa pagsasabing “Mula ng pumanaw ang Kapatid na Eraño G. Manalo… dito na nagsimula ang pagdungis sa napakalinis na pangalan ng pananalapi sa Iglesia” ay ano lang ang katumbas? Mula sa panahon ng Pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo ay nagsimula ang pagdungis sa napakalinis na pangalan ng pananalapi ng Iglesia.” Ano ba ang papanagutan ng Tagapamahalang Pangkalahatan? Hindi ba’t ang panatilihin ang kalinisan ng pananalapi at huwag papayag na bumangon ang anumang katiwalian? Kaya, itanggi man ni Antonio Ebangelista, subalit isang katotohanan na ang PINALALABAS niya ay “walang kakayahan” ang kapatid na Eduardo na pigilan ang Ka Jun Santos at ang iba pa sa paggawa ng katiwalian, “walang kakayahan” na pigilan ang pagdungis sa malinis na pananalapi ng Iglesia.

Sa kaniyang pinakabagong blog na may petsang July 9, 2015 ay ganito ang kaniyang sinabi:

“Hindi maipagkakaila na ang isang dahilan kung bakit ang Iglesia ay lumaganap, umasenso, umunlad at sumulong sa bawat aspeto ng pag-iral nito, tangi sa pagtulong ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ay ang masinop at maingat na pangangalaga sa Pananalapi ng Iglesia….NOON…
“Nakalulungkot isipin na ngayon ay hindi na ganyan ang kalagayan ng Iglesia…
“KUNG NASISINOP LAMANG SANANG MABUTI ANG PANANALAPI SA IGLESIA NGAYON.

Hindi maaring itanggi ni Antonio Ebangelista na ang mga pananalita niyang ito ay hindi negatibong pagpuna sa Tagapamahalang Pangkalahatan, hindi mga pahayag na laban sa Pamamahala, at hindi pag-insulto kay Kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat ang sinasabi niyang “kalagayan ng Iglesia na hindi na nasisinop na mabuti ang pananalapi ng Iglesia” ay si Kapatid na  Eduardo V. Manalo. Isa lamang may hindi matinong pag-iisip ang magsasabing ang mga pananalitang ito ni Antonio Ebanghelista ay hindi tuwirang pagpuna sa kasalukuyang Namamahala sa Iglesia.

Ang mga pahayag na ito ni Antonio Ebangelista ay lalong malaking pag-insulto kay Kapatid na Eduardo V. Manalo. Tunghayan ninyo:

“ABSOLUTONG PANGUNGUNA NG PANGKALAHATANG AWDITOR NG IGLESIA NA SI KAPATID NA GLICERIO B. SANTOS JR. katulong ang kaniyang mga sunud-sunurang mga kasamahang Ministro sa Sanggunian, at mga nakikinabang na mga tiwaling Tagapangasiwa sa iba’t-ibang Distrito, mga takot na bulag,pipi at binging mga Ministro na walang magawa kundi ang sumunod kay Kapatid na Glicerio B. Santos Jr., ay pare-parehong lumapastangan sa kabanalan at kasagraduhan ng HANDOG ng Iglesia para sa Panginoong Diyos.
“Dahil sa sinaklaw na ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr. ang lahat ng Departamento at Seksyon ng Tanggapang Pangkalahatan ng Iglesia, niyurakan na niya ang CHECK AND BALANCE na ipinatupad pa ng Sugo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, na siyang buong katapatang ipinatupad hanggang sa panahon ng Kapatid na Eraño G. Manalo, subalit buong kahambugang binasura sa panahon ng pananaklaw ng Kapatid na Glicerio B. Santos Jr.”

Mga taong hindi matino ang pag-iisip ang hindi makikitang ang mga pahayag na ito ni Antonio Ebangelista ay PAG-INSULTO sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan. Ang mga pahayag na si Ka Jun Santos ay may “absulutong pangunguna sa Iglesia” at sinaklaw na niya ang buong Tanggapang Pangkalahatan” at sinira niya ang “check and balance” na ipinatupad sa panahon ng Ka Felix at Ka Erdy ay KATUMBAS na rin na sinabi niyang “inutil” at “walang kakayahan” ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalatan dahil nasaklaw ng iba ang kaniyang kapangyarihan at yurakan ang Iglesia sa panahon na siya ang namamahala.

Kaya kung lalawakan lamang ang pag-iisip at susuriing mabuti ang lahat ng sinasabi I Antonio Ebanghelista, ang mga ito’y pawang negatibo at laban sa kasalukuyang Namamahala sa Iglesia.

(4) Bakit daw kasi hindi sagutin isa-isa ng Pamamahala ang mga isyu?

Ang isa pang paraan nila para siraan sa mga kapatid ang Pamamahala ay ang palabasin na “walang pakialam” o “walang concern” ang Ka Eduardo dahil ayaw niyang sagutin isa-isa ang lahat ng mga isyu. Ang sabi nga ni Antonio Ebangelista na isang malaking kalokohan ay harapin daw isa-isa ng Pamamahala ang lahat ng kapatid at isa-isang sagutin ang lahat ng katanungan bawat kapatid. Isang hindi matino ang pag-iisip na sasang-ayon na tama ang isina-suggest na ito ni Antonio Ebangelista sapagkat isang malaking kalokohan ito.

Nang ang babasahing “Bombshell” at “Sentinel” ay naglabas ng mga masasamang paratang laban kay Kapatid na Felix Y. Manalo, sinagot ito sa pamamagitan ng ating babasahing PASUGO at ang sumagot ay hindi siya mismo kundi sa pamamagitan ng mga katuwang na ministro tulad nina Ka Benjamin Santiago Sr at Ka Teofilo Ramos Sr.

Noong ang ADD ay nanira ng nanira laban sa INC at sa Pamamahala sa pamamagitan ng TV, sinagot natin sa pamamagitan ng TV at sa pamamagitan ng mga ministro sa Ang Tamang Daan.

Ngayong si Antonio Ebangelista at ang kaniyang grupo ay nagsisigaw sa Social Media, sa Social Media din sila SINAGOT.

Gaya ng atin nang nabanggit, hindi kami nasa ilalim ng Sanggunian, at lalong hindi kami sa panig ng mga kumakalaban, kundi KAMI AY SA PANIG NG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN. Kami mismo ang nagpapatotoo na alam ng Pamamahala ang lahat ng nangyayari, alam niya ang sinasabi ng bawat panig, alam niya ang lahat. Isang malaking kasinungalingan ang sinasabing wala siyang alam o misinformed siya. Subalit, alam din ng lahat na ang Pamamahala ay makatuwiran at makatarungan, kaya hindi siya nagpapadalos-dalos sa pagpapasiya at sa paggawa ng hakbang. Kailangang maging makatarungan at nakatuwiran ang lahat. 


KONKLUSYON

Maliwanag na napakaraming negatibong pahayag ni Antonio Ebangelista laban sa ating Tagapamahalang Pangkalahatan. Walang taong may matinong pag-iisip na magsasabing ang mga salitang ito na ipinatutungkol ni Antonio Ebangelista kay Ka Eduardo ay hindi mga salitang “negatibo” o laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan tulad ng “misinformed,” nagtataglay ng “twisted information,” “barking at the wrong tree,” walang kamalay-malay na naibebenta na ang mga properties ng Iglesia, naitatago sa kaniya na “ubos na ang pondo” ng Iglesia, madaling napapaniwala na wala raw katiwalian ngayon sa Iglesia, na sa panahon niya ay naging madungis o marumi ang pananalapi ng Iglesia, na sa panahon niya ay nabago raw ang tuntunin at doktrina.

Hindi tuwirang sinasabi ni Antonio Ebangelista na laban siya o lumalaban siya sa Pamamahala ng Iglesia, at inaangkin pa niya na mahal daw niya at ipinagtatanggol niya at wala raw siyang sinasabing palitan ang Pamamahala. SA NGAYON! Sa ngayon ay hindi niya tuwirang sinasabi ito sapagkat alam niyang kapag ginawa niya ito ay walang kapatid na makikinig sa kaniya at maniniwala, bagkus ay alam niyang magagalit at makakaaway niya ang buong kapatiran.

Ang kanilang “maruming taktika” ay gaya ang kanilang motto “they try to bury us but we are seeds” – nagtatanim sila ng binhi ng pag-aalinlangan na unti-unting pinapapaniwala ang mga kapatid na “walang kakayahan” ang kasalukuyang Pamamahala na madala ang Iglesia sa uring malinis at walang kapintasan bagkus ay sa panahon pa raw ng kaniyang pamamahala ay naging madungis at marumi. NAKIKITA NATIN NA ITO NGAYON ANG KANILANG PINALALABAS. Kapag napapaniwala na nila ang mga kapatid sa kanilang PANLILINLANG ay ganito ang nais nilang mangyari:


Image 01
 
Ano raw ang kanilang ipapahayag sa trimedia lalo na sa TV?


Image 02

Pansinin ninyo na ang tinutukoy ni Antonio Ebangelista rito na "mayroon" daw "itiatago" ay hindi ang Sanggunian kundi ang "Church Administration" o ang Tagapamahalang Pangkalahatan na kanila raw ibubunyag lalo sa telebisyon at media. Kung ano raw ang ibubunga kapag naibulgar na nila ang sikretong ito patungkol sa Tagapamahalang Pangkalahatan? Ganito ang sagot ng isa sa kniyang mga kasamahan:


Image 03

Ang sabi ng isa nilang kasamahan ay "Let's see if gagalang kayo sa TP sa takdang panahon." Tiyak naman na hindi si Ka Jun Santos ang tinutukoy nilang "TP" kundi ang Tagapamahalang Pangkalahatan/ Sa liwanag ng mga impormasyong ito, isa lamang hindi matino ang pag-iisip ang magsasabing walang "masamang plano" laban sa Tagapamahalang Pangkahalatan ang grupo nina Antonio Ebangellista.

Tunay na ang lahat ng sinasabi ni Antonio Ebangelista ay pawang panlilinlang lamang. Mula sa sinasabi niyang “Ang Simula” at hanggang sa sinasabi niyang hindi siya lumalaban sa Pamamahala, ang lahat ay pawang naglalayong linlangin ang mga kapatid upang maakit sila laban sa Pamamahala ng Iglesia.

SUBALIT, KAMING MGA TUNAY NA KAPATID SA IGLESIA AY PATULOY NA SA PANIG NG KASALUKUYANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, KAY KAPATID NA EDUARDO V. MANALO.

KAMING MGA TUNAY NA KAPATID AY HINDI KAILANMAN SASANG-AYON SA ANUMANG PAGLABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA,

BUMABANGON KAMI NGAYON NA MGA TUNAY NA KAPATID LABAN SA INYONG PANLILINLANG AT SA INYONG MASAMANG PLANO LABAN SA AMING MAHAL NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN!

KAMING MGA TUNAY NA KAPATID
AY LABAN SA INYONG PANLILINLANG
AT AMING LUBOS BA IPAGSASANGGALANG
ANG KATOTOHANAN


No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)