06 July 2015

The Devil's Master Plan against the True Church through AE's GroupTHE MASTER PLAN
OF THE DEVIL AGAINST THE 
TRUE CHURCH OF CHRIST
USING AE'S GROUP

See Tagalog Translation below
Brother Alfer Bautista said:

WITH THE INFORMATION, EVIDENCES, AND PROOFS PRESENTED IN THIS BLOG (THE IGLESIA NI CRISTO), THE ULTERIOR MOTIVE OF AE’S GROUP IS CRYSTAL CLEAR:

(1) To rally the brethren against the so-called corruptions of Sanggunian members then,

(2) Accused the Executive Minister of not doing any disciplinary actions to the “thieves and corrupt” within his very circle making him appear SPINELESS, POWERLESS, CAN BE EASILY FOOLED and thus INCAPABLE to lead the church to a holy, without spot or blemish, and worthy of salvation come Judgment Day, and ultimately,

(3) Replace the present Executive Minister, Bro. Eduardo V. Manalo, by SOMEONE who has the capacity to restore the church to its clean and glorious posture like the time of Bro. Eraño G. Manalo’s unblemished leadership.

THIS IS THE MASTER PLAN OF THE DEVIL AGAINST THE TRUE CHURCH OF CHRIST IN THESE LAST DAYS USING AE’s GROUP!

BUT, they will fail, they will certainly reap God’s wrath. Those who will remain in AE’s devilish scheme will perish and be destroyed. Their fate will be the same like those who went against the leadership of Bro. Felix Manalo and Bro. Eraño G. Manalo.

To the group of AE, these warnings of the Apostle Thaddeus and the Apostle Peter came to pass;
"But these speak evil of whatever they do not know; and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. Woe to them! For they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah. These are spots in your love feasts, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried about by the winds; late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots; raging waves of the sea, foaming up their own shame; wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever." (Jude 1:10-13 NKJV)

"and especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise authority. They are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries…
“But these, like natural brute beasts made to be caught and destroyed, speak evil of the things they do not understand, and will utterly perish in their own corruption," (2 Peter 2:10,12 NKJV)

Furthermore, the Apostle Thaddeus instructs us to;

"save others by snatching them out of the fire; and to others show mercy mixed with fear, BUT HATE THEIR VERY CLOTHES, STAINED BY THEIR SINFUL LUSTS." (Jude 1:23 TEV)

THEREFORE,

WE HATE THEIR EVIL WAYS OF LIVING! WE HATE THEIR LIES! WE HATE THEIR DECEPTIONS AND MISREPRESENTATIONS! WE HATE THEIR EVIL DESIRES!

WE HATE THEIR SINFUL, UNLAWFUL, SELFISH, AND INSATIABLE LUSTS FOR WEALTH AND POWER!TRUE BRETHREN
HATES CORRUPTION,
BUT HATES MORE THOSE
WHO WANT TO DECEIVE  
US WITH THEIR LIES
EPHESIANS 4:14 CEV
  
ALFER BAUTISTA

[Alfer Bautista is a senior colleague of Pristine Truth]*****
  

ANG BUKTOT NA PLANO NG DIABLO
LABAN SA IGLESIA NI CRISTO 
GAMIT ANG GRUPO NINA 
ANTONIO EBANGELISTA


Ayon kay Kapatid na Alfer Bautista:

SA PAMAMAGITAN NG MGA IMPORMASYON, MGA KATIBAYAN AT MGA KATUNAYAN NA INILABAS SA BLOG NA ITO (THE IGLESIA NI CRISTO), ANG BUKTOT NA LAYUNIN NG GRUPO NI AE AY MALINAW:

(1) Kilusin ang mga kapatid laban sa diumano’y “mga tiwaling kaanib sa Sanggunian, pagkatapos

(2) Akusahan ang Tagapamahalang Pangkalahatan na hindi gumagawa ng anumang pagdisiplina o hakbang laban sa mga diumano’y “pagnanakaw at katiwalian” sa mismong kaniyang mga kasama o katuwang na palabasin na siya’y WALANG-GULUGOD, WALANG MAGAWA (WALANG KAKAYAHAN), MADALING MALINLANG at kung magkagayon ay WALANG KAKAYAHAN upang pangunahan ang Iglesia sa isang banal, walang batik o kapintasan, at karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom, at sa huli,

(3) Palitan ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, ng ISANG diumano’y may kakayahan na ibalik ang Iglesia sa kaniyang malinis at maluwalhating kalagayan gaya ng kaniyang kalagayan sa panahon ng walang dungis na liderato ni Kapatid na Eraño G. Manalo.

ITO ANG BUKTOT NA LAYUNIN NG DIABLO LABAN SA IGLESIA NI CRISTO SA HULING ARAW GAMIT ANG GRUPO NI ANTONIO EBANGELISTA.

SUBALIT, sila’y tiyak na mabibigo, sila’y tiyak na aani ng galit ng Diyos. Ang sinumang mananatili sa nakikisama sa buktot na layunin ni Antonio Ebangelista ay tiyak na mapapahamak at malilipol. Ang kanilang sasapitin ay tulad din ng sinapit ng mga lumaban sa pamamahala nina Kapatid na Felix Manalo at Kapatid na Eraño G. Manalo.

Sa grupo ni Antonio Ebangelista, ang babalang ito ni Apostol Tadeo at Apostol Pedro ay tiyak na matutupad:

“Datapuwa't ang mga ito'y nangalipusta sa anomang bagay na hindi nila nalalaman: at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Sa aba nila! sapagka't sila'y nagsilakad sa daan ni Cain, at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa, at nangapahamak sa pagsalangsang ni Core. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pagiibigan, kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili; mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin; mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat; Mga mabangis na alon sa dagat, na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan; mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailan man.” (Judas 1:10-13 )

“Datapuwa't lalong - lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan, at nangapopoot sa pagkasakop.  Mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo…
“Datapuwa't ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.” (II Pedro 2:10 at 12)

Bilang karagdagan, tinatagubilinan tayo ni Apostol Tadeo na gaya ng sumusunod:

“Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba nama'y kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo; KASUKLAMAN NINYO PATI ANG MGA DAMIT NILANG TIGMAK NG KAHALAYAN.” (Judas 1:23 MB)

"save others by snatching them out of the fire; and to others show mercy mixed with fear, BUT HATE THEIR VERY CLOTHES, STAINED BY THEIR SINFUL LUSTS." (Jude 1:23 TEV)

SAMAKATUWID,

KINASUSUKLAMAN NATIN ANG KANILANG MALING GAWAIN! KINASUSUKLAMAN NATIN ANG KANILANG KASINUNGALINGAN! KINASUSUKLAMAN NATIN ANG KANILANG PANDARAYA AT PANLILINLANG! KINASUSUKLAMAN NATIN ANG KANILANG BUKTOT NA LAYUNIN!

KINASUSUKLAMAN NATIN ANG KANILANG MASAMA, BUKTOT, MAKASARILI, AT WALANG KABUSUGANG PAGNANASA SA KAYAMANAN AT KAPANGYARIHAN!


ANG MGA TUNAY NA KAPATID
AY GALIT NA GALIT
SA KATIWALIAN,
SUBALIT KAMI’Y LALONG GALIT
SA NANLILINLANG
Efeso 4:14 CEV


ALFER BAUTISTA

[Si Alfer Bautista ay isang nakatatandang kapamatok ni Pristine Truth]
No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)