22 July 2015

Mensahe ng Tagapamahalang Pangkalahatan noong Kaarawan ng Pasalamat July, 2015MENSAHE MULA SA ATING MAHAL NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN
AT ANG PANGAKO NG MGA TUNAY
NA KAPATID SA IGLESIA


 ANG mga sumusunod ay ang mensahe ng ating mahal na Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, para sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Ito ay hango (hindi ang kabuuan kundi mga bahagi) ng mensahe ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan sa isinagawang Pagpapasalamat sa Diyos ng buong Iglesia para sa ika-101 anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo.


Ang Pananampalataya natin ay 
Magdaraan sa Pagsubok

“Sa mula’t mula pa ay alam naman nating ang ating pananampalataya ay talagang magdaraan sa iba’t ibang pagsubok. Ang pagsubok ang dadalisay, magpapatatag, at magpapalago sa ating pananampalataya. Ang mahalaga’y maingatan ng bawat hinirang ng Diyos ang pananampalatayang ito.

“Totoong may mga ibinigay ang Diyos upang alagaan ang pananampalataya ng mga taong dinala Niya sa Iglesia upang maligtas. Naglagay Siya sa Iglesia ng Pamamahala at ng mga makakatulong ng Pamamahala sa pangangalaga sa mga hinirang–tulad ng mga ministro, mga manggagawa, at mga maytungkulin. Subalit, hindi lamang sila ang may pananagutan sa pag-aalaga sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Pananagutan din ng bawat hinirang na ingatan at alagaan ang kaniyang pananampalataya.”


Ang Tungkulin Nating mga 
Iniligtas ng Diyos

“Ano ang tungkulin ng mga iniligtas ng Diyos sa kahatulan? Sa panahon ng mga apostol, ano ang ginawa ng mga sumampalataya sa pangangaral ng mga apostol para sila ay maligtas? Wala na ba silang ginawa pagkatapos na tumanggap ng bautismo? Sa Gawa 2:42 ay sinasabi ang ganito:

Ang mga ito’y nanatiling tapat sa turo ng mga apostol, sa kapatiran, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. (Salin sa Filipino mula sa New Jerusalem Bible)

“Ano ang ginawa ng mga naging bunga ng pangangaral ng mga apostol na tumanggap ng bautismo? Ang mga ito, aniya, ay nanatiling tapat sa turo ng mga apostol. Sa ano pa sila nanatili? Sa kapatiran. Alin ang kapatirang tinutukoy? Ang pagsasama-sama nila bilang magkakapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Samakatuwid, nanatili sila sa Iglesia Ni Cristo na nagtatapat sa itinuro ng mga apostol sa kanila.

“Kung gayon, tungkulin ng mga iniligtas mula sa sanlibutan at dinala sa Iglesia na manatiling tapat sa turong tinanggap nila. Ito rin ang tungkulin  ng mga hinirang ng Diyos sa panahon natin. Anuman ang mangyari, huwag tayong hihiwalay sa turo na tinanggap natin sa loob ng Iglesia. Sa ano pa tayo dapat manatili? Sa mga pananalangin. Huwag din natin itong kalilimutang gawin o huwag pababayaan.”


Kung Bakit Dapat Ingatan ang 
Ating Pananampalataya

“Huwag nating ipaaagaw sa kaninuman o sa anuman ang mga aral ng Diyos na itinuro sa atin, bagkus ay hawakan natin ang mga ito nang mahigpit, puspusang sundin, at huwag nating bibitiwan.

“Bakit kinakailangang manatili tayong matibay na iniingatan ang aral? Sapagkat may ibinabala ang mga apostol na magaganap sa hanay ng mga hinirang ng Diyos. Ano ang ibinabala nilang iyon? Sa I Timoteo 4:1 ay sinasabi:

Malinaw na ipinahayag ng Espiritu na sa mga huling panahon ay may ilang tatalikod sa pananampalataya at ang pipiliing pakinggan ay ang mga mapanlinlang na espiritu at mga aral na nanggaling sa mga demonyo. (Salin sa Filipino New Jerusalem Bible)

“Kaya nagpapaalala ang mga apostol sa mga hinirang na ingatan nilang matibay ang ebanghelyo at manatiling tapat sa itinuro nila, pati sa kapatiran, at sa pananalangin ay dahil may masamang mangyayari sa ibang mga hinirang. Ang iba’y tatalikod sa pananampalataya. Sino ang matatalikod sa pananampalataya? Ang sinuman na ang pipiliing pakinggan ay ang mga mapanlinlang na espiritu at mga aral na nanggagaling sa mga demonyo.

“Alam na natin na mayroon talagang mga tumalikod sa pananampalataya at naalis sa pagiging tunay na Cristiano dahil sumunod sa mga aral ng demonyo, na ang dalawa roon ay ang pagbabawal sa pagkain ng lamangkati o karne at sa pag-aasawa. Subalit bukod sa mga napaniwala at napasunod sa mga aral ng demonyo, may mga matatalikod din dahil ang piniling pakinggan ay ang mapanlinlang na espiritu.


Manghawak Tayo sa Aral ng 
Diyos na Itinuro sa Atin

“Pansinin ninyo na ang pagpili o pagpapasiya para makapanatili o kaya’y matalikod sa pananampalataya ay nasa kaanib na rin. Kahit tinuturuan siya ng mga salita ng Diyos ng mga nag-aalaga sa kaniya, pinapayuhan, at ipinapanalangin sa Diyos, ngunit kung ang pinili niyang pakinggan ay ang mga mapanlinlang na espiritu ay matatalikod nga siya. Kaya huwag ang pakinggan natin ay ang mga gumagawa ng mga panlilinlang at pandaraya sa layuning iligaw ang ating pananampalataya. Kapag sila ang ating pinakinggan ay lalasunin nila ang ating isipan, dadayain, ililigaw, at itatalikod tayo sa pananampalataya. Kaya manghawak tayo sa aral.

“Sundin natin ang mga apostol at maging ang kasalukuyang Pamamahala sa Iglesia na nagpapaalala sa atin na magpatuloy  na sumampalataya sa kung ano ang ipinangaral sa atin.”


Ang Ibinabalang Matinding Pagsubok na
Pagdaraanan ng mga Hinirang

“Ano pa ang ibinabala ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari kaya napakahalaga na manatili tayong tapat sa turo na ating tinanggap? Ganito ang ibinabala ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa Mateo 24:8-12:

Ang mga bagay na ito ang pasimula ng mga kapighatian at sakit. At kayo’y ipauubaya  na nila sa kapinsalaan. Papatayin nila kayo. Kapopootan kayo ng buong daigdig dahil sa Aking pangalan. Maraming tao ang susuko at tatalikod na sa panahong iyon. Ipagkakanulo ng mga tao ang isa’t isa. Mapopoot sila sa isa’t isa. Darating ang maraming huwad na tagapagturo ng relihiyon. Lolokohin nila ang maraming tao at dadalhin nila sa likong landas. Dahil sa mga taong lumalabag sa mga batas at dahil ang kasalanan ay nasa lahat ng dako, ang pag-ibig  sa puso ng mga tao ay manlalamig. (Salin sa Filipino mula sa New Life Version)

“Dito’y malinaw na ibinabala ang matinding pagsubok na daraanan ng mga hinirang ng ating Panginoong Jesucristo sa mga huling araw. Hindi lamang ang mga kapighatian at mga sakit  ang daranasin nila. May mga ipauubaya sa kapinsalaan, papatayin, at kapopootan ng buong daigdig dahil sa pangalan ni Cristo o dahil sa kanilang pagka-Iglesia Ni Cristo. May mga tatalikod. Ipagkakanulo ng mga tao ang isa’t isa at mapopoot sila sa isa’t isa. Darating ang maraming huwad na tagapaturo ng relihiyon. Gagamit sila ng mga pandaraya at mga kasinungalingan para lokohin ang maraming tao at dalhin sa likong landas. Hindi lamang magbubunga ito ng pagtalikod sa pananampalataya, kundi maging ng panlalamig ng pag-ibig ng mga tao.”

“Kaya ngayon, higit sa lahat ng panahon, dapat ingatan at alagaan ng bawat kapatid ang kaniyang pananampalataya.”


Ipagsanggalang ang Pananampalatayang
Ipinagkatiwala sa Atin ng Diyos

“Ano ang itinuturo ng Apostol Tadeo sa pag-aalaga ng pananampalataya? Sa Judas [Tadeo] 1:3 ay sinasabi ang ganito:

Mga mahal na kaibigan, buong kasabikan  kong pinagpaplanuhang sulatan kayo tungkol sa kaligtasang nabahagi nating lahat. Ngunit ngayon ay nakita kong dapat ko kayong sulatan tungkol sa ibang bagay, para himukin  kayong ipagsanggalang ninyo ang pananampalatayang ipinagkatiwala ng Diyos minsan at magpakailanman sa Kaniyang banal na bayan. (Salin sa Filipino mula sa New Living Translation)

“Dahil maraming magaganap na magsasapanganib sa pananampalataya ng mga hinirang, tinuruan tayo ng mga apostol na ipagsanggalang ang pananampalatayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para makapanatili tayo sa turo na ating tinanggap at sa ating pagka-Iglesia Ni Cristo. Hindi natin dapat isuko ang ating pananampalataya kaninuman o sa anuman, manapa’y ipagtanggol natin ito laban sa lahat ng maghahangad na ito’y pinsalain, mga mang-uusig man sila mula  sa ibang pangkatin ng pananampalataya o mga hindi tunay na kapatid na ang nais ay maghasik ng kaguluhan at pagkakabaha-bahagi sa gitna ng mga hinirang ng Diyos.”


Ngayon lalong Dapat Pag-alabin ang Kasiglahang
Espirituwal sa Paglilingkod sa Diyos

“Anong uring labanan ang sinisikap nating maipagtagumpay? Basahin natin sa Efeso 6:10-12:

At iyan, humigit-kumulang ang buod ng mga ito. Ang Diyos ay malakas at nais Niyang maging malakas kayo. Kaya kunin ninyo ang lahat ng inihanda sa inyo ng Panginoon, ang mga sandatang mahusay ang pagkakagawa at ginamitan ng pinakamahusay na materiales. At iyon ang gamitin ninyo para malabanan ninyo ang lahat ng ibabato sa inyo ng diablo. Ang [labanang] ito’y hindi isang paligsahan lang ng mga atleta sa isang hapon na pagkatapos ay lalakad na lang tayong palayo at kalilimutan na lang pagkaraan ng dalawang oras. Ito’y pamalagian, isang labanan hanggang sa katapusan na ang nakataya ay buhay at kamatayan laban  sa diablo at sa lahat ng kaniyang mga anghel. (salin sa Filipino mula sa The Message)

“Ayon sa talatang ito, ang labanang sinisikap nating maipagtagumpay ay isang labanan hanggang sa katapusan na ang nakataya ay buhay at kamatayan laban sa diablo at sa lahat ng kaniyang mga anghel. Samakatuwid, ang labanang ito ay hindi laban  sa laman at dugo kundi laban sa mga kasamaan at kadiliman na ang pasimuno ay ang diablo. Kaya ang pakikipagbaka natin ay isang espirituwal na pakikipaglaban.

“Kailangang-kailangan natin ang Diyos sa labanang ito. Ang sandatang inilaan Niya para gamitin natin ay ang Kaniyang mga salita, ang mga aral Niya na itinuturo sa atin sa mga pagsamba. Kaya ngayon natin lalong dapat pagtalagahan ang ating mga pagsamba. Ngayon natin lalong dapat paramihin ang ating mga gawain ukol sa Panginoon para ang diablo’y hindi magkaroon ng pagkakataong tayo’y linlangin. Ngayon natin lalong dapat paramihin ang ating mga gawaing ukol sa Panginoon para ang diablo’y hindi magkaroon ng pagkakataong tayo’y linlangin. Ngayon natin lalong dapat pag-alabin ang ating kasiglahang esprituwal sa paglilingkod sa Diyos.”


Ang Nakipagbaka ng Mabuting Pakikipagbaka

“Kailan masasabing naging mabuti ang ginawa nating pakikipaglaban alang-alang  sa pananampalataya? Sa II Timoteo 4:7-8 ay sinabi ni Apostol Pablo na mabuting pakikipaglaban ang ginawa niya dahil natapos niya ang kaniyang takbuhin. Ganito ang pahayag niya:

Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ang gantimpalang naghahayag na nasa akin ang pagpapatibay ng Diyos ay naghihintay na ngayon sa akin. Ang Panginoon, na isang makatarungang hukom ay ipagkakaloob sa akin ang gantimpalang iyon sa araw na iyon. Ibibigay Niya ito hindi lamang sa akin, kundi maging sa bawat isang buong pananabik na naghihintay sa Kaniya sa Kaniyang muling pagparito. (Salin sa Filipino mula sa God’s Word)

“Dahil dito, huwag nating bibitiwan ang pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Gawin din natin ang mabuting pakikipagbaka. Tapusin din natin ang ating takbuhin. Makaaasa rin tayo na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang gantimpala sa Kaniyang muling pagparito.”


Ang Panawagan ng Pamamahala

Ano ang dahilan ng lahat ng pagpupunyagi nating ito at pagtitiis? Ano ang ating tinatanaw at inaasam kaya ipinakikipaglaban natin ang ating pananampalataya at sinisikap na tapusin ang ating takbuhin? Ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:13:

Ngunit ang mga taong iningatan ang kanilang pananampalataya [nagtiis, nanindigang matatag, nagpunyagi] hanggang sa wakas ay maliligtas. (Salin sa Filipino mula sa Expanded Bible)

“Ito ng pinakamahalaga sa lahat – ang tayo’y maligtas. Kaya kailangan nating manatili hanggang sa wakas. Ang maliligtas ang siyang bibigyan ng walang hanggang buhay at makapananahan sa Bayang Banal.

“Kaya anumang pagsubok pa ang dumating sa buhay natin, gaano mang hirap at kapighatian ang ating danasin, gaano mang katinding pag-uusig ang maranasan natin ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Kapag tayo’y nasa ganoong mga sitwasyon ay tulungan at palakasin nawa Niya tayo upang makapanindigan pa rin tayo sa panig Niya at kailanma’y huwag nang mahiwalay pa sa Kaniya.”


ANG PANGAKO NG MGA TUNAY NA KAPATID SA IGLESIA

Kaming mga tunay na kapatid sa Iglesia ay nangangako sa harap ng Diyos na ipakikipaglaban po naming mabuti ang pananampalatayang ipinagkatiwala sa amin ng Panginoong Diyos. Lubos kaming susunod at pasasakop sa Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Kaniyang Iglesia. Anuman po ang mangyari ay hindi kami makikinig sa mga mapanlinlang na espiritu, sa mga naglalayong dayain kami upang dalhin sa likong landas. Nangangako po kami ng lubos na katapatan sa Diyos, kay Cristo at sa Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia.

Lagi po naming idadalangin sa Diyos na ingatang lubos ang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, na patuloy na gabayan upang tayo ay patuloy na mapangunahan at maihanda sa nalalapit na Araw ng ating Kaligtasan.

LUBOS PO KAMING SUSUNOD AT PASASAKOP UPANG MALIGTASNo comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)