10 July 2015

Anong espiritu na ang naghahari kay Antonio Ebanghelista – sa Diyos ba o sa diablo?
Ito ang isa sa pinaka-importanteng pagbubunyag namin kay Antonio Ebanghelista at sa kaniyang mga kasama
BASAHIN PO AT IPALAGANAP PO NATIN ITO


ANG DIABLO MAN AY SUMISITAS DIN
SUBALIT UPANG MANLINLANG

Anong espiritu na ang naghahari kay Antonio Ebanghelista – sa Diyos ba o sa diablo? NAALA-ALA ba ninyo ang kasaysayan ng tuksuhin ng diablo ang Panginoong Jesus sa ilang? Maganda pong repasuhin muna natin ang kasaysayang ito. Ganito ang ating mababasa sa Mateo 4:1-4:

Mateo 4:1-4
“Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios.”

Ang unang tukso ng diablo sa Panginoong Jesus ay ang papag-alinlanganin Siya kung Siya ang Anak ng Diyos. Nang magutom ang Panginoong Jesus ay sinamantala ito ng diablo at sinabi sa kaniya na “KUNG ikaw ang Anak ng Diyos (mapapansin na talagang ang nilalayon ng diablo ay mag-alinlangan ang mga lingkod ng Diyos) “ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay.” Tandaan po natin mga kapatid na ang alinmang pinapag-aalinlangan tayo sa ating pananampalataya ay “lalang” ng diablo.

Ano ang isinagot ng Panginoong Jesus sa diablo? Ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang sabi Niya, “Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios.” Dahil dito, ano ang ginawa ng diablo?

Mateo 4:5-8
“Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: SAPAGKA'T NASUSULAT, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at pinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila.”

Muling tinukso ng diablo ang Panginoong Jesus. Dinala niya ang Panginoon sa taluktok ng templo at sinabihan Siya na “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, ay magpatihulog ka: sapagka’t NASUSULAT…” Mapapansin na ang diablo ay sumisitas din ng talata ng Biblia. GINAMIT NG DIABLO ANG TALATA NG BIBLIA SUBALIT UPANG MANLINLANG. Ang sagot sa Kaniya ng Panginoong Jesus ay “Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.” PAGTUKSO sa Diyos ang ginawa ng diablo sapagkat ginamit niya ang talata ng Biblia na may katusuhan, panlilinlang o pandaraya. Pansinin ninyo ang sinabi sa talatang sinitas, “Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, BAKA matisod ka ng iyong paa sa isang bato.” Ang isinasaad sa sitas ng Biblia ay “BAKA matisod ka” samantalang ang sabi ng diablo ay “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, ay MAGPATIHULOG ka.”

Samakatuwid, ang isang paraan ng panlilinlang ng diablo ay sa pamamagitan ng pagsitas ng talata ng Biblia, subalit TALIWAS o WALA sa talata ng Biblia ang kaniyang paliwanag o konklusyon kaya panlilinlang o pandaraya lamang ang ginagawa ng diablo.

Tunghayan natin ngayon ang mga pahayag ni Antonio Ebanghelista. Pansinin na sumisitas din siya ng mga talata ng Biblia. Tulad ba siya ng diablo na pandaraya o panlilinlang ang paggamit o pagsitas ng mga talata ng Biblia? Suriin natin:

“Paano ba ang paghahandog sa Panginoong Diyos noon?Bilang 29:2 “At kayo’y maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ng isang guyang toro, isang tupang lalake, pitong korderong lalake ng unang taon na walang kapintasan;”
“Samakatuwid sa panahon noon ng mga unang lingkod ng Panginoong Diyos, ang paraan ng paghahandog na iniutos sa kanila ay mga handog na susunugin.
Paano naman ang paghahandog sa panahong Cristiano na saklaw ang panahon natin ngayon? II Corinto 9:5 Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid, na mangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako nang una, upang ito’y maihanda na gaya ng abuloy, at hindi gaya ng sapilitan.
“Subalit anong uring abuloy ang inihahandog sa ating Panginoong Diyos? I Corinto 16:2NPV Tuwing unang araw ng sanlinggo, bawat isa sa inyo’y magbukod ng isang halaga ayon sa kanyang kinikita para pagpariyan ko ay hindi na kailangang lumikom pa. Ang handog sa panahon natin ngayon ay mga halaga o salapi na ating isinisimpan upang ihandog sa ating Panginoong Diyos.
“Basta na lamang ba tayo maghahandog? Ano ang uri ng paghahandog ang hinahanap ng Panginoong Diyos sa kaniyang mga anak? II Corinto 9:7 Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.” [Antonio Ebangelista, “ANG MARAPAT NA PAGSINOP SA KABANG YAMAN NG BAYAN NG DIYOS” July 9, 2015]

Pansinin na dito ay sumitas si Antonio Ebangelista ng mga talata ng Biblia. Nasaan ang kaniyang panlilinlang? Gaya sa diablo, ang “panlilinlang” ay naroon sa “interpretasyon,”  “pakahulugan” o “konklusyon” sa talata ng Biblia. Ang sinasabi ng talata ay “baka matisod” samantalang ang sabi ng diablo ay “magpatihulog ka.” Narito naman ang PANLILINLANG NI ANTONIO EBANGELISTA:

“Samakatuwid, upang ang ating mga inihandang handog ay maging karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos ay kinakailangang matugunan nito ang “uri” ng paghahandog na iniuutos ng Panginoong Diyos at hindi iyong basta na lamang makapaghandog. Ano ba ang uri ng paghahandog na kinakailangan? Ang sabi ng Biblia, AYON SA IPINASYA NG KANIYANG PUSO, HUWAG MABIGAT SA LOOB O DAHIL SA KAILANGAN. Kaya kung ano ang pasya ng ating puso, iyon ang lumalarawan sa halaga ng ating ihahandog sa Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maghahandog ng “napipilitan” o “dahil sa kailangan” para sa isang aktibidad o paggugugulan ng Iglesia.” [Antonio Ebangelista, “ANG MARAPAT NA PAGSINOP SA KABANG YAMAN NG BAYAN NG DIYOS” July 9, 2015]

Ito ang kaniyang paliwanag pagkatapos ng kaniyang pagsitas sa mga talata ng Biblia. Ano ang sabi ni Antonio Ebangelista? Muli niyang inulit ang sinasabi sa talata (I Corinto 9:7) na ginawa pa niyang all caps (big letters), “AYON SA IPINASYA NG KANIYANG PUSO, HUWAG MABIGAT SA LOOB O DAHIL SA KAILANGAN.” Hindi tayo tutol diyan, sabi ng Biblia iyan. Ngunit paki-pansin pong mabuti ang KONKLUSYON ni Antonio Ebanhelista mula sa talata, “Kaya kung ano ang pasya ng ating puso, iyon ang lumalarawan sa halaga ng ating ihahandog sa Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maghahandog ng ‘napipilitan’ o ‘dahil sa kailangan’ para sa isang aktibidad o paggugugulan ng Iglesia.”

Napansin ba ninyo ang kaniyang PANLILINLANG mga kapatid? Teka po, ulitin natin ang kaniyang konklusyon at pansinin ninyong mabuti, “Kaya kung ano ang pasya ng ating puso, iyon ang lumalarawan sa halaga ng ating ihahandog sa Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maghahandog ng ‘napipilitan’ o ‘dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.” Napansin na ninyo ano po? Tama! Pagkatapos po ng “dahil sa kailangan” ay may idinagdag siya! Ano po ang idinagdag niya doon sa “dahil sa kailangan”? Ang sabi niya, “Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maghahandog ng ‘napipilitan’ o ‘dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.”

Nasa talata po ba iyong banggit ni Antonio Ebanghelista na “dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA”? Muli po nating sipiin ang talata:

II Corinto 9:7
“Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: HUWAG MABIGAT SA LOOB, O DAHIL SA KAILANGAN: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.”

Maliwanag na wala po sa talata ang banggit na “PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.

PAREHONG-PAREHO PO NG STYLE ANG DIABLO AT SI ANTONIO EBANGHELISTA, ANO PO MGA KAPATID? Ang diablo: wala sa talata ang “magpatihulog” pero iyon ang ipinilit ng diablo sa kaniyang pagsitas ng talata ng Biblia. Si Antonio Ebanghelista: wala sa talata ang “para sa isang aktibidad o paggugugulan ng Iglesia” pero iyon ang ipinilit na konklusyon ni Antonio EbangHELLista, este “Ebanghelista” sa talata ng Biblia.

Bakit niya ginawa ang PANLILINLANG na ito? Sapagkat nais niyang papaniwalain ang kaniyang mga mambabasa na labag sa Biblia na magsagawa ng handugan para sa isang aktibidad ng Iglesia gaya po ng Tanging Handugan para sa closing centennial celebration, tanging handugan para sa pinakamalaking pamamahayag sa kasaysayan ng Iglesia. Pansinin ninyo ang sumunod niyang sinabi:

“NAKALULUNGKOT isipin na ngayon ay hindi na ganyan ang kalagayan ng Iglesia. Halimbawa ay ANG MGA SUNOD-SUNOD NA PAGTATANGING HANDUGAN NA IPINANANAWAGAN SA MGA DISTRITO PARA SA GAGAMITIN SA MGA IBA’T-IBANG AKTIBIDAD SA IGLESIA, gaya ng Pamamahayag sa Philippine Arena, Family Fun Day sa Philippine Arena, pati ang para sa Biggest Evangelical Mission sa Philippine Arena at sa iba pang mga piling dako at marami pang iba. Samakatuwid, bagamat ang may utos ng Paghahandog ay ang Panginoong Diyos, subalit kapag ito ay HINDI AYON SA PARAAN O URI NA HINAHANAP NG PANGINOONG DIYOS SA NAGHAHANDOG at inihahandog, HINDI ITO NAKALULUGOD SA PANGINOONG DIYOS, MANAPA AY LABAG PA NGA ITO SA KANIYANG KALOOBAN.” [Antonio Ebangelista, “ANG MARAPAT NA PAGSINOP SA KABANG YAMAN NG BAYAN NG DIYOS” July 9, 2015]

Maliwanag na pinalalabas ni Antonio Ebanghelista na ang “Handugan para sa iba’t ibang pangangailangan at aktibidad ng Iglesia” ay diumano’y “hindi ayon sa paraan o uri na hinahanap ng Panginoong Diyos” o “labag sa kalooban ng Diyos.” Ano nga kaniyang batayan? Ang sabi niya sa unahan ay “Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maghahandog ng ‘napipilitan’ o ‘dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.”

Tama ba si Antonio Ebanghelista sa pagsasabing labag sa kalooban ng Diyos ang paghahandugan para sa pangangailangan at aktibidad ng Iglesia tulad ng tanging handugan para sa closing centennial celebration at pinakamalaking pamamahayag sa kasaysayan ng Iglesia?

UNA po ay maliwanag na ating nakita na WALA naman sa talatang sinipi ang idinugtong niya sa “dahil sa kailangan” na “PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.

IKALAWA po ay ang sinabi niyang “dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA” ang sumasalungat sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang katunayan? Ganito po ang pahayag sa atin sa II Corinto, kapitulo 9, ulitin po natin ang talatang 7 at basahin po nating kasunod ang mga talatang 12-13:

II Corinto 9:7,12-13
7Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.
12Sapagka't ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Dios; 13Palibhasa'y sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeriong ito ay niluluwalhati nila ang Dios dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa evangelio ni Cristo, at dahil sa kagandahang-loob ng inyong AMBAG sa kanila at sa lahat;

Pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, “ang pangangasiwa sa paglilingkod ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal.” Alin ang “tumatakip sa pangangailangan ng mga banal”? Ang sabi ni Pablo, “dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa evangelio ni Cristo, at dahil sa kagandahang-loob ng inyong AMBAG sa kanila at sa lahat.” Ano pa ang natutugunan ng “ambag” na ito ng mga kapatid? Ang sabi pa sa talata, “kundi umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos.”

Dahil sa “ambag” ng mga kapatid sa Iglesia ay napapangasiwaan ang paglilingkod ng mga banal (ang Iglesia), natatakpan ang pangangailangan ng mga banal” at “marami ang nagpapasalamat sa Diyos.” Ang tinutukoy na “ambagan” ay ang binabanggit sa talatang 7 na “pagbibigay.” Alin nga iyon? Hayaan nating ang Biblia ang magpaliwanag:

II Corinto 9:5
“Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid, na mangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako nang una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy, at hindi gaya ng sapilitan.”

Ang Biblia ang nagpapatotoo na ang “ambagan” na binabanggit sa talatang 13 at ang “pagbibigay” na binabanggit sa talang 7 ay ang “pag-aabuloy” o paghahandog.” Kaya dahil sa paghahandog o “handugang” ito ay napapangasiwaan ang paglilingkod sa Diyos, natatakpan ang pangangailangan ng mga banal at dumarami ang nagpapasalamat sa Diyos. Saksi ang lahat ng mga ministro, manggagawa at mga maytungkulin na sa PANDOKTRINA ang tinutukoy sa II Corinto 9:12-13 ay ang pangangasiwa sa pagsamba at paglilingkod (mga aktibidad ng Iglesia), pangangailangan ng mga lokal at distrito, at ang pagpapalaganap (kabilang ang mga pamamahayag, paglilimbag ng PASUGO, at mga programa sa radyo at telebisyon). Samakatuwid, ang maghahandugan para sa aktibidad at pangangailangan ng Iglesia ay HINDI LABAG sa kalooban ng Diyos, BAGKUS ITO ANG NAKASAAD SA BANAL NA KASULATAN, ITO ANG KALOOBAN NG DIYOS.

Baliktad pala ang sinasabi ni Antonio Ebanghelista sa sinasabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Naalala ba ninyo mga kapatid ang isa pang “style” ng diablo sa pandaraya? Ang baligtarin ang salita, utos o kalooban ng Diyos. Pansinin ninyo ang mababasa sa Genesis 3:1-4:

Genesis 3:1-4
“Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios.  At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami: Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:

Ang sabi ng Diyos ay “kapag kayo ay kumain ay walang pagsalang kayo’y mamamatay.” Ang sabi naman ng diablo, “Tunay na hindi kayo mamamatay.” Binabaligtad ng diablo ang utos o salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia “dahil sa inyong ambag” (na ang tinutukoy ay ang pag-aabuloy o handugan) ay napapangasiwaan ang paglilingkod ng Iglesia, natatakpan ang pangangailangan ng mga banal at dumarami ang nagpapasalamat sa Diyos (pagpapalaganap) kaya kalooban ng Diyos ang maghandugan para sa pangangailangan ng Iglesia, para sa mga aktibidad ng Iglesia, para sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, NGUNIT kay Antonio Ebanghellista, este “Ebaghelista” ay labag sa kalooban ng Diyos ang paghahandugan para sa mga aktibida ng Iglesia.

MALING-MALI PO SI ANTONIO EBAGHELISTA! Ang puno’t dulo ng kaniyang pagkakamali ay ang banggit sa II Corinto 9:7 na ““Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: HUWAG MABIGAT SA LOOB, O DAHIL SA KAILANGAN.” Iyong banggit na “dahil sa kailangan” ay binigyan niya ng interpretasyon (ng kaniyang sariling haka-haka lamang) na “dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.” MALING-MALING-MALI PO SIYA RITO MGA KAPATID. Basahin natin ang II Corinto 9:7 sa iba’t ibang salin ng Biblia:

II Corinto 9:7
7Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: HUWAG MABIGAT SA LOOB, O DAHIL SA KAILANGAN: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

II Corinto 9:7 MB
7Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, MALUWAG SA LOOB AT DI NAPIPILITAN LAMANG, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob.

II Corinto 9:7 NPV
7Bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, MALUWAG SA LOOB AT HINDI NAPIPILITAN LAMANG pagkat mahal ng Dios ang nagbibigay nang masaya.

Ang banggit ng Dating Salin na “dahil sa kailangan” ay isinalin kapuwa ng Magandang Balita at New Pilipino Version na “hindi napipilitan lamang.” Samakatuwid, ang banggit na “dahil sa kailangan” ay MALING IPAKAHULUGAN GAYA NG PAKAHULUGAN NI ANTONIO EBANGHELISTA na “dahil sa kailangan’ PARA SA ISANG AKTIBIDAD O PAGGUGUGULAN NG IGLESIA.” Ang tamang katumbas ng “dahil sa kailangan” na binabanggit sa Dating Salin ay “hindi napipilitan lamang.”

Simula pa lamang ito ng pagbubunyag natin ng panlilinlang ni Antonio Ebanghelista at ng kaniyang mga kasama at ng kanilang pagbubulid sa mga tao sa maling doktrina. Marami pa tayong ibubunyag sa mga darating na araw.


KONKLUSYON

Sa liwanag ng katotohanang ito ay pinatutunayan lamang nito na:

Hindi maling sabihin na IBINUBULID NI ANTONIO EBANGHELISTA ANG KANIYANG MGA MAMBABASSA SA MALING DOKTRINA. Isaang wala sa katinuan ang pag-iisip ang magsasabing ang “pagbubulid sa maling doktrina” ay “hindi pagtalikod.”

Parehong-pareho ng istilo ang diablo at ni Antonio Ebanghelista sa panlilinlang sa mga tao: ang diablo - wala sa talata ang “magpatihulog” pero iyon ang ipinilit ng diablo sa kaniyang pagsitas ng talata ng Biblia; si Antonio Ebanghelista - wala sa talata ang “para sa isang aktibidad o paggugugulan ng Iglesia” pero iyon ang ipinilit na konklusyon ni Antonio Ebanghelista sa talata ng Biblia.

Parehong-pareho ang diablo at si Antonio Ebanghelista sa panlilinlang sa mga tao na pagsalungat o pagbaligtad sa kalooban o salita ng Diyos: sinabi na nga ng Diyos na “walang pagsalang mamamatay,” subalit ang sinabi pa rin ng diablo ay “Tunay na hindi kayo mamamatay”; sinasabi na nga ng Biblia na kalooban ng Diyos ang paghahandugan para mapangasiwaan ang paglilikod ng Iglesia, matakpan ang pangangailangan ng mga banal, at marami ang magpasalamat sa Diyos (pagpapalaganap), subalit kay Antonio Ebanghelista ay “ang handugan para sa pangangailangan at mga aktibidad ng Iglesia ang labag  sa kalooban ng Diyos.”

SAMAKATUWID, HINDI MALING SABIHIN NA HINDI ANG ESPIRITU NG DIYOS ANG LUMULUKOB KAY ANTONIO EBANGHELISTA, KUNDI ANG ESPIRITU NG DIABLO.

Sana’y mangilabot ang mga taong napapaniwala na ni Antonio Ebanghelista. Hindi sa ikalilinis o sa ikababanal dadalhin ni Antonio Ebanghelista at ng kaniyang mga kasama ang Iglesia. Kundi sa pagtalikod sa Diyos. Sa liwanag ng katotohanang ito na nililinlang nila ang mga tao at ibinubulid sa kamalian o maling doktrina, hindi maling sabihin na ibinubulid nila ang mga tao sa pagtalikod sa Diyos at sa kapahamakan. May panahon pa para bumalikwas.

Ang Pamamahala lamang na mula sa Diyos ang ginagamit ng Diyos na kasangkapan sa paghahayag ng Kaniyang salita o kalooban (cf. Col. 1:25 at 28-29). Kaya dapat lamang na manatili ang pakikisama natin sa Pamamahala upang manatili ang pakikisama natin sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo (I Juan 1:3).

KAYA, KAMING MGA TUNAY NA KAPATID SA IGLESIA AY PATULOY NA SA PANIG NG KASALUKUYANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, KAY KAPATID NA EDUARDO V. MANALO.

KAMING MGA TUNAY NA KAPATID AY HINDI KAILANMAN SASANG-AYON SA ANUMANG PAGLABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA, ANUPA’T LABAN KAMI SA MGA PANLILINLANG, LABAN KAMI SA MGA MALING DOKTRINA, LABAN KAMI SA ANUMANG PAGTALIKOD SA DIYOS.

BUMABANGON KAMI NGAYON NA MGA TUNAY NA KAPATID LABAN SA PANLILINLANG NINA ANTONIO EBANGHELISTA AT NG KANIYANG MGA KASAMA!

KAMING MGA TUNAY NA KAPATID
AY LABAN SA INYONG PANLILINLANG
AT AMING LUBOS BA IPAGSASANGGALANG
ANG KATOTOHANAN

1 comment:

  1. Salamat po sa mga paliwanag. Sana po lahat ng mga kaanib na magkakaroon ng pagdududa dahil sa nababasa nilang posts ni AE at ng mga kasamahan nito'y makabasa rin nitong mga paliwanag ninyo at maliwanagan sila sa tamang aral.

    ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)