14 January 2017

"Huwag Maging Guro ang Marami sa Inyo" Santiago 3:1“HUWAG MAGING GURO ANG MARAMI SA INYO” Santiago 3:1HINDI kailanman ipinagbabawal sa sinumang kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang magkaroon at magbasa ng Biblia. Ito nga ang dahilan kaya natagpuan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang katotohanan sapagkat tiningnan natin sa Biblia kung alin ang nagtuturong pawang nakasulat sa Banal Na Kasulatan. Ang sinuman ay maaaring magdala ng kaniyang Biblia sa pagdalo sa pagdudoktrina, pamamahayag at pagsamba. Ngunit, ang nakararami sa mga kapatid ang ginagawa ay itinatala ang mga talatang binabasa sa pamamahayag at pagsamba, at sa bahay niya binabasa sa Biblia ang mga talata. Kaya, basahin ng lahat ang Biblia ay maaari at dapat lamang lalo na sa naghahanap ng katotohanan. Subalit, ang ipangaral ng kahit na sino na lamang ang Biblia ay hindi maaari (cf. Roma 10:15).

Maging sa Iglesia ay hindi maaaring kahit sino na lamang ay maaaring MAGTURO ng Biblia. Ito ay isang aral na itinuro mula pa sa panahon ni Kapatid na Felix Y. Manalo, sa panahon ni Kapatid na Erano G. Manalo, at hanggang sa panahon ng kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia, sa panahon ni Kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat ito’y mahigpit na tagubilin na nakasulat sa Banal Na Kasulatan:

Santiago 3:1
“Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol.”

Ang Iglesia na itinayo ni Cristo ay ang Kaniyang katawan at Siya ang ulo nito (Col. 1:18). Dahil dito, ang Iglesia, tulad sa katawan ng tao, ay binubuo ng maraming sangkap na magkakaiba ang gawain:

“Kayo ang katawan ni Cristo at bawat isa sa inyo ay sangkap nito.
“Ang katawan ay iisa ngunit binubuo ng maraming sangkap. At bagaman maraming sangkap, iisang katawan. Gayon din si Cristo.
14Ang katawan ay di binubuo ng iisang sangkap kundi marami. Hindi ngayon at sinabi ng paang hindi siya kamay hindi na nga siya bahagi ng katawan. Hindi ngayon at sinabi ng tainga na hindi siya mata, hindi na siya bahagi ng katawan. Kung lahat ng parte ng katawan ay mata, paano ito makaririnig? At kung puro tainga naman, paano ito makaaamoy?” (I Corinto 12:27 at 12 at 14-17 NPV)

Ang Iglesia Ni Cristo ay ang katawan ni Cristo, na bagamat maraming sangkap (kaanib), subalit iisang katawan ni Cristo. At tulad din sa “katawan ng tao” na ang bawat sangkap ay may magkakaibang gawain o katungkulan, gayon din ang Iglesia Ni Cristo ay may iba’t ibang gampanin o pananagutan ang bawat sangkap ng katawan (o ang bawat kaanib sa Iglesia). Ito ang minagaling ng Panginoong Diyos at Siya mismo ang gumawa nito sa Iglesia:

“Datapuwa't ngayo'y inilagay ng Dios ang bawa't isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kaniyang minagaling.
“Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan; kundi ang mga sangkap ay mangagkaroon ng magkasing-isang pagiingat sa isa't isa.” (I Corinto 12:18 at 25)

Kalooban ito ng Diyos na ang mga sangkap ay maging sama-sama sa loob ng iisang katawan ni Cristo (ang Iglesia Ni Cristo), na ang bawat sangap ay may magkakaibang gampanin, ngunit sama-samang gumagawa at nagkakaisa tungo sa ikabubuti ng kabuuan. Papaano ito isinakatuparan ng Panginoong Diyos?

“Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa't isa'y samasamang mga sangkap niya. At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga apostol, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat baga'y mga apostol? lahat baga'y mga propeta? lahat baga'y mga guro? lahat baga'y mga manggagawa ng mga himala? May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? lahat baga ay nangagpapaliwanag? Datapuwa't maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob.  At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalinggalingan.” (I Corinto 12:27-31)

Naglagay ang Panginoong Diyos ng iba’t ibang tungkulin sa loob ng Iglesia. Pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, “Lahat baga'y mga apostol? lahat baga'y mga propeta? lahat baga'y mga guro? lahat baga'y mga manggagawa ng mga himala? May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? lahat baga ay nangagpapaliwanag?” Kaya, pala ang pahayag ni Apostol Santiago (ang Tagapamahalang Pangkalahatan noon sa unang Iglesia) ay “HUWAG MAGING GURO ANG MARAMI SA INYO.” Sapagkat hindi talaga maaari dahil hindi lahat ay pinagkalooban ng katungkulang ito.

Ang “guro” na binabanggit ni Apostol Pablo at Apostol Santiago ay “tagapagturo o mangangaral ng katotohanan at pananampalataya”:

“Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol (sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling), guro sa mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.
 “Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.” (I Timoteo 2:7 at MB)

Ano ba ang karapatan na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos kay Apostol Pablo na isang tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan? Ganito pa ang kaniyang pahayag:

“Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa  inyo upang maipahayag  ang salita ng Dios.” (Colosas 1:25)

Ang ministro ng Ebanghelyo na binigyan ng Pamamahala ang may karapatan at katungkulan na ipahayag o ituro ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Katuwang ng Pamamahala ng Iglesia ang mga ministro at manggagawa sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang pagiging ministro o ang karapatang magpahayag at magturo ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay hindi matatamo ng sinuman liban nang siya’y tawagin ng Diyos:

“At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron.” (Hebreo 5:4)

SAMAKATUWID, Hindi lahat ng mga kapatid sa Iglesia ay may karapatang magbuklat ng Biblia, magpahayag at magturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat dito, sapagkat ang tanging inilagay ng Diyos sa Iglesia ang may karapatang gumawa nito – ang Pamamahala ng Iglesia at katuwang Niya ang mga ministro at manggagawa sa Iglesia.

Sa unang Iglesia (sa Iglesia Ni Cristo noong unang siglo) ay may nangahas na maging “guro ng kautusan”:

“Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan.” (I Timoteo 1:7)

Ang paggawa ng isang bagay na hindi mo karapatan o hindi nasasaklaw ng iyong gampanin ay isang pagkakasala na tinatawag na “Kapangahasan.” Noong unang siglo, sa panahon ng mga apostol ay may mga gumawa ng ganitong kapangahasan, subalit dahil sa wala namang karapatan kundi nangangahas lamang kaya sila’y pawang nangasinsay:

“Na pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita; Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan.” (I Timoteo 1:6-7)

Kaya pala ang mga kapatid ngayon sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw ay napakaingat ukol sa bagay na ito – sapagkat batid nilang hindi sila awtoridad kaya ayaw nilang makapagturo ng sinsay o magkamali. Kaya pala, kapag may nagtatanong sa isang kapatid ukol sa nakasulat sa Biblia, bagamat alam niya ang sagot sapagkat naituro na sa kaniya sa maraming pagkakataon sa pagsamba ay hindi pa rin niya pangangahasan na buklatin ang Biblia at siya ang magpaliwanag o magturo. Iimbitahan niya ang nagtatanong na magtungo sila sa kapilya o sa dako ng gawain upang siya’y makapagtanong at mapaliwanagan ng isang ministro sa loob ng Iglesia, o kaya naman ay hikayatin ang nagtatanong na pumayag na dalhin niya sa kaniya ang isang manggagawa upang makapagpaliwanag sa kaniya. HINDI PINANGANGAHASAN NG ISANG KAPATID NA MAGPAHAYAG O MAGTURO NG MGA SALITA NG DIYOS NA NAKASULAT SA BIBLIA SAPAGKAT ALAM NIYANG ANG MAY KARAPATAN AT PANANAGUTAN LAMANG UKOL DITO AY ANG MGA MINISTRO AT MANGGAGAWA SA LOOB NG IGLESIA.

GANITO RIN KAHIT SA INTERNET O SOCIAL MEDIA. Ang tunay na kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ang tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ay hindi mangangahas na makipag-usapin ukol sa Biblia, at ang mag-post ng anumang pagpapahayag at pagpapaliwanag ng sa ganang kaniyang sarili ukol sa mga talata ng Biblia. Batid niya na ang dapat lamang niyang gawin ay i-share at ipalaganap ang mga post o article na mula sa opisyal na page o site ng Iglesia, at mula sa mga ministro na binigyan ng Pamamahala ng pahintulot na sumagot at magpahayag sa social media.

Gaya ng ating nakita, sa panahon ng mga apostol ay may mga nangahas na maging “guro ng kautusan.” Ukol sa kanila ay ganito ang itinagubilin ni Apostol Pablo:

“May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, ni ang mga bagay na itinuturo nila nang buong tiwala.
“Gaya ng pamanhik ko sa iyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. IUTOS MONG SILA'Y TUMIGIL SA GINAGAWA NILANG IYON.” (I Timoteo 1:6-7 at 3 MB)

Kung sakaling may masumpungan tayo na nangangahas na “magturo” at “nakikipag-usapin” ukol sa Biblia maging sa internet o social media, SAWAYIN NATIN SILA, patigilin sa kanilang ginagawang ito sapagkat maliwanag ang tagubilin ng Banal Na Kasulatan na, “HUWAG MAGING GURO ANG MARAMI SA INYO.

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)