23 August 2016

Ang Ka EVM ang lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan batay sa Institusyong itinatag ni Ka FYM ukol sa paghahalal at pagsasanay ng hahaling Tagapamahalang PangkalahatanANG ISA PANG MAHALAGANG ITINATAG NI KAPATID NA FELIX Y. MANALO NA INSTITUSYON SA IGLESIA NI CRISTO AY ANG PATAKARAN AT KALAKARAN SA PAGHAHANDA NG SUSUNOD NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN


ANG petsang Enero 28, 1953 ay isang napaka-makasaysayang pangyayari sa IGLESIA NI CRISTO, hindi lamang sapagkat sa araw na ito ay naihalal si KAPATID NA ERANO G. MANALO bilang ang hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN sa pagpanaw nang kasalukuyan noon na Namamahala sa IGLESIA, ang KAPATID NA FELIX Y. MANALO, kundi ITINATAG ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw ang PATAKARAN at KALAKARAN sa paghahanda ng susunod na TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN ng IGLESIA NI CRISTO. Ang sumusunod ay mula sa aklat na pinamagatang “Ang Kasaysayan ng Iglesia Ni Cristo na Itinatag ni Cristo” na kilala rin ng mga mag-aaral sa pagka-ministro sa tawag na “KINC”:

“1. Ang pagpili ng kahalili. Noong Enero 28, 1953, ipinahayag ni Felix Manalo sa kapulungan ng mga ministro’t manggagawa na nagkakatipon sa kapilya sa Riverside, San Juan, Rizal ang kaniyang balak na paghahanda ng lalaking itatalaga sa pamamahala ng iglesia sakaling sumapit ang panahong siya’y pumanaw.
“Matapos maipaliwanag ni Manalo ang kaniyang layunin at maihayag na ito’y nababatay sa ginawang paghahanda ng mga unang lider na sinugo ng Dios sa mga hahalili sa kanila, ito’y buong pagkakaisang pinagtibay ng kapulungan.
“Ang paghahalal ng kahalili sa Sugong-Lider ay pinasimulan nang araw na yaon sa ganap na ika-2 ng hapon sa pamamagitan ng maningas na panalangin na pinangunahan ni Joaquin Balmores. Pagkatapos nito ay ipinasok ang mga pangalang iminungkahi para sa tungkuling nabanggit: Eraño Manalo, Isaias Samson, Sr. at Isaias Reyes. Ang kapulungan ay nagkaisa kay Eraño Manalo upang siyang kilalaning Tagapamahalang Pangkalahatan ng buong Iglesia pagkamatay ng Sugong-Lider.”

Sa makasaysayang araw na iyon, bago isgawa ang halalan para sa hahaling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, ipinahayag ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO sa kapulungan ng mga tagapangasiwa at mga pangunahing katuwang sa pamamahala sa IGLESIA ang BATAYAN SA BIBLIA nang kanilang isasagawa – ang tulad ng paghalal at paghahanda na ginawa ni Moises kay Josue sa paghalili sa kaniya bilang lider ng bayang Israel.

Pagkatapos na mahalal si KAPATID NA ERANO G. MANALO na siyang hahalili sa Sugo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan, sinimulan ang pagsasanay sa kaniya ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO. Mula 1953 hanggang 1963 ay sinanay si Ka Erdy ng Sugo, kaya may sampung taon na sinanay, inihanda at tinuruan ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO si KAPATID NA ERANO G. MANALO sa pamamahala sa IGLESIA NI CRISTO. Sa mga taong ito ng pagsasanay ay unti-unting isinasalin kay KAPATID NA ERANO ang mga pananagutan ng TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN sa pamamahala sa IGLESIA. Kaya noong pinapagpahinga na ng Diyos si KAPATID NA FELIX Y. MANALO ay tanggap na tanggap ng buong IGLESIA na si KAPATID NA ERANO G. MANALO bilang kasunod na TAGAPAMAHALANG PANGKAHATAN ng IGLESIA NI CRISTO.

Samakatuwid, hindi lang ang itinatag ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO ay ang patakaran na paghahalal sa hahaling TGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, kundi maging ang PAGSASANAY ng hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN.

Ang itinatag na ito ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO noong Enero 28, 1953 ay naging isang INSTITUSYON sa IGLESIA NI CRISTO (established practice) sa pagsunod ni KAPATID NA ERANO G. MANALO sa pamamaraang ito ng paghahanda ng susunod na TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN. Ganito naman ang naging kasaysayan ng paghahanda sa susunod na TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN sa pagpanaw ni KAPATID NA ERANO G. MANALO ayon sa isang eyewitness (isang ministro na naroon mismo sa pagtitipong iyon:

“Noong Mayo 6, 1994, sa pagtitipon ng mga tagapangasiwa ng distrito at ng mga pangunahing kinakatuwang sa pamamahala sa Iglesia, isinagawa ang dalawang eleksiyon.
“Unang isinagawa ang eleksiyon sa pagiging Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan dahil sa kailangang ang Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan ang magtutungo at mananatili ng ilang panahon sa Roma upang pahintulutan ng gobyerno roon na marehistro ang Iglesia Ni Cristo. Si Kapatid na Eduardo V. Manalo ang nahalal bilang Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan. Si Kapatid na Glicerio B. Santos, Jr. ang nagnomina kay Kapatid na Eduardo sa posisyong Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan.
“Subalit, hindi ba’t nabanggit ko sa iyo na dalawa ang eleksiyon? Alam mo kung bakit dalawa? Pagkatapos ng eleksiyon para sa magiging Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan, muli nagsagawa ang kapulungan ng mga tagapangasiwa at mga pangunahing ministro na kinakatuwang sa pamamahala ng Iglesia ng isa pang eleksiyon. Ito naman ang eleksiyon para sa hahalili bilang Tagapamahalang Pangkalahatan kapag pinapagpahinga na ng Diyos ang kasalukuyang Tagapamahalang pangkalahatan noon. Ang nahalal na hahalili bilang Tagapamahalang Pangkalahatan ay si Ka Eduardo pa rin, at ang nagnomina sa kaniya ay si Kapatid na Arnel A. Tumanan.” [Panayam kay Kapatid na Pedro Briones Sr. noong Enero 21, 2001]

Kinabukasan, si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ay nanumpa bilang PANGALAWANG TAGAPAMAHALANG PANGKAHATAN (Deputy Executive Minister) sa isang ordenasyon na sinaksihan ng libo-libong mga kapatid hindi lamang ng mga natitipon sa Templo Central, kundi maging mga kapatid na natitipon sa iba’t iba pang panig ng daigdig. Sa loob ng labinlimang (15) taon ay sinanay at inihanda ni KAPATID NA ERANO G. MANALO si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO. At sa pagpanaw nga ng KAPATID NA ERANO G. MANALO noong 2009, si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ang humalili bilang TAGAPAMAHALANG PANGKAHATAN ng IGLESIA NI CRISTO. Bago pa man ang petsang ito ay alam na ng buong Iglesia at maging ng buong daigdig na ang inihandang hahalili ay si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO.

PANSININ PO NATIN ANG ITINATAG NI KAPATID NA FELIX Y. MANALO:
Itinatag ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO ang paghahalal ng hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN ng IGLESIA NI CRISTO upang sa mata ng mga ministro at manggagawa, lalo na ng mga tagapangasiwa at mga pangunahing katuwang ay makitang ang lehitimong hahalili ay ang nahalal sa eleksiyong ito.

Sinanay ng maraming taon at iniharap sa buong IGLESIA ang nahalal na hahalili bilang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN upang sa harap ng Iglesia ay makilala nila ang lehitimong hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN at sa gayon nga ay naging magaan sa buong IGLESIA ang pagtanggap kay KAPATID NA ERANO G. MANALO bilang kahalili ng KA FELIX.

Ang katitikan (minutes) ng nasabing eleksiyon noong Enero 28, 1953 ay ipinadala sa Securities and Exchange Commission upang sa harap ng gobyerno o pamahalaan ng Pilipinas ay makita nila ang “legal” na hahalili bilang TAGAPAMAHALANG PANGKAHALATAN sa pagpanaw ni KAPATID NA FELIX Y. MANALO.

Higit sa lahat, ang pagkakatatag ng institusyong ito ng paghahanda sa susunod na TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN ay udyok ng Diyos kay KAPATID NA FELIX Y. MANALO, kaya ang nahalal noon at kaniyang inihanda ang sa harap ng Panginoong Diyos ay ang lehitimong hahalili bilang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN.

Ito rin ang NAGANAP kay KAPATID NA EDUARDO V. MANALO. Inihalal siya ng kapulungan ng mga tagapangasiwa at pangunahing katuwang sa pamamahala sa Iglesia upang sa harap ng mga ministro at manggagawa ay maipakita na siya ang “legal” na hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN sa pagpanaw ni KAPATID NA ERANO G. MANALO. Kaya pala, wala kahit isang ministro o manggagawa, tagapangasiwa o pangunahing katuwang, ang tumutol sa paghalili ni KAPATID NA EDUARDO V. MANALO bilang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN noong 2009, sa pagpanaw ni KAPATID NA ERANO G. MANALO.

Ang katitikan (minutes) ng nasabing eleksiyon ay isinumite sa Securities and Exchange Commission noon ding 1994 upang maging “legal” (naaayon at sinasang-ayunan ng batas) maging sa harap ng Pamahalaan o gobyerno ang paghalili ni KAPATID NA EDUARDO V. MANALO kay KAPATID NA ERANO G. MANALO.

Sinanay at ipinakilala ni KAPATID NA ERANO G. MANALO si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO bilang hahalili sa kaniya na TAGAPAMAHALANG PANGKAHALATAN sa loob ng labin-limang (15) taon (mula 1994-2009). Kaya nga ang katotohanang ito ay batid ng buong IGLESIA, ng lahat ng mga kapatid, at ang totoo ay maging ng mga taga-sanlibutan bago pa ang pagpanaw ni KAPATID NA ERANO G. MANALO noong 2009. Kaya isang katotohanan na sa harap ng IGLESIA ay si KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ang “legal” na hahalili bilang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN. Noong 2009 ay wala kahit isang kapatid ang tumutol sa paghalili ni KA EDUARDO bilang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN.

At sapagkat ang Panginoong Diyos ang nag-udyok kay KAPATID NA FELIX Y. MANALO na itatag ang institusyong ito, at Siya rin ang nag-udyok kay KAPATID NA ERANO G. MANALO na ipagpatuloy ang institusyong ito sa paghahanda ng hahaliling TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN sa IGLESIA, KAYA SA HARAP NG DIYOS AY SI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ANG LEHITIMONG HAHALING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN KAY KAPATID NA ERANO G. MANALO.

Ngayon lamang 2015, pagkalipas ng anim na taon, saka lamang may tumutol sa paghalili ni KA EDUARDO, kaya lumalabas na noong 2009 ay sang-ayon sila sa legalidad ng paghalili ni KA EDUARDO bilang TAGAPAMAHALANG PANGKAHATAN, kaya hindi maling sabihin na IBA TALAGA ANG LAYUNIN nila sa pagtutol NGAYON.

SUBALIT, TUMUTOL MAN NGAYON ANG IBA, ISANG KATOTOHANAN NA SA HARAP NG PANGINOONG DIYOS, NG MGA MINISTRO AT MANGGAGAWA, NG BUONG IGLESIA, KAHIT PA NG GOBYERNO NG ATING BANSA AT MGA TAGA-SANLIBUTAN, SI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO ANG LEHITIMONG KAHALILI NI KAPATID NA ERANO G. MANALO BILANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO.No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)