20 March 2016

Nanatili bang may Espiritu Santo ang mga tiwalag sa Iglesia Ni Cristo?Sagot sa mga Tanong, Paratang at Paninira
sa Iglesia Ni Cristo


Tanong:

“Nananatiling tinatanggap namin ang Espiritu Santo o kinakasihan kami ng Espiritu Santo kahit kami'y tiwalag sa Iglesia. Umiiyak pa nga kami hanggang sa aming mga pagkakatipon.”

 
Sagot:
Ang pag-iyak sa mga pagkakatipon ay HINDI KATIBAYAN na patuloy na tinatanggap ang Espiritu Santo. May ibang mga pangkatin ng pananampalataya na may mga pag-iyak din at baka higit pa sa kanilang mga pagkakatipon. Ang dapat nilang patunayan sa pamamagitan ng Biblia ay kung kabilang ba sila sa pinangakuan at may karapatang tumanggap ng Espiritu Santo.


ANG PINANGAKUAN NG ESPIRITU SANTO

Tiniyak sa atin ng Biblia kung kanino lamang ipinangako ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Ito ang malinaw na itinuturo sa atin ng Banal Na Kasulatan:
                      
Gawa 2:38-39
“At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.”

Ipinangako ang Espiritu Santo sa tatlong pulutong lamang: (1) “sa inyo”; (2) “sa inyong mga anak”; at (3) “sa lahat ng nangasa malayo.” Samakatuwid, para mapatunayan ng sinuman na nasa kanila ang Espiritu Santo, dapat na mapatunayan nila na sila’y kabilang sa pinatutunayan ng Biblia na tatanggap ng Espiritu Santo.

Ang una at ikalawang pulutong ay natawag na noon, at ang ikatlo ay tatawagin pa lamang nang ipahayag ni Apostol Pedro ang hulang ito. Ang una at ikalawang pulutong na natawag na ay ang mga Judio at mga Gentil na napa-anib sa Iglesia Ni Cristo noong unang siglo:
                         
Roma 9:24
“Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Judio, kundi naman mula sa mga Gentil?”

Ang unang pulutong (ang mga Judio) ay mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo:

Galacia 1:22 NPV
“Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesya ni Cristo sa Judea.”

Ang ikalawang pulutong (ang mga Gentil) ay mga kaanib din  sa Iglesia Ni Cristo:

Roma 16:4 at 16
“Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil:
“Mangagbatian kayo ng banal na halik.  Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.”
                                                    
Ang ikatlong pulutong ay ang “ibang mga tupa” ni Cristo:

Juan 10:16
“At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.”

Ang “ibang mga tupa ni Cristo” ay kabilang sa “isang kawan” lamang. Ang “kawan” ay ang Iglesia Ni Cristo (cf. Gawa 20:28 Lamsa), kaya ang “ibang mga tupa” ni Cristo o ang ikatlong pulutong ng pinangakuang tatanggap ng Espiritu Santo ay mga kaanib din sa Iglesia Ni Cristo. Samakatuwid, ang hiwalay sa Iglesia Ni Cristo ay hindi kabilang sa pinangakuan na tatanggap ng Espiritu Santo.


ANG SINASABI NG BIBLIA SA HIWALAY SA IGLESIA NI CRISTO

Sinasabi nila na hindi daw sila “hiwalay kay Cristo at sa Iglesia Ni Cristo” kahit daw sila tiwalag ngayon sa Iglesia. Sino ba ang mga kay Cristo ayon sa pagtuturo ng Biblia:

Juan 10:3
“Binubuksan siya ng bantay-pinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig:  at tinatawag  ANG KANIYANG SARILING MGA TUPA sa pangalan…”
 Ang kay Cristo ay ang kinikilala ni Cristo na Kaniyang mga tupa. Ang Kaniyang mga tupa ay nasa loob ng kawan o nasa loob ng Iglesia Ni Cristo (cf. Juan 10:16; Gawa 20:28 Lamsa), kaya ang kay Cristo ay nasa loob ng kawan o Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia ang may kaugnayan kay Cristo:

Efeso 5:32 MB
“Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito - ang kaugnayan ni Cristo sa iglesya ang tinutukoy ko.”

Kaya, ang tiwalag o hiwalay sa Iglesia ay hiwalay kay Cristo:

Juan 15:5-6
“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y  matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.”

Ang hiwalay kay Cristo (tinawag o hiwalay sa Iglesia) ay walang pangako at walang Diyos:

Efeso 2:12
“Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Dios sa sanglibutan.”

Ang tiwalag o hiwalay sa Iglesia Ni Cristo ay hiwalay kay Cristo at walang pag-asa, walang pangako at walang Diyos kaya maling sabihin na nananatili silang tumatanggap ng Espiritu Santo kahit sila ay tiwalag sa Iglesia Ni Cristo.

Noong hindi pa sila tiwalag ay ito rin ang kanilang paninindigan – ang hiwalay o tiwalag sa Iglesia Ni Cristo ay hiwalay kay Cristo kaya walang pag-asa, walang pangako at walang Diyos. Noong sila’y matiwalag ay iba na ang kanilang sinasabi upang magbangong-puri lamang at pagtakpan ang kanilang tunay na kalagayan na sila’y hiwalay kay Cristo, walang pag-asa, walang pangako at walang Diyos. Subalit, anuman ang sabihin nila at ikatuwiran, ang katotohanang nakasulat sa Biblia ay HINDI MAGBABAGO – ang Iglesia Ni Cristo ang pinangakuang tatanggap ng Espiritu Santo at ang nasa labas nito ay hindi kay Cristo, hiwalay sa Kaniya, walang pag-asa, walang  pangako at walang Diyos.


THE IGLESIA NI CRISTO
Facebook.com/TheIglesiaNiCristo     theiglesianicristo.blogspot.com
Sagot sa Tanong, Pagtuligsa at Paninira sa Iglesia Ni Cristo
PART 004


5 comments:

 1. meron po ba tala sa biblia kung papano mararanasan o mararamdaman ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? salamat po sa pagtugon

  ReplyDelete
 2. We will stand firmly and fight for our faith vigorously no matter what happens.

  ReplyDelete
 3. Nakasulat sa Biblia na ang tatanggap ng espiritu ay ang mga nasa loob ng INC yan ang malinaw at ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ang tatanggap ng espiritu santo paano nga ba tatanggap ng espiritu santo kung wala ka na sa Iglesia ni CRISTO wala ka na at hindi ka na nakaugnay sa Panginoong Jesucristo..

  ReplyDelete
 4. Salamat po sa walang sawang pangunguna po sa amin, tunay na maliwanag kung sino po ang dapat sundin at paglingkuran.

  ReplyDelete
 5. Kahit ang Diyos marahil ay hindi pakikinggan ang iyak ng wala na sa Iglesia. Ang tawag dito ay "crocodile tears".
  Ang napapansin ko ay unti-unti na silang nangangalat at nangawawala.Alam ng mga dating kaanib na walang magtatatumpay sa kumakalaban sa bayan ng Diyos.Kung ako sa kanila, magbalik-loob na sila, habang may natitira pang awa ang Diyos. Bago maging huli ang lahat.

  ReplyDelete

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)