04 September 2013

Pagbati sa Ika-4 na taon ng Pamamahala ni Kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia Ni CristoPAGBATI SA IKA-4 NA TAON NG PAMAMAHALA NI KAPATID NA EDUARDO V. MANALO
Sa ika-7 ng Setyembre ay ika-apat na taon na ng Pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat bagamat pinapagpahinga na Niya si kapatid na EraƱo G. Manalo, subalit naglagay Siya ng kahalili na tulad ng mga naunang namahala sa Iglesia ay lubos din ang pagmamalasakit at pagpupunyagi para sa kapakanan ng Iglesia.

Kitang-kita natin na hindi alintana ni kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagod at panganib madalaw lamang ang mga kapatid sa buongPilipinas at sa iba’t ibang panig ng mundo upang personal na makita ang kanilang kalagayan at mahatdan ng mga payo na makapagpapatibay at makapaggpapalakas ng kanailang pananampalataya.

Tunay na walang tigil ang kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo sa paggawa araw at gabi, na halos wala ng pahinga para masinop ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo.


Ang pangunahing nilalayon ng Pamamahala ay ang mabigyan ng ibayong kapurihan at kaluwalhatian ang ating Panginoong Diyos kaya patuloy na inaasikaso ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa buong Pilipinas at sa iba’t ibang panig ng mundo sapagkat doon isinasagawa ng Iglesia ang pagsamba at pagluwalhati sa Ama.

Patuloy din na pinangungunahan ng Pamamahala ang buong Iglesia sa malakas na gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos upang marami pang mga tao ang makarating sa tunay na paglilingkod sa Diyos sa lahat ng panig ng mundo.

Hindi rin isinasantabi ng Pamamahala ng Iglesia ang pagtulong hindi lamang sa mga mga kapatid sa Iglesia, kundi maging sa hindi kapanampalataya sa pamamagitan ng proyektong “Lingap Sa Mamayan” at iba’t iba pang mga sibikong proyekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba’t ibang panig ng mundo. Hayag na hayag sa lahat na sa bawat kalamidad na dumating sa ating bansa ay agad na naroon ang Iglesia Ni Cristo upang mag-abot ng tulong sa lahat ng tao.

Anupa’t kung paanong sinamahan ng Panginoong Diyos ang Kaniyang Sugo sa mga Huling Araw at ang nagdaang Pamamahala, hayag na hayag din ang pagsama ng Diyos sa kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia Ni Cristo. Tunay na patuloy na tinutupad ng Diyos ang Kaniyang pangako sa Kaniyang Sugo sa kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan.

Mula noong 2009 hanggang sa kasalukuyan ay daang-daang mga bagong gusaling sambahan ang naipatayo sa buong Pilipinas, at sunod-sunod din ang pagpapasiyanga ng maraming mga gusaling sambahan sa iba’t ibang panig ng mundo. Hindi rin maisasantabi ang mga natapos ng proyekto at ang patuloy pang itinatayong mga mehoras tulad ng Philipine Arena, EVM Convention Center, CEM new building, at New INC Museum na lahat ay tinatayang matatapos bago ang pagdiriwang ng Sentenaryo ng Iglesia.

Sa gawaing pagpapalaganap ay totoong kitang-kita ang ibayong pagtatagumpay na iginagawad ng Diyos sa kasalukuyang Pamamahala. Maliban sa daan-daang libong mga nabautismuhan na ay mayroong 600,000 na kasalukuyang dinudoktrinahan o mga nagpahayag ng pagnanais na umanib sa Iglesia Ni Cristo sa buong mundo. Marami ding mga bagong lokal ang naitatag sa iba’t ibang panig ng mundo.

Ang proyektong “Kabayan Ko, Kapatid Ko” na nagsimula lamang noon lamang nakaraang taon ay may mahigit sa 4.5 milyong Filipino na ang natulungan na 5 porsiento na ng populasyon ng Pilipinas. Subalit, hindi pa kasama rito ang mga “Lingap Sa Mamayan” bago pa ang “Kabayan Ko, Kapatid Ko” at ang mga paglingap sa panahon ng mga nagdaang kalamidad sa bansa na tinatayang may kabuuang 15 milyong Filipino na ang natulungan at nalingap ng Iglesia ni Cristo na lumalabas na 17 porsiento ng populasyon ng Pilipinas.

Ganito patuloy na pinapagtagumpay ng Diyos ang Iglesia Ni Cristo at ang kasalukuyang Pamamahala ng Iglesia.

PURIHIN NATIN ANG PANGINOONG DIYOS.

Ano naman ang pananagutan nating mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo patungkol sa Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ayon sa pagtuturo ng Banal na Kasulatan? Ang patuloy tayong pasakop at gumalang sa Pamamahala na inilagay ng Panginoong Diyos sa Iglesia upang manguna at mangasiwa sa atin. Ganito ang sinasabi sa Hebreo 13:17:

 “Sundin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo, at pasakop kayo sa kanilang pamamahala. Sila ang mangangalaga sa inyo at mananagot sa paglilingkod na ito.  Sundin ninyo sila upang maging kagalakan at hindi pabigat ang paglilingkod na ginagawa nila; ito'y sa ikabubuti rin ninyo.” (Hebreo 13:17 NPV)

Ang pagsunod at pagpapasakop sa Pamamahala, ayon sa Biblia ay sa atin ding ikabubuti. Dahil dito, ano ang hindi marapat na masumpungan sa atin ayon na rin sa pagtuturo ng mga apostol? Sa II Timoteo 3:8 ay ganito ang mababasa natin:

“Kung paanong kinontra nina Jannes at Mambres si Moises, gayon din kinokontra ng mga ito ang katotohanan; mga taong bulok ang isip at huwad ang pananampalataya. “ (II Timoteo 3:8 BSP)

Si Moises ay ang lider noon ng Israel, ang bayan ng Diyos noon. Ang pagkontra sa kaniya ayon sa Biblia ay pagkontra sa katotohanan sapagkat sinasabi ng katotohanan o ng Biblia na pasakop sa mga nangangasiwa o namamahala sa atin. Sinasabi pa ng Biblia na ang gayon ay mga taong bulok ang isip at huwad ang pananampalataya. Ang may huwad na pananampalataya ay kabilang sa mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o hindi maliligtas (cf. Gal. 5:19-21). Dahil dito, ganito ang itinuturo sa atin ni Apostol Juan, isa sa mga namahala sa unang Iglesia”

  “Sinasabi namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang magkaroon kayo ng pakikiisa sa amin. Ang aming pakikiisa ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesu-Cristo.” (I Juan 1:3 SNB)

Lubos tayong makiisa sa Pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia upang ipahayag ang Kaniyang mga salita (cf. Colosas 1:25). Sundin natin at pasakop tayong lubos sa Pamamahala ng Iglesia yamang ang kanilang ipinatutupad ay hindi ganang kanilang sarili kundi ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Makiisa tayo sa mga kilusang kanilang inilulunsad, pasakop tayo sa kanilang mga panawagan, at tuparin natin ang kanilang mga tagubilin.

Lagi nating ipanalangin sa Diyos na lubos na ingatan ang Kapatid na Edurado V. Manalo na patuloy na puspusin ng kalusugan at lakas, higit sa lahat ay ng kapangyarihan at karunungan upang patuloy tayong mapangunahan at maihandang lubos sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesucristo.

MALIGAYANG BATI PO SA INYONG IKA-APAT NA TAONG PAMAMAHALA SA IGLESIA NI CRISTO. KA EDUARDO MAHAL NA MAHAL PO NAMIN KAYO.

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)