24 June 2016

Ang sinsabi ni Ka Erdy sa mga LUMALAIT sa mga ministro at manggagawa ng Iglesia
ANG SINASABI NI KAPATID NA ERANO G. MANALO UKOL SA LUMALAPASTANGAN SA MGA MANGGAGAWA NG IGLESIA LALO NA’T NASA KARAPATAN
MADALAS nating makita sa mmga post ng mga tiwalag na kumakalaban ngayon sa Pamamahala ang ginagawa nilang panlalait, paglapastangan at pambabastos sa ating mahal na TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN, mga pangunahing kinakatuwang na ministro, at mging sa mga ministro at manggagawa lalo na ang mga sumasagot sa kanilang kasinungalingan at paninira laban sa Pamamahala at sa Iglesia sa kabuuan.  Subalit, alam ba ninyo na may sinasabi ang Kapatid na ERANO G. MANALO ukol sa mga lumalait at lumalapastangan sa mga Ministro at Manggagawa ng IGLESIA NI CRISTO?

Ito ay isang excerpt mula sa isang pagsamba na pinangasiwaan ni Kapatid na EraƱo G. Manalo. Ang sabi ni Ka Erdy:

“WALANG KARAPATAN ANG KAHIT SINONG KAPATID NA LAITIN ANG MGA MANGGAGAWA LALO’T NA’T SILA’Y NASA KARAPATAN, LALO NA’T SILA’Y NASA TUNGKULIN SAPAGKAT PAGKA GINAWA NINYO IYAN, ANG MAKAKALABAN NINYO HINDI SILA, NI HINDI AKO. ANG MAKAKALABAN NINYO ANG DIYOS AT ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO.
“Mayroon kasi ay nilalait ang mga manggagawa. Hindi nila iginagalang ang mga ministro. Kung anu-ano ang ipinaparatang nila sa mga manggagawa. Masama iyon.”

 
Sino kung gayon ang kinakalaban ng mga lumalait sa mga Ministro at Manggagawa ng IGLESIA NI CRISTO? Ang sabi ni Kapatid na ERANO G.MANALO ay “ANG MAKAKALABAN NINYO HINDI SILA, NI HINDI AKO. ANG MAKAKALABAN NINYO ANG DIYOS.

Kung ang karaniwang Ministro at Manggagawa lang nga kapag nilait, hindi iginalang, pinaratangan ng kung anu-ano ay katumbas ng gayong masamang gawa ay paglaban sa Diyos, gaano pa kaya kung ang nilalait, hindi iginagalang at pinararatangan ng kung anu-ano ay ang TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN ng IGLESIA NI CRISTO? Bakit ang Diyos ang kinakalaban ng lumalait, lumalapastangan, hindi gumagalang at lumalaban sa kanila? Ganito ang pahayag sa atin ng Biblia:

Colosas 1:25
“Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na MULA SA DIOS na ibinigay sa akin para sa  inyo UPANG MAIPAHAYAG  ANG SALITA NG DIOS.” (Emphasis ours)

Kaya nga ang patungkol sa kanila ay ganito ang pagtuturo ng Panginoong Jesus:

Lukas 10:16
“Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ANG NAGTATAKUWIL SA INYO AY AKO ANG ITINATAKUWIL: at ang nagtatakuwil sa akin ay ITINATAKUWIL ANG SA AKI'Y NAGSUGO.” (Emphasis ours)

Kaya kung nabubuhay pa ang Kapatid na Erano G. Manalo sa panahong ito ay tiyak na hindi sasang-ayon bagkus ay mahigpit na tututol sa mga tiwalag ngayon na kumakalaban sa Pamamahala ng Iglesia. Sapagkat ayon mismo kay Ka Erdy ang ginagawa nila ay MASAMA: “Mayroon kasi ay nilalait ang mga manggagawa. Hindi nila iginagalang ang mga ministro. Kung anu-ano ang ipinaparatang nila sa mga manggagawa. MASAMA IYON.”

Ang Kapansin-pansin ay ang mga tiwalag na kumakalaban ngayon sa Pamamahala ng Iglesia ay nag-aangkin na ang ipinaglalaban daw nila ay “ang ikababalik ng kabanalan ng Iglesia,” at diumano’y “nilalabanan daw nila ang kasamaan sa Iglesia.” SUBALIT, MALIWANAG NA SILA ANG GUMAGAWA NG MASAMA AT NAGTATANGKA NA SUMIRA SA KABANALAN NG IGLESIA. Hindi ito kataka-taka sapagkat natupad lang sa kanila ang ipinangangamba ng mga apostol na kahulugan ng mga kapatid sa Iglesia:

II Corinto 11:3
“Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain.”

Kung papaano pinasama ay binaligtad ang kanilang pag-iisip – sa kanila ang mabuti ay masama, at ang masama ay mabuti:

Isaias 5:20
“Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait!”

Ang itinuro ni Kapatid na Erano G. Manalo na “mabuti” sapagkat siyang aral na nakasulat sa Biblia (ang paggalang, pagsunod at pagpapasakop sa Pamamahala) ay inari ng mga tiwalag ngayon na masama; at ang sinasabi ni Ka Erdy na “masama” (“Mayroon kasi ay nilalait ang mga manggagawa. Hindi nila iginagalang ang mga ministro. Kung anu-ano ang ipinaparatang nila sa mga manggagawa. MASAMA IYON.”) ay ito naman ang inari ng mga tiwalag na “mabuti” na pagbabalik daw ng kabanalan ng Iglesia at paglaban daw sa masama. PAPAANONG NAGING PAGLABAN SA MASAMA ANG “GAWA” NILA NA AYON KAY KA ERDY AY SIYANG “MASAMA”?

ANG ISANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY
HINDI KAILANMAN SASANG-AYON SA MASAMA.


THE IGLESIA NI CRISTO
Facebook.com/TheIglesiaNiCristo     theiglesianicristo.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Know why more and more people worldwide convert to Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ). Learn more about this Church and find out what makes it unique.

Learn More About Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)